VEERST VANDVÆRK

BESTYRELSE:

Formand: Niels Peter Landmark tlf. 75 55 50 78 / 40 57 50 78 Email

Næstformand: 

Sekretær: Mogens Jensen, tlf. 51 35 68 78 Email

Kasserer: Kirsten Landmark

Martin Møhl, tlf. 75 55 50 54 / 87 55 42 37 Email

Thomas Christensen, tlf. 20 31 87 67 Email

Carsten Reinholdt Petersen Email

 


 

VEDTÆGTER FOR VEERST VANDVÆRK

§ 1. Navn og hjemsted: Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Veerst Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune.

§ 2. Formål: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov  og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§3. Medlemmer: Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§4. Medlemmernes rettigheder: Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Vejen Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt: For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§6. Udtræden af selskabet. Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7. Levering til ikke-medlemmer (købere): Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb af selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§8. Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabets udløb. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- 1. Valg af dirigent

- 2. Bestyrelsens beretning

- 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

- 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

- 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- 6. Valg af revisorer

- 7. Behandling af indkomne forslag

- 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets behandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§9. Stemmeret og afstemninger: Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§10. Bestyrelsen: Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. Eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§11. Tegningsret: Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12. Regnskab: Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§13. Opløsning: Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§14. Ikrafttræden: Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 28. marts 1984, og igen på generalforsamlingen den 30. marts 1995. De træder i kraft den 1. april 1995. 


 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 11.januar 2021

Tidpunkt: 19.30

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

 

Afbud: 

 

Jf. Dagsordenen 

Følgende er blevet besluttet:

1.

Siden sidst
 

Coronaen har bremset mange aktiviteter i vandværkets bestyrelse. Der mangler en generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem er fraflyttet byen. Suppleant Carsten Reinholdt Petersen er indkaldt. Alle analyser er foretaget planmæssigt og alle med positivt resultat. Analyserne er offentliggjort på byen hjemmeside.

2.

 

Investering / udgift 
 

Der er skiftet to pumper på værket. Før var der tre pumper... Men, effektmæssigt, er det nu tilstrækkeligt med to pumper.

3.

 

Formanden 

Formanden ønskede bestyrelsesmedlemmerne godt nytår. Han håbede at der kunne afholdes generalforsamling i 2021. Nok ikke i marts, men så senere. Til næste generalforsamling vil hele bestyrelsen være på valg. Der skal vælges en ny suppleant.

4.

 
 

5.
 
 

6.

 
 
 

Evt.


 
 

 

Referent: Mogens Jensen  

 

Vandanalyse april 2021

Vandanalyse af 13. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 28-01-2020

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ), To repræsentanter fra Vester Thorsted.

Afbud: Thomas Christensen (TC)

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Siden sidst

 

 

 

Opgravning på Veerstvej var ikke Vandværket vedkommende, men et sammensunket dræn. 

 

2.

 

Evaluering jubilæum

 

 

 

Gaven fra VVSeren bestilles. Messingskilt til udendørs montering.

Fuld tilfredshed med arrangementets udførelse.

 

3.

 

Thorsted

 

 

 

Konstruktiv snak om kontrakten. Thorsted foreslår at tillægget ændres fra 20% til 50 øre. Kontrakten forbliver uændret. Vandpris til Thorsted forhøjes med 50 øre. Takstblad sendes til Thorsted.

4.

 

Generalforsamling

 

 

 

Besluttet onsdag den 25. marts 2020 kl.18.30. Teaterforeningen har godkendt. NP kontakter Bylauget.  Med hensyn til dagsorden, modtager de berørte genvalg.

5.

 

Eventuelt

 

 

..

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

Vandanalyse 27. marts 2019


Vandanalyse af 5. marts 2019

Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

Vandanalyse af 10. oktober 2018

Tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse

Prøveresultat

Der er nu svar på de bakteriologiske prøver udtaget i køkkenet på Jordrupvej 2C. Alle værdier er 0. Det vil sige at prøverne ikke indeholder sundhedsfarlige bakterier. Vandværkets bestyrelse er stadig uden forklaring på hvorfor enkelte brugere har mundtørhed ved indtagelse af vandet. Analysefirmaet er derfor blevet bedt om at foretage den ordinære prøve på vandværket. Resultatet heraf offentliggøres på et senere tidspunkt.


 

Tørhed i munden af at drikke vand

Enkelte af vandværkets brugere (tre stk) oplever tørhed i munden efter at have indtaget vand fra Veerst Vandværk. Vandværkets bestyrelse har ikke tidligere oplevet lignende fænomen og skønner at vandkvaliteten er af en sådan beskaffenhed, at vandet ikke er sundhedfarligt at drikke. De tre berørte forbrugere bor i samme område af byen og der bestilles derfor en snarlig vandanalyse af drikkevandet i hele nettet og i særdeleshed i det berørte område.

Er der spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til vandværkets formand Niels Peter Landmark. 

Veerst Vandværk anbefaler at man følger situationen her på hjemmesiden.


 

Vandets hårdhed

Ved anskaffelse af nye hvidevarer, som regel opvaskemaskine og vaskemaskine, skal vandets værdier indtastes

Vandets hårdhed i Veerst:

11 dH

Vandets PH-værdi i Veerst:

7,4


 

Vandværkets nye opkrævningssystem

Vandværket i Veerst er overgået til nyt opkrævningssystem. Det betyder at vandforbrug og vandafgift ikke længere opkræves af elselskabet.

Alle forbrugere har modtaget skrivelse/opkrævning fra BS Betalingsservice. Vandværkets bestyrelse anbefaler at man tilmelder betalingen til PBS via netbank eller pengeinstitut. Man kan læse på opkrævningen hvordan man gør.

Det er vigtigt at få styr på betalingen idet der ellers vil udløses rykkergebyrer og i værste fald lukning af vandforsyningen.

Har man spørgsmål eller har man IKKE modtaget opkrævningen kan man kontakte Lene Nielsen 23 29 43 97 / lene@krags.dk


 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 16-05-2018

Tidpunkt: 19:00

Sted: Veerst Vandværk

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC),  Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Lars Hyldtoft (LH)

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Konstituering

 

 

 

 

Formand: NP

Referent: MJ

Kasserer: Ekstern

Bestyrelsesmedlemmer: MM, TC og LH

2.

Vandopkrævning

 

 

 

 

De nye opkrævninger er på vej med posten. NP har fået sin. Bestyrelsen bedes give NP besked når de er havnet i de forskellige postkasser. MJ skriver en forklarende tekst på hjemmesiden og på Facebook.

 

3.

Udvendig vedligehold af vandværket

 

 

 

 

Der indhentes tilbud fra lokal. NP kontakter Arbejdsmand Jensen.

Fuger mod vest bør udskiftes. MM indhenter tilbud.

 

4.

Aflæsning på vandværket

 

 

 

 

Kim Hansen aflæser vandværkets målere fire gange årligt.

5.

Yderligere vedligehold

 

 

 

Der er foretaget en del vedligehold på ”hanen” til Bække bl.a. påsat kontraventil.

Der er for nyligt foretaget service på vandværket.

6.

Vester Thorsted

 

 

 

 

Vandforbruget i Vester Thorsted er steget betragteligt. MM skriver en mail til kontaktperson. ”Sagen” er ved at blive undersøgt.

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 


 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 20. december 2017

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ)

 

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Dokument til underskrift

 

 

 

 

Fuldmagt til underskrift fra Danske Bank således at revisor kan få indsigt i konti.

 

2.

Orientering om stophaner

 

 

 

 

Guldbjerg Andersen VVS orienterer om digital placering af stophaner. Det går planmæssigt således at alle stophaner/målerbrønde bliver kortlagt med GPS-koordinater.

 

3.

Vandmålere

 

 

 

 

Producenten har nu lokaliseret fejlen på de monterede digitale målere. Nye målere er undervejs og udskiftes i løbet af 2018 uden beregning.

4.

Økonomi

 

 

 

 

Ved salg af værdipapirer er alle regninger betalt. Der har været en del ekstraordinære omkostninger i forbindelse med stophane-finding og GPS-koordinering.

5.

Analyser

 

 

 

Fremover tages vandanalyser ude på ledningsnettet. Berørte forbrugere bliver adviseret.

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 31. oktober 2017

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Thomas Christensen, Lars Hyldtoft.

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Aconto-faktura fra Guldbjerg-Andersen VVS

 

 

 

Acontofaktura modtaget på kr. 125.000 for renovering af stophaner samt vandledninger skyllet igennem.

Vi udbeder en udspecificeret faktura senest medio november. Ligeledes udbedes en status over det videre forløb.

 

2.

 

Ledningsnettet

 

 

 

 

Ledningsnettets stand på Kronborgvej skal identificeres og kortlægges snarest muligt så vi har et beslutningsgrundlag for den videre renovering.

3.

 

Udvendig renholdelse ved vandværket

 

 

 

 

NP taler med Pau

4.

 

Aftale om levering af måleraflæsninger og målerskifte

 

 

 

 

Indgået aftale med Vejen Forsyning A/S

5.

 

”Serviceaftale vedrørende afregning” er opsagt

 

 

EWII har opsagt serviceaftale med ophør pr. 31-12-2017. Vi er ved at finde ny løsning.

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 


Vandanalyse maj 2017

 

Ordinær generalforsamling 2016

Formandens beretning: Der er desværre problemer med de opsatte vandmålere og derfor har leverandøren besluttet at samtlige skal udskiftes. Der har kun været et brud på forsyningsledningen  i 2016. VVS og entreprenør er gået igang med at lede efter (og kortlægge) stophaner. Ved den lejlighed bliver ledning ud ad Jordrupvej gennemspulet og renset for sand. Formanden er stolt over de fine vandanalyser vi har på vores vandværk. Der er bestilt serviceeftersyn på værkets "bevægelige" dele. Pau er ny vandværkspasser efter Kim Hansen. Hyldtoft Tag udskifter tag på vandværksbygningen ved lejlighed.

Regnskab godkent.

Budget godkendt.

Valg: Genvalg til alle.

Suppleant genvalgt.

Revisor genvalgt.

Ingen indkomne forslag.


 

Vandanalyse januar 2017


Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 23. december 2016

Tidpunkt: 14.00

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ)

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Velkomst

 

 

 

NP bød velkommen

2.

Bemanding

Kim vil fritages for pasning af vandværket. NP foreslår Pau fra Gyden. Dette er enstemmigt vedtaget.

 

3.

Nyt tag på pumpehus

 

 

 

Lokalt tilbud modtaget af lokale Hyldtoft Tag: Kr.14.000 excl. Moms. Vedtaget. Udføres marts/april 2017

4.

Ny vandtilslutning

 

 

 

 

Ny bruger på Egtvedvej har bestilt tilslutning.

 

5.

Vejen Forsyning

 

 

 

Forsyningen er nu oprettet som bruger på LER og søger nu, for Veerst Vandværk, på timeløn.

6.

Stophaner/vandmålere

 

 

 

 

Stophaneplaceringer findes på papir hos Vejen Forsyning. Der arbejdes på at få en kopi af tegningerne. NP følger op.

Der er stadig fejl på visse målere. De udskiftes løbende efterhånden som leverandøren kan levere.

 

Evt.

Vester Thorsted

 

 

 

Forsyningen er uproblematisk. MM gennemser kontrakt inden næste møde for eventuelle ændringer.

 

Referent: Mogens Jensen 


 

Vandanalyse oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 8. juni 2016

Tidpunkt: 19.00

Sted: Hos NP

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Mogens Jensen (MJ), Lars Hyldtoft (LH)

 

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Renovering af hovedledning

 

 

 

 

Hovedledningen har 51 tilslutninger og en distance på 1,6 kilometer.

Entreprenør Erik Mikkelsen, Bække, oplyser at en del af hovedledningen formentlig er lavet af plastic og derfor ikke kræver renovering. Mikkelsen foretager 10 prøvegravninger på strækningen for at se dimensioner samt materialer. Han gav et overslag på ca. kr. 3.000 pr. prøvehul. Stophaner findes og klargøres så de alle er gangbare. Gravestart til august 2016.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 9. april 2016

Tidpunkt: 14.00

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM) Thomas Christensen (TC) Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Lars Hyldtoft (LH)

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Konstituering

 

 

 

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem: Thomas Christensen.

 

Formand: NP, Sekretær: MJ, Kasserer: Kirsten Landmark, Menige bestyrelsesmedlemmer: MM, LH og TC

2.

Budget

 

 

 

NP hjemtager tilbud/overslag til renovering af hovedledning (Kronborgvej)

NP laver forespørgsel i bank angående lånemuligheder.

NP vil også snakke med Vejen Kommune om de skal have gravet i Kronborgvej.

3.

Elektroniske vandmålere

 

 

 

Der er en mindre misvisning i de nye elektroniske vandmålere. Producenten vil udtage stikprøver til nærmere undersøgelse.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Næste møde: 12. maj 2016 kl. 19.00 hos NP - Referent: Mogens Jensen 

 

Ordinær generalforsamling 30. marts 2016

I det forløbne år er der pumpet ca. 38.000 kbm. vand op. Det er en stigning i forhold til tidligere, idet Vester Thorsted nu aftager vand fra Veerst Vandværk. Vi har fået en regulering af vandindvindingen godkendt ved Vejen Kommune således at der nu må pumpes 50.000 kbm op af undergrunden pr. år. Levringen til Vester Thorsted fungerer nu ganske problemløst.

I forbindelse med at vi er begyndt at levere vand til Vester Thorsted er der bestilt udvidet service til Veerst Vandværk.

Nyt takstblad er godkendt af Vejen Kommune. Tilslutningsgebyret er hævet fra kr. 25.000 til kr. 35.000.

I fremtiden skal vore stophaner lokaliseres, graves fri for at se om de virker og markeres med GPS-koordinater.

Hovedledningen skal, med tiden, renoveres. Forskellige løsningsmoduler undersøges. For eksempel vil det måske være formålstjenligt at optage et lån og få renoveret hovedledning på én gang.

De nye elektroniske målere viser et mindre udsving som muligvis kan være en fejl fra producentens side. Målerne aflæses p.t. fire gange årligt.

Per Solgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet valgtes Thomas Christensen. Som suppleant genvalgtes Thomas Melander. Ny revisor: Syddansk Revision.


 

Vandanalyse februar 2016


 

Vandanalyse oktober 2015


 

Vandanalyse maj 2015


 

Ordinær generalforsamling

31. marts 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne

Ad1.

Referat Martin Møhl, dirigent Jens Erik Iversen

 

Ad2.

Der er nu +160 husstande som, i 2014, har aftaget i alt 28.100 kubikmeter vand.

Elektroniske vandmålere er nu færdig-installeret og alle virker. Det vil give en forventelig bedre aflæsning.

Der er udskiftet en del stophaner og en del er genfundet. Resten skal findes i løbet af 2015.

Kompressor er renoveret for kr. 26.000.

Vester Thorsted er tilsluttet som stor-aftager da de havde problemer med Prefix-forurening. For at sikre tryk pumpes vand til Vester Thorsted på tidspunkter med minimalt forbrug. Vester Thorsted er, fremover, repræsenteret ved Vandværkets generalforsamlinger, men har dog ingen stemmeret.

Der er en midlertidig forurening af vandet i rørsystemet til Vester Thorsted som forventes hurtigt afklaret.

Vi er blevet tilknyttet AutoLER under Vejen Forsyning til en pris af kr. 10,00. Der skal samkøres kort og opkrævninger via TreFor.

Veerst Vandværk har en aftale med Tre-For, som bibeholdes idet Vejen Forsyning vil være ca. kr. 15,00 dyrere pr. opkrævning.

Da nuværende revisor ikke ønsker genvalg og reglerne er blevet mere komplekse, foreslås at der vælges en registreret revisor.

 

Ad3.

Regnskabet blev fremlagt af Kirsten Landmark. Vedligeholdelsesomkostningerne er steget som følge af målerudskiftningerne. Overgang til elektronisk aflæsning har kostet en éngangsafgift til Tre-For, som har lavet softwareændringer på timebetaling. Der er solgt værdipapirer til betaling af VVS-regning i forbindelse med udskiftning af målere. VVS regningen var i overensstemmelse med overslaget. Ledningsføringen i de gamle jernrør langs Kronborgvej vil blive løbende udskiftet. De store udsving i ”solgt vand” som vi så 2012-2014 er uforklarligt, men kan skyldes usikkerhed ved aflæsning af de gamle målere. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad4.

Mogens Jensen samt Martin Møhl modtog genvalg. Som ny suppleant blev valgt Thomas Melander. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en registreret revisor. Kim Hansen fortsætter som medlemsvalgt revisor.

 

Ad5.

Forslag kunne ikke vedtages da antallet af fremmødte ikke var tilstrækkeligt.

 

Ad6.

Bestyrelsen overvejer at hæve tilslutningsafgiften til kr. 35.000

Helene Filsø har fået acceptabelt vandtryk efter en omvendt stophane samt tilgroet rørsystem er udbedret.

Der foreslås at bestyrelsen indtænker muligheden for sponsorater hos leverandørerne.


 


 

Vandanalyse september 2014

Tryk på billeder for at forstørre dem


 

Vandanalyse maj 2014

Tryk på overskrifterne for at læse analyserne


 

Generalforsamling i Veerst Vandværk

Den 31. marts 2014 var der generalforsamling i Veerst Vandværk hvor ni borgere deltog (inkl. bestyrelsen). Formanden kunne berette at der i det forgangne år havde været én overgravning af vandledning. Der var ligeledes kommet én ny forbruger i 2013.
Man er nu meget tæt på at at udskifte samtlige vandmålere i Veerst. Der er modtaget tre tilbud hvoraf en lokal VVS-installatør var den billigste. Målerne er indkøbt og leveret. Udskiftningen starter midt i april og husstandende i Veerst vil, inden da, modtage et informationsbrev direkte fra installatøren.
De nye målere er baseret på elektronisk aflæsning og vil, via computer, blive aflæst af samarbejdspartner fra Kragelund.
Vandværket har i 2013 solgt 30.498 kubikmeter vand. For at pumpe alt det vand ud til borgerne er der brugt 23.865 KWH elektricitet.

Formandens beretning blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg.
Der var indkommet et forslag om at efterfølgende generalforsamlinger udelukkende annonceres på byens hjemmeside. Formanden er i tvivl om lovligheden heraf, men undersøger sagen.
Der var ligeledes forslag om at alle fire foreninger i byen, afholder generalforsamling på samme dato. Generalforsamlingen godkendte at der arbejdes videre med forslaget.
Efter generalforsamlingen var der smørebrød og et glas vand (læs øl).

__________

Drikkevandsanalyse maj 2013

Drikkevandsanalyse fra maj 2013 kan ses her: BILLEDER/Vandværk/Vandanalyse maj 2013.pdf

__________

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk