 Teater og Kultur foreningen: Niels Jensen
 Hærvejsklyngen: Steffen Klemmensen
 Legepladsen: Martin Møhl
 Bylaug: Kenneth Bidstrup og Mathias Clausen
 Hjemmesiden: Mogens Jensen
 Menighedsrådet: Laust Bie
 Vandværk: Niels Peter Landmark
 Veerst SG&I: Carsten Petersen 

Vedtægter lokalrådet for Veerst Sogn

§ 1 Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for fremme af Veerst sogns særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Vejen Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde. Dette sker gennem Lokalrådets fane på hjemmesiden http://veerst-bylaug.dk/ eller gennem medierne.

St. 4. Lokalrådet er upolitisk.

 

§ 2 Generalforsamling

Stk. 1. Veerst lokalråds øverste myndighed er borgerne i Veerst Sogn omfattende byerne Veerst og Vester Torsted samt beboerne i områderne knyttet hertil defineret af Veerst Sogns sognegrænse. Alle myndige borgere bosiddende i Veerst sogn er stemme og opstillingsberettigede til Veerst Lokalråd.

Lokalrådet vælges på den årlige generalforsamling der afholdes på den fælles generalforsamlings dag sammen med de andre foreninger i Veerst. 

Ordinær generalforsamlingen skal afholdes indenfor kalenderårets første 6 måneder.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med mindst to ugers varsel på hjemmesiden http://veerst-bylaug.dk/ . Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden inden 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

Stk. 3. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hver stemmeberettigede har én stemme. En fremmødt borger kan kun repræsentere sig selv.

Stk. 4.  Borgere, der er fastboende i Veerst Sogn kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

 

§ 3 Lokalrådet

Stk. 1. Lokalrådet består af minimum 4 medlemmer, samt 2 suppleanter og 2 revisorer. 

For at sikre bredest mulig vidensdeling og hensyntagen skal hver aktiv forening eller gruppering som udgangspunkt stille med et medlem til Lokalrådet.

Lokalrådsmandatet er toårigt med ca. halvdelen på valg ulige år og halvdelen på valg lige år. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning hvis et medlem kræver det. 

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne.

Stk. 3. Medlemmer som fraflytter sognet udtræder af Lokalrådet samtidigt med fraflytningen

Stk 4. Konstituering sker senest 3 uger efter generalforsamlingen. Posterne offentliggøres på veerst-bylaug.dk 

 

§ 4 Lokalrådets virke

Stk. 1. Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til lokalrådsmøde, samt efter behov. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel og gennem udsendelse af dagsorden.
Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest syv dage før mødets afholdelse.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde som offentliggøres på Forenings fane under http://veerst-bylaug.dk/ .

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 60% af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

Stk. 3. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere m.fl.

 

§ 5 Lokalrådets økonomi

Stk. 1. Lokalrådet modtager en årlig driftsstøtte fra Vejen Kommune.

Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12. I regnskabet skal fremgå fordelingen af foreningens aktiver og forbrug  mellem Veerst og Vester Torsted. Fordelingsnøglen af det årlige generelle tilskud mellem Veerst og Vester Torsted fordeles med 1/3 til Vester Torsted og 2/3 til Veerst.

Stk. 3. Kassereren er pligtig til at fremsende det reviderede regnskab til Vejen Kommune.

 

§ 6

Stk. 1. Såfremt mindst 10 borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde, er lokalrådet pligtig til at indkalde til et sådant, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

 

§ 7

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 8

Stk. 1. Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue.

 

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets dækningsområde.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15/11- 2021

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk