Referat fra bestyrelsesmøde Veerst Lokalråd

 

Dato: 4. april 2024

Tidspunkt: Kl. 19.30

Sted: Veerst Forsamlingshus

Til stede: Martin Møhl (MM), Mogens Jensen (MJ), Niels Peter Landmark (NP),  Thorkild Mikkelsen (TM), Laust Bie (LB)

Afbud: Kenneth Møller Bidstrup (KB), Flemming Sørensen (FS), Carsten Reinholt Petersen (CP), Steffen Klemmensen (SK)

Referent: Mogens Jensen

 

Jf. Dagsordenen

 

1

Konstituering

Formand: Martin Møhl 

Næstformand: Mark Ricardo (V. Thorsted)

Sekretær: Mogens Jensen (Hjemmesiden)

Kasserer: Flemming Sørensen (V. Thorsted)

Suppleant: Jens Otto Rudbech (V. Thorsted)

Suppleant: Robert Ørsted (Ridefolket)

 

Foreninger og grupperinger i Veerst anbefales at deltage med en person til Lokalrådets møder og eventuelt opstille til valg i 2025 for en udvidelse af bestyrelsen. Følgende personer kunne være oplagte:

Merethe Magnussen (Varmegruppen)

Steffen Klemmensen (Hærvejsklyngen)

Niels Peter Landmark (Vandværk)

Kenneth Bidstrup Møller (Bylaug)

Laust Bie (Menighedsrådet)

Carsten Reinholdt Petersen (Idrætsforeningen)

 

På valg til generalforsamling 2025:

Martin Møhl

Flemming Sørensen

 

Lokalrådet anbefaler en udvidelse af bestyrelsen ved generalforsamlingen 2025.

2

Status på termonet i Sønder Hygum

Merethe og Martin har været til møde i Sønder Hygum hvor firmaet Termonet var til stede. Projektet i Sønder Hygum lød spændende og de fremlagte priser var interessante. Lokalrådet holder kontakten med Sønder Hygum.

3

Møde med kommunen

Vejen Kommune beder oplysninger om vores Facebookside og Hjemmeside. Kommunen ønsker mere information om spændende tiltag i landsbyerne. Martin svarer kommunen.

4

Underskrifter på regnskab for CVR-konto

Formanden modtager hjælp fra Teaterforeningen til udfyldelse af papirer til banken således at CVR nummer gøres aktiv.

5

Aktivitetskalender

Der er besluttet at hjemmesidens aktivitetskalender bruges som byens aktivitetskalender.

 

Send en mail til mogens.g.jensen@gmail.com såfremt man har et arrangement man gerne vil have nævnt i aktivitetskalenderen.

 

Det anbefales at man tilmelder sig hjemmesiden nyhedsbrev www.veerst-bylaug.dk nederst på siden.

6

Næste møde

11. juni 2024 kl. 19.30 i forsamlingshuset

7

   

8

   

 

Referat fra generalforsamling Veerst Lokalråd

 

Dato: 14. marts 2024

Tidspunkt: Kl. 18.30

Sted: Veerst Forsamlingshus

Referent: Mogens Jensen


 

Jf. Dagsordenen

 

1

Valg af dirigent

Karsten Reinholdt

2

Formandens beretning

Beretning godkendt

3

Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer forhindret. Martin Møhl fremlagde regnskab. Godkendt

4

Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

Udgået

5

Indkomne forslag

Ingen forslag

6

Valg af rådsmedlemmer og suppleanter 

Martin Møhl og Niels Peter Landmark er genvalgt

7

Valg af revisor

Søren Storm er valgt

8

Eventuelt

Der er ikke krav om at der skal hegn om regnvandssøen i byparken.

Referat af Lokalrådsmøde afholdt den 12/12

i Veerst forsamlingshus


Tilstede:
Mogens Jensen
Marc Ricardo
Flemming Sørensen
Niels Peter Landmark
Laust Bie
Thorkild Mikkelsen
Merete Magnussen
Carsten Bollerup

Agenda: (Referat fra de enkelte punkter er indsat under punktet)


1. Ansøgning fra Menighedsrådet.
Menighedsrådet har ansøgt om 4000 som hjælp til en række koncerter der skal afholdes i kirken i
forbindelse med aftensgudstjenester. Ansøgningen fik en meget blandet modtagelse favnende hele
spekteret fra afslag til accept funderet i en meget bred vifte af principper. I flæng kan nævnes:
Skal Lokalrådet overhovedet støtte arrangementer som dette og er det ok i henhold til vedtægterne.
Her kunne Martin fortælle at tilbagemeldingen fra kommunen var at vi selv bestemmer hvad
beløbet bruges til.
Menighedsrådet er offentligt og det er pengene fra kommunen også – derfor skal vi undgå at ende
op i at det offentlige betaler til det offentlige. (Thorkild).
Skal Lokalrådet støtte op om forkyndelsen som en gudstjeneste er (Thorkild og Martin)
Det er vel fint at støtte kulturelle aktiviteter i området (generel holdning)
Efter en længere diskussion endte Lokalrådet med at tilslutte sig at ansøgningen imødekommes.


2. Fundraising workshop med andre Lokalråd -23/1
Vi er blevet indbudt af kommunen. Merete ville gerne men er optaget af andre møder. Er der andre
der vil og kan?


3. De nye ejendomsvurderinger
De nye vurderinger virker noget usikre da de er baseret på priser fra nabobyer som Gesten.
Lokalrådet ønsker derfor at age dette op i Hærvejsklyngen og her drøfte om en fælles indstilling
kunne være relevant.


4. Termonetløsning

Der er modtaget en beregning fra de to Ingeniørstuderende der laver afgangsprojekt om emnet.
Steffen, Merete og Martin går oplægget igennem henover julen med henblik på at vurdere om det
anvendte prisniveau også er relevant for Veerst hvor der er mindre asfalt og mere plads mellem
husene. Det skal også undersøges om vi kan få de studerende til at møde op og fremlægge deres
projekt slut januar/ start Februar 2024.


5. Sundhedsprojekt for Veerst
Det blev drøftet om Veerst skal være med i projekt ”Sund Landsby” men der var generelt ikke
interesse og vi vurdere at byens størrelse var for lille til at komme med.


6. Overdragelse af regnskab til Flemming Sørensen.
Regnskabet er nu blevet godkendt af revisoren s
å det kan sendes ind og posten kan overdrages.

Referat af ordinært Lokalrådsmøde for Veerst Sogn
Afholdt den 24/10 2023 i Veerst Forsamlingshus.


Tilstede:
Laust (Menighedsrådet)
Merete (Bylauget)
Kenneth (Lokalrådet)
Leila (Teaterforeningen)
Niels Peter (Vandværk og det meste af resten)
Martin (Lokalrådet)
Afbud: Carsten (Idrætsforeningen)
Der var ikke tilbagemeldinger fra Vester Torsted


I følgende agenda er overskrifterne sat med sort og referatet for de enkelte punkter indsat med 
rødt.


Agenda:
1. Opdatering af Agenda
2. Referent:
Martin
3. Bordet rundt
4. Lege pladstilsynet - skal rapporten offentliggøres? –

Martin skriver til Aktiv leg og får et overslag hvorefter der bestilles. Rapporten lægges ud 
på hjemmesiden

5. Kommunens Strategi for landdistrikterne – Se kommentarer indsat i pdf
6. Handicaptoilet i forsamlingshuset: - Afklares internt mellem teaterforening og Bylaug
7. Fælles aktivitetskalender (teaterforeningen har lavet en) og der er ølsmagning den 17/11: 
Der rundsendes – så de enkelte foreninger kan skrive deres aktiviteter på. Martin 
rundsender Teaterforeningens aktivitetskalender til Laust som påfører Meninghedsrådets 
aktiviteter derefter gå den til Carsten fra SG&I og herefter til Niels Peter som slutteligt 
fremsender til Mogens så den kan komme på hjemmesiden.

8. Nyt fra Hærvejsklyngen -Permanent lokalhistorisk udstilling på legepladsen baseret på 
byvandringen. Udstilling lægges under Teater og Kulturforeningen . Merethe Magnussen 
bliver tovholder.

9. Nyt omkring Fælles varmeløsning i Veerst. Der er lagt en status op på hjemmesiden. Vi 
prøver at få gruppen af studerende fra Ingeniørhøjskolen til Veerst og fortælle om deres 
projekt i januar.

10. Opdatering af CVR - Der mangler styr på foreningens officielle status. Martin følger op med 
kasseren fra Flemming fra Vester Torsted.

11. Landdistriktskonferencen den 14/11 : Tema 1: Ny landdistriktsstrategi i høring. Giv din 
mening til kende + workshop om hvordan vi kommer fra strategi til handling. Se vedhæftet 
indkaldelse. 
Tema 2: Oplæg og debat omkring lokal varmeforsyning,energioptimering og 
klimaudfordringer –
Merete og Laust har semimeldt sig til. I står selv for afklaring og 
tilmelding.

12. Evt: Juletræskæde: er hermed bevilliget af Lokalrådet
13. Næste møde: Onsdag den 21/2 – 19:30

Kostituerende bestyrelsesmøde

Lokalrådet 13. april 2023

1. Skal Lokalrådet betale for leje af Lille Sal til møder

2. Gasolin foredrag (Skal - skal ikke) + hvordan kan vi undgå "forstoppelse" fremadrettet?

3. Verserende sager: 

 • Pyloner
 • Gennemkørende trafik
 • Troldhedebanestien

4. Screening af fremtidens varmeløsninger - Hvem skal stå for kontakten?

5. Budget? Ville det give mening at lave et budget for Lokalrådets konto (Tanken er at mange diskussioner kunne klares nemmere hvis vi havde gjort nogen tanker på forkant)

6. "Velkommen gaver" Enten er der ikke nogen tilflyttere eller også er tiltaget ophørt

7. Hjemmesiden: Behov for udvidelse af upload grænsen

8. Sommerfest - forventningsafstemning

Konstituering:

Formand: Martin Møhl

Næstformand: Mark Ricardo

Kasserer: Flemming

Sekretær: Niels Peter Landmark

Revisorer: Martin Andersen / en fra Thorsted

 

Der var ikke stemning for at Lokalrådet betaler "husleje" til Forsamlingshuset til møder.

Positiv stemning for Gasolin-foredrag. Lokalråd vil give underskudsgaranti. NPL kontakter Mogens. Teaterforening vil gerne stå for arrangementet.

Med hensyn til pyloner, vil Martin kontakte Carsten inden længe.

Der følges op på gennemkørende trafik.

Troldhedestien: Steffen arbejder på at få stien til Gesten.

Fremtidens varmeløsning: Plan Energi kommer, i næste uge, med et oplæg til nyt varmesystem. En slags central jordvarme/fjernvarme.

Martin foreslår at hver enkelt forening lægger et budget, så man til næste møde kan danne sig et overblik.

Gaver til nytilflyttere fortsætter uændret, indtil videre..

Hjemmesiden mangler snart plads. Lokalråd betaler for udvidelse.

Sommerfest afholdes lørdag den 19. august 2023.

Lokalrådet har bevilliget 3.000 kroner til nye nøgler til forsamlingshuset.

Gassikkerhed: Steffen spørger Energinet om risikoanalyse.

Teaterforeningen vil lave en flyer om arrangementer. Spørger om der skal ydeligere i flyeren.

 

Veerst Lokalråd Generalforsamling den 23/3 – 2023
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter, (valg af stemmetællere)
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Ad 1
Martin Andersen valgt som dirigent
Ad 2
Formandens beretning ved Martin Møhl:
Lokalrådet har afholdt to møder siden sidste generalforsamling. Med ankomst af Laust som repræsentant
for Menighedsrådet er alle byens foreninger repræsenteret.
De sager som Lokalrådet har under behandling er følgende:
Pyloner
Pylonerne er blevet nedtaget af kommunen og bortskaffet uden at der har været økonomi til nogen nye.
Som et plaster på såret har en arkitekt lavet en ”Veerst grafik” som kan benyttes efter behov.
Det er besluttet at Carsten, Steffen og Martin får fremstillet og opsat alternative pyloner til fysisk
annoncering for byen.
Udefrakommende trafik:
På foranledning fra borgere er Lokalrådet i dialog med kommunen for at få nedsat såvel fart som
gennemgående trafik på strækningen Kronborgvej – Kirkevej. Dette er et fortløbende punkt hvor
kommunens tiltag i form af fartmålinger ikke syntes at være synderligt oplysende. Lokalrådet fortsætter
med sagen.
Hærvejsklyngen
Lokalrådet besluttede på sidste lokalrådsmøde at melde sig ind i Hærvejsklyngen (Kontingent 5000/ år)
hvilket er sket. Medlemskabet har været undervejs et stykke tid da Steffen Klemmensen har deltaget
omkring udvidelsen af Troldhedebanen – nærmere bestemt strækningen Veerst – Gesten. Hærvejsklyngen
består således af landsbyerne Gesten, Lindknud, Gjerndrup, Hovborg, Bække og nu Veerst med det formål
at arbejde sammen om fælles sager. Fremover vil Veerst blive repræsenteret af Steffen Klemmensen og
Thorkild Mikkelsen – Se i øvrigt næste punkt om Bæredygtig varmeforsyning.

Bæredygtig varmeforsyning
Torsdag den 16/3 deltog Steffen Klemmensen og Martin Møhl i et møde omkring Lokale Varmeløsninger
arrangeret af Teknik og Miljø under Vejen Kommune omkring alternative varmeforsyningsmuligheder.
Udgangspunktet er de stigende varmepriser som følge af krigen i Ukraine. Hertil kommer FN´s klimamål og
den danske regerings målsætning om 70% CO2 reduktion i 2030 og balance i 2045. På mødet gennemgid
Jels og Skodborg deres proces mod alternativ varmeforsyning. Herudover fortalte en konsulent om fælles
jordvarmeløsning kaldet Termonet. Hærvejsklyngen har søgt og fået bevilliget et tilskud på 125.000 til
udarbejdelse af en screening som udføres af firmaet Planenergi for de enkelte byer i hærvejsklyngen. Årets
kontingent er således fra starten betalt tilbage 5 gange
Ad 3
Martin Møhl gennemgik regnskabet. Udover betalinger til hjemmeside og hjertestarter var eneste større
post ca 11.000 til renovering af Veerst forsamlingshus loft i lille sal. Saldoen er godt 61.000 hvoraf de
55.000 er øremærket til Veerst og godt 6000 til Vester Torsted.
Ad 4
Forventet tilskud for 2023 på ca. 20.000 i alt er ikke modtaget endnu.
Ad 5
Ingen indkomne forslag
Ad 6
De enkelte foreninger opfordres til at stille med en repræsentant hver
Ad 7
Martin Andersen valgt som revisor
Ad 8
Thorkild Mikkelsen orienterer omkring en fælles drejebog fra Hærvejsklyngen vedr. opstart af nye
aktiviteter, herunder inddragelse af børn og unge med indvandre baggrund.

Referent: Carsten Petersen

Dagsorden for Lokalrådsmøde 2/2 2023 kl. 19.30 i Veerst forsamlinghus
1. Hvem er medlemmer af Lokalrådet
2. Hvad har vi af penge
3. Fælles aktivitetskalender (og opbakning til forsamlingshuset:)
4. Lokal varmeforsyning: Kan vi gøre noget fælles før fyring med træ bliver forbudt/ Afgiftsbelagt?
5. Sommerfest - Skal vi - Vil vi?
6. Grafik til Pyloner - Kan vi bruge det og til hvad? 
7. Fælles generalforsamling: (Veerst): Hvad skal der berettes?
8. Skal vi være vilde? - Se vedhæftede og tænk på præsteskoven
9. Eventuelt

Ad 1
Alle foreninger og lignende grupperinger i Veerst er med i lokalrådet
På mødet var følgende repræsenteret:
 Teater og Kultur foreningen: Niels Jensen
 Hærvejsklyngen: Steffen Klemmensen
 Legepladsen: Martin Møhl
 Bylaug: Kenneth Bidstrup og Mathias Clausen
 Hjemmesiden: Mogens Jensen
 Menighedsrådet: Laust Bie
 Vandværk: Niels Peter Landmark
 Veerst SG&I: Carsten Petersen (referent)


Ad 2
Martin oplyser at vi p.t. har ca 75.000 på kontoen hvoraf ca. 70.000 er ”øremærket” Veerst

 

Ad 3
Mogens sørger for at opdatere aktivitetskalenderen på hjemmesiden.
De respektive foreninger byder ind med aktiviteter inden udgangen af uge 6. Aktiviteter kan løbende
sendes til Mogens som herefter indsætter dem i kalenderen. Forslag om at kunne betale pr mobilepay for
medlemskab af bylauget – forsøges gennemført ved hjælp af VSGI mobilepay konto (Niels Peter spørger
Kirsten om det er administrativt muligt)

 

Ad 4
Der er møde hos kommunen om dette emne 9/3 (hvilke muligheder har vi?) Martin Møhl og Steffen
Klemmensen deltager (alle er velkommen)

 

Ad 5
Vi har besluttet at afholde Sommerfest igen i år. Datoen er fastlagt til 19/8 Arrangementet afholdes af
Lokalrådet. Tovholder er Veerst SG&I

Ad 6


Der er generelt ikke stor opbakning til den foreslåede grafik. Vi oplever tiltaget som ”et plaster på såret” for
de manglende pyloner. Der trods kommunens tilsagn, nu er sparet væk. Dette er ikke ok. Vi hører fra
omkring liggende bysamfund at de har lignende opfattelse af situationen. Vi vil forsøge at danne fælles
front omkring dette, eventuelt i Hærvejsklynge regi. Kenneth, Martin og Steffen designer et forslag til en ”2
vejs pylon” placeret ved Krydset Varregårdvej-Kirkevej

 

Ad 7
Fælles generalforsamling bliver 23/3 2023 kl. 19.00. Følgende foreninger har fælles generalforsamling:
 Lokalrådet
 Bylauget
 Teater og Kultur foreningen
 Veerst Skytte Gymnastik og Idrætsforening
 Vandværket (som er vært med smørrebrød – tilmelding nødvendig)

 

Ad 8
Martin orienterede kort omkring muligheden for at deltage i præsentation af ”Organiseret Vildskab” i
Rødding Bio 21/2 2023 kl. 18.30 Tilmelding senest 4/2 på www.roeddingbio.dk

 

Ad 9
Da Legepladsen bliver 10år i år skal vi have Aktiv Leg forbi til en gennemgang af denne, da vi har 10års
garanti på legeredskaberne. Carsten arrangerer gennemsyn med deltagelse af Steffen Klemmensen
Vi har stadig for stor hastighed ved gennemkørsel i Veerst by og ligeledes på Kronborgvej inden byzonen fra
sydgående retningen. Den tunge trafik er stadig for stor.
Vi vil forsøge at få kommunen til at opsætte 60km timen begrænsning på kronborgvej fra Lunderskovvej. Vi
forsøger at få et gennemkørsel forbudt skilt for lastbiler gennem Veerst (ligeledes kronborgvej) Martin
tager kontakt til kommunen.
Der blev givet tilsagn om optagelse i Hærvejsklyngen. Vi tænker at det skal have et forsøg med begrundelse
i at vi sammen står stærkere overfor eksempelvis kommunen. Årskontingentet er omkring 5.000,- Steffen
kontakter Hærvejsklyngen og beder om indsigt i hvad ”kontingentet går til” Herunder indsigt i regnskabet.
Byer i Hærvejsklyngen er: Gjerndrup, Gesten, Bække, Lindknud og Hovborg
Vi skal have 2 repræsentanter, Steffen er den ene. Vi forsøger at få Thorkild med (Steffen kontakter
Thorkild)

Referat af Lokalråds møde den 13/9-2022.

Tilstede; Carsten - Mathias - Martin (referent). Da fremmødet var meget begrænset har referatet været i høring blandt Lokalrådets medlemmer for at sikre at der var opbakning til beslutningerne.

Agendaen for mødet:

 1. Tilskud til forsamlingshuset
 2. Hjertestarter
 3. Foreningskonto/ Nem ID
 4. Legeplads vedligehold
 5. Nyt fra Stigruppen

 

Ad 1:

Der skal trækkes nyt strøm til varmepumpen. Estimeret pris 35.000

Bylauget forventer at få de 15.000 dækket af kommunen men dette er betinget af at der lægges ud for betalingen af regningen hvorefter de 15.000 efterbetales.

De besluttedes at Lokalrådet støtter med 20.000 men også står for udlægget på de 15.000 som så efterfølgende tilbagebetales når pengene fra kommunen kommer. 

PS: Der er for nuværende +70.000 på kontoen

 

 

Ad 2.

Lokalrådet betaler for vedligehold af hjertestarteren når regning kommer

 

Ad 3.

Denne mangler fortsat at komme igennem - Martin rykker

 

Ad 4

Har ligget stille. Carsten får sat igang ved Aktiv leg med inddragelse af Steffen

 

Ad 5.

Intet nyt - grundet sommerferie har arbejdet ligget stille men det tages op i løbet af efteråret.

 

Handlingsreferat Veerst lokalråd

Fra dialogmøde d. 16.juni 2022

Fra lokalrådet deltog:
Veerst: Martin Møhl, Niels Landmark

Vester Thorsted: Flemming [efternavn?], Mark [efternavn]

Fra Vejen Kommune deltog: Frank Schmidt-Hansen, Bodil Staal, Niels Therkildsen, Morten Thorøe, Jakob Bech Jensen, Tanja Vestergaard Skøtt, Peter Hansen, Jens Josephsen, Marie Bøttcher Christensen (ref)

 

Referat:

Frank bød velkommen, og der blev givet en kort præsentation af mødets deltagere. Frank indledte mødet med at informere om nyt vedr. bogbussen og lokalrådet fik udleveret information om det nye tiltag (lånestationer). Det er endnu ikke afklaret, hvornår ordningen træder i kraft, men bogbussens sidste tur er onsdag den 22.juni. Lokalrådet fik derefter ordet.

OBS: Rettelse ift. oplyst på mødet: Der kommer ikke en lånestation i Veerst. Desværre forkert oplysning på mødet.

 

Lokalrådets emner (indsendt på forhånd)

Tung transittrafik på strækningen Veerst/ Egtved.
Herunder:
Tiltag - Handlingsplan – Tidshorisont
Tidshorisont - Energinet – rørledning

Meget trafik

vikinglink/Baltikpipe – der er meget trafik.

Lokalrådet ønsker opfølgning på trafiktælling.

Snak på mødet
Svært at styre gennemgående trafik. Vender tilbage med mere præcise tal.
Opfølgning: der bliver kigget på trafiksikkerheden derude. Ekstra bump – kan det passe, at der arbejdes på at etablere et ekstra bump? Lokalrådet vurderer ikke, at det vil hjælpe det helt store, fx fordi det forstyrrer/larmer mere når en lastbil dermed skal ned og op i fart.
De store anlægsprojekter nærmer sig en afslutning. Men generelt er trafikforholdene et problem.

 

Opfølgning
Teknik og Miljø

Pyloner – Tidshorisont

Det bliver kun muligt at få en af de nye pyloner i Veerst, hvis lokalrådet selv finansierer en. Der kommer snarest muligt en dato for, hvornår man kan søge, herunder andet praktisk. Der vil blive tale om en fælles bestilling, som grafisk team i Vejen Kommune står for.

Bygrafikken som mange af byerne allerede har fået, vil Veerst også få. Der mangler tilbagemeldinger fra enkelte byer, og så meldes der også datoer ud for, hvornår lokalrådet skal holde et møde med grafikerne om forslag til deres bygrafik. Ved spørgsmål kan lokalrådet kontakte landdistriktskonsulen, Marie Bøttcher Christensen.

Info om diverse aktiviteter i Veerst

Lokalråd er gået med i Hærvejsklyngen. Stigruppen, der arbejdes med at forbinde Troldhedebanen med Gesten og Jordrup.

Forsamlingshuset i Veerst
Renoveret. Nyt gulv. Finansieret af Jem & fix pulje.
Varmepumpe også sat op året før. Nyt elsystem skal laves, men projekt forventes dyrere pga. nyt loft.

Teatergruppe
Godt i gang. Der sker en del.

Energiplan

Træ og olie fyres der med. Lokalrådet efterspørger noget mere konkret ift hvad man kan gøre lokalt.

Svar på mødet

Kommune forpligter sig på følgende: orientere om muligheden for fjernvarme (hvordan-hvad kan man, osv.) Der kommer forskellige puljer, man kan søge. Der vil komme orienteringsmøde. Teknisk og økonomisk samarbejde fx etablering af fælles anlæg.

Hegnsklipning

Mange steder bliver der ikke klippet. Og nogle steder bliver det ikke klippet ordentligt – det ser rodet ud. Problem når lodsejerne selv skal gøre det. Trafiksikkerhed spiller også ind her.

Opfølgning
Teknik og Miljø


Forsamlingshus og Idrætsforening i Vester Thorsted
Forsamlingshuset og idrætsforening slået sammen
Samme udfordring med få frivillige. Svært at få folk til at deltage.
Vedligehold og energipriser har bl.a. betydet lejeprisen hæves.

Krolfhold eneste aktivitet i idrætsforeningen 

 

 

 

 

 

Referat fra Lokalrådets generalforsamling 2022

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2.   Formandens beretning.
 3.   Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
 4.   Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 5.   Indkomne forslag.
 6.  Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
 7.  Valg af revisorer.
 8.  Eventuelt.

Ad 1: Martin Andersen blev valgt

Ad 2: Formandens beretning ved Martin Møhl

Lokalrådet har det forløbne år været repræsentant for Bække- Gesten og Veerst – Vester Torsted i Landdistriktsudvalget. Dette ophørte ved årsskiftet således at vi nu er repræsenteret via en repræsentant fra Lokalrådet i Bække. Møderne har givet et godt indblik i hvor meget små lokalsamfund er i stand til at gennemføre med den rette blanding af entusiasme og organisering.

Steffen Klemmensen fortalte om det arbejde som han og Robert Ørsted har bidraget med i Stigruppen som er et samarbejde indenfor Hærvejsklyngen omkring reetablering af den nedlagte Troldhedebane som Gå- Cykle- og ridesti.  Man er således langt med at have en såvel plan som accept fra de berørte lodsejere med hensyn til at få etableret stien fra Veerst til Gesten. Ligeledes er der kontakt til Lokalrådet i Jordrup som arbejder på at få reetableret forbindelsen fra deres side.

Når gruppen er så langt at man tør offentliggøre yderligere info herunder datoer vil det blive offentliggjort på hjemmesiden.

Herudover har aktiviteterne været meget begrænsede hvilket også vil fremgå af regnskabet.

Mogens Jensen spurgte til vedligeholdelsen af legepladsen – Nogen legeredskaber trænger efter sigende til et eftersyn og ukrudt syntes at tage over. Carsten fortalte at han var i kontakt med Leverandøren Aktiv-leg men det besluttedes at Lokalrådet snarest skal have sikret sig at alt er -eller snarest bliver i orden. Herudover mangler Lokalrådet stadig at få det sidste på plads for at Lokalrådets konto kan opføres iht CVR nummer i banken.

Beretningen blev godkendt

Ad 3.

Regnskabet blev fremlagt og de meget få posteringer i kalenderåret gennemgået. Regnskabet er vedlagt dette referat. Kort opsummeret er der i skrivende stund ca. 50.000 til rådighed for Veerst hvorimod Vester Torsted har været gode til at få brugt deres andel af tilskuddet fra Vejen Kommune.

Det blev igen diskuteret og pointeret at Lokalrådets penge godt må bruges til løbende drift.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4.

Der blev ikke fremlagt noget budget men dette er på dagsordenen for det konstituerende møde i Lokalrådet.

Ad 5.

Der var ingen indkomne forslag

Ad 6

Bestyrelsen fortsætter med repræsentanter fra de forskellige foreninger i sognet:

Kulturforening: Niels Jensen, Bylaug: Niels Peter Landmark, Sportsforening: Carsten Reinholdt Petersen og Vester Torsted: Flemming  Sørensen, Stigruppen: Steffen Klemmensen

Efter konstitueringen offentliggøres bestyrelsen på hjemmesiden.

Ad 7. Som revisor fra valgtes Martin Andersen. Det blev vedtaget at det fremover skal tilstræbes at have to revisorer så både Veerst og Vester Torsted er repræsenterede

Ad 8. Intet at berette

 

Referent: Martin Møhl

 

 

Generalforsamling 2019 Lokalrådet


Beretning: Bestyrelsen har løbende dialog med kommunen og dialogmødet ligger i dag. Bestyrelsen har afholdt et enkelt møde. Bestyrelsens største bekymring er det nye motorvejsprojektet. Derudover henvender vi os også til kommunen, såfremt der er huller i vejen som trænger til at blive repareret. Vi har endvidere arbejdet med skiltning i 
byen senest omkring kirken. Mulighed for at flytte sportspladsen er afsøgt. Men vi har mødt modstand mod dette og derfor sætter vi projektet på holdt.
Martin forslår at vi arbejder mere offensivt med at kommunikere ud af til borgerene i lokalområdet.
Opfordring til at udviklingsplanen som er lavet for omkring 15 år siden lægges på hjemmesiden.Projektstøtteforeningen


Ingen aktivitetsniveau. Vi har ca. 85.000 kr. som kan der kan ansøges om. Projektstøtteforeningen er overskuddet fra Brugsen. Den har lavet en række større og mindre projekter, herunder.
Valg af bestyrelse: Matin Møhl/genopstiller – genvalgt. Niel Peter Landmark tilbyder at opstille. Valgt. Ole genopstiller ikke. Han udgår fra bestyrelsen.

Udviklingsplan 2010 for Veerst


 

Vigtigt nyt fra Veerst Lokalråd

Lokalrådet i Veerst har en forpligtelse, over for byens borgere, om at informere om ansøgte byggetilladelser, miljøsager o.s.v. Mange af disse sager har en høringsfrist og det er derfor svært for Lokalrådet at nå ud til borgerne inden fristens udløb.

Derfor har Lokalrådet besluttet at fremtidige ansøgninger, ekspropriationer samt øvrig information fra Vejen Kommune vil blive offentliggjort på byens hjemmeside: www.veerst-bylaug.dk.

Lokalrådet har sin egen fane på hjemmesiden hvor under al information vil være at læse.

Da hjemmesidens redaktør udsender et nyhedsbrev, når der er nyt på siden, opfordres Veerst-borgerne til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig dette nyhedsbrev.


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk