Veerst
Lokalråd

 
veerstlokalraad@gmail.com

Vandværket: Niels Peter Landmark - mail:  nplandmark@gmail.com 40575078

Bylauget: Niels Jensen  - mail: arbejdsmand_jensen@hotmail.com tlf: 29782609

Ridefolket: Robert Ørsted mail: Orsted@mail.dk 20252818

Veest Kulturforening: Peter Kjærhus Svendsen pelo1976@hotmail.com

Meninghedsrådet: Hanne Ebbesen h.ebbesen@mail.dk

Veerst SG&I  Carsten Reinholt Petersen familien@bollerup-petersen.dk tlf: 40115637

Veerst Projektstøtteforening: Martin Møhl martinmoehl@gmail.com tlf: 87554237

Vester Thorsted: Flemming Sørensen flemmingds@msn.com tlf: 22648448


 

Vedtægter for Lokalrådet for Veerst Sogn
 

§1 Navn og Hjemsted:
Lokalrådet er en forening med navn Lokalrådet for Veerst Sogn, herefter benævnt som lokalrådet.
Lokalrådets geografiske virke er Veerst sogn.

 

§2 Formål:
1. Lokalrådet har til formål at arbejde for sammenhold, identitet og trivsel i Veerst Sogn gennem:
1. Koordinere aktiviteter og tiltag mellem borgere, foreninger og erhvervsliv.
2. Være kontaktpunkt mellem offentlige instanser – herunder kommunen og borgere,
foreninger og erhvervsliv i sager med almen betydning for lokalområdet.
3. Repræsentere Veerst Sogns interesser udadtil i kommunale og mellemkommunale
organer og foreninger i sager af almen betydning.

 

§3 Medlemmer:
Medlemmerne af lokalrådet udgøres af repræsentanter for de til enhver tid eksisterende foreninger og
grupperinger i Veerst Sogn.
PT er følgende foreninger repræsenteret i lokalrådet:
Bylauget for Veerst og Omegn
Veerst Skytte, gymnastik og idrætsforening
Veerst Vandværk
Menighedsrådet for Veerst Sogn
Veerst Projektstøtteforening
Vester Thorsted Vandværk
Vester Thorsted Forsamlingshus & IF.
Landbrugsinteresser
Erhvervslivet
De enkelte medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse i den enkelte forening /
gruppering.

 

§4 Møder:
Lokalrådet afholder 2 faste møder om året medio april og medio oktober.
Repræsentanten fra Bylauget for Veerst og Omegn indkalder med minimum 14 dages varsel samt
angivelse af dagsorden.
Herudover kan der indkaldes efter behov såfremt et enkelt medlem skønner det nødvendigt.
Referat fra lokalrådsmøder offentliggøres via hjemmesiden Veerst.dk


 

 VIRTUELT KORT VEDR. MOTORVEJ

 https://maps-eu.ramboll.com/NyMidtjyskMotorvej/

Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune

Byrådet har den 13. april 2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune. Forslaget offentliggøres den 4. maj, og høringsperioden løber til og med den 30. juni 2021. Byrådet vil efterfølgende tage stilling til de indkomne høringssvar i forbindelse med den endelige godkendelse af planens indhold. Bemærkninger til forslaget kan indsendes til Vejen Kommune på e-mail: plan@vejen.dk, med mrk. ”Kommuneplan 2021”. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til adressen Vejen Kommune, Erhverv & Borgerservice, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen med samme mrk.

 

Forslag til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanforslaget er delvist udarbejdet i fællesskab med de andre kommuner i Trekantområdet – Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. Den fælles del omfatter hovedstruktur og mange retningslinjer, hvoraf flere har tilknyttet lokale arealudpegninger for Vejen Kommune. Den lokale del af kommuneplanforslaget består af øvrige retningslinjer, en forudsætningsredegørelse samt rammer for lokalplanlægning. Der er udarbejdet kortbilag for alle gældende retningslinjer – kortbilag viser de forskellige arealudpegninger for Vejen Kommune. I henhold til byrådets beslutning i Planstrategi 2019 er der tale om en delvis revision af den samlede kommuneplan. Revisionen af hovedstruktur og retningslinjer omfatter i hovedtræk en redaktionel gennemskrivning og opdatering – særligt i forhold til de statslige udmeldinger og nationale interesser i kommuneplanlægningen, samt i forhold til en afspejling af planstrategiens temaer og indsatsområder. Der har i revisionen været fokus på at indarbejde planlovens nye temaer, herunder områder forbeholdt produktionserhverv, strategisk landsbyplanlægning og områder i risiko for oversvømmelse og erosion. Desuden er kommuneplanen blevet gennemskrevet med særligt fokus på planstrategiens tema om ”Grøn omstilling”. Kommuneplanens naturudpegninger er gennemgået og ajourført – bl.a. som følge af anbefalinger til byrådet fra Lokal Naturråd for Trekantområdet. Flere retningslinjer, som i Kommuneplan 2017 var fælles, er i kommuneplanforslaget nu lokale retningslinjer; det gælder bl.a. bymønster, detailhandel, kolonihaver, kulturmiljøer og kirkeomgivelser. Disse retningslinjer er ajourført i til kommunens politikker og strategier. Under ”Forudsætninger” redegøres for de nye arealudpegninger og ændringer i eksisterende arealudpegninger i forhold til den gældende kommuneplan 2017. Det gælder blandt andet udlæg af byudviklingsarealer, områder forbeholdt produktionserhverv og konsekvensområder omkring disse, naturudpegninger, landskabsudpegninger, kulturhistoriske værdier og områder i risiko for oversvømmelse og erosion.

Plandokumenter

Samlet består kommuneplanen af følgende plandokumenter og med tilhørende dokumenter i henhold til lov om miljøvurdering:

• Kommuneplan 2021-2033 - forslag til hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægning og forudsætningsredegørelse

• Miljørapport for kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet

• Miljøscreening af kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune – lokal del

Her kan du se kommuneplanforslaget

Kommuneplanforslaget, miljøvurdering af fælles del samt screening for miljøvurdering af lokal del af kommuneplanforslaget kan ses på Vejen Kommunens planportal, planportal.vejen.dk

Retsvirkninger

Byrådet skal efter §12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig udstykninger, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Den nye kommuneplan 2021 træder vel at mærke først i kraft, når endelig godkendelse af kommuneplanen er bekendtgjort.

8 ugers frist til bemærkninger

Forslaget til Kommuneplan 2021 - 2033 sendes i offentlig høring i perioden den 4. maj 2021 til den 30. juni 2021. Har du bemærkninger til forslaget, kan du skrive til plan@vejen.dk Hvis du er fritaget for digital post, kan du kontakte os telefonisk eller ved personligt fremmøde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljøvurdering

Vejen Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet lavet en miljøvurdering af de væsentlige ændringer i kommuneplanen. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med kommuneplanforslaget. Bemærkninger hertil kan indsendes frem til og med 30. juni 2021. Vejen Kommune har foretaget en screening af, om ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, har en væsentlig indvirkning på miljøet. Vejen Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Klagevejledning – Miljøvurdering

Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering for ændringer i den lokale del af kommuneplanen, som ikke er behandlet i miljøvurderingen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, kan påklages til Planklagenævnet. Klager indsendes via Klageportalen – se www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk søges efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejen Kommune, Erhverv & Borgerservice, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Der opkræves et gebyr for at klage over en afgørelse. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Klagefristen er den 1. juni 2021, hvilket er 4 uger fra denne offentliggørelse af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt. Det bliver som regel brugt som dagsordensbilag ved behandling i udvalg og i byrådet og vil være tilgængeligt på internettet. Høringssvaret kan også blive udleveret som en del af en aktindsigt. Som hovedregel vil det fulde høringssvar blive offentliggjort, men i visse tilfælde vil vi slette følsomme eller fortrolige oplysninger inden offentliggørelsen i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataforordningen. Navn og adresse på høringssvarets afsender vil som udgangspunkt ligeledes være offentlig tilgængeligt, medmindre det er omfattet af navne-/adressebeskyttelse.

 

Vejen Kommune Erhverv & Borgerservice

Rådhuspassagen 3

6600 Vejen

Ansvarlig medarbejder Jens Josephsen

Tlf.: 79 96 61 36

E-mail: post@vejen.dk

Ændringer i Region Syddanmarks råstofudvinding

Region Syddanmark har foretaget ændringer i råstofudvindingen. Følg linket og se om det skulle få betydning for dit område; https://rsyd.dk/wm527689

Generalforsamling 2019 Lokalrådet


Beretning: Bestyrelsen har løbende dialog med kommunen og dialogmødet ligger i dag. Bestyrelsen har afholdt et enkelt møde. Bestyrelsens største bekymring er det nye motorvejsprojektet. Derudover henvender vi os også til kommunen, såfremt der er huller i vejen som trænger til at blive repareret. Vi har endvidere arbejdet med skiltning i 
byen senest omkring kirken. Mulighed for at flytte sportspladsen er afsøgt. Men vi har mødt modstand mod dette og derfor sætter vi projektet på holdt.
Martin forslår at vi arbejder mere offensivt med at kommunikere ud af til borgerene i lokalområdet.
Opfordring til at udviklingsplanen som er lavet for omkring 15 år siden lægges på hjemmesiden.Projektstøtteforeningen


Ingen aktivitetsniveau. Vi har ca. 85.000 kr. som kan der kan ansøges om. Projektstøtteforeningen er overskuddet fra Brugsen. Den har lavet en række større og mindre projekter, herunder.
Valg af bestyrelse: Matin Møhl/genopstiller – genvalgt. Niel Peter Landmark tilbyder at opstille. Valgt. Ole genopstiller ikke. Han udgår fra bestyrelsen.

Udviklingsplan 2010 for Veerst


 


 

Ordinært møde i lokalrådet 11. marts 2015

Dagsorden:

1. Møde med kommunen 4/3-15
2. Fjernels af brostensbelægning ved forsamlingshuset i Veerst
3. Grusgravsprojekt ved Dansbjerg samt hærvejsmotorvej
4. Ansøgning om underskudsgaranti fra Veerst Teaterforening.
5. Velkomstpakke til tilflyttere.
 
Tilstede: Niels Jensen, Flemming Sørensen, Carsten Bollerup-Petersen, Hanne Ebbesen, Martin Møhl (ref).
 
Ad 1.
De punkter fra mødet i 2014 var stort set blevet løst: 
Græsset bliver nu slået på legepladsen og skraldespand er etableret. 
Omkring mulighed for fælles forsikring og kontrol af legepladsen er dette fortsat i udvalg så foreløbig betaler hver by særskilt. 
Der var fra kommunen erkendelse af at procedure og værdi af deres velkomstpakke var for ringe (Tilflyttere kan udfylde en blanket -sende den til kommunen og derefter modtage et usb stik med info). Der arbejdes på at etablere en ordning hvor lokalrådene automatisk får information om nye tilflyttere (problemet er at dette i dag koster ca. 10.000 pr udtræk). Se i øvrigt pkt 4.
Der er en ny pulje på  200.000 til  forbedring af  forsamlingshuse.
(frist 31/4!)
 
Ad 2.
Brosten ved forsamlingshuset på kørebanen fjernes og erstattes med rød asfalt. Forventet færdiggørelse juni juli (der kommer dog sort asfalt før).
 
Ad 3. 
Repræsentanterne fra kommunen på mødet den 4/3 var ikke bekendt med grusgravsprojektet. Der var dog enighed om at hjælpe hinanden med info og koordinering således at generene minimeres hvis ansøgningen godkendes (tvangsruter, tidspunkter osv). Omkring en evt. Hærvejsmotorvej er dette projekt så langt ude i fremtiden at man pt. ikke har nogen viden om linieføring men punktet blev noteret så vi fremover bliver inddraget når der kommer nyt.
 
Ad 4.
Ansøgningen om underskudsgaranti til årets dilletant forestilling blev diskuteret og den generelle holdning var at arrangementer som udgangspunkt skal være selvfinansierende. Ansøgningen blev derfor afvist - Men: Det besluttedes at Lokalrådet støtter etableringen af et automatisk scenetæppe med maksimalt 5000.
 
Ad 5.
Da Martin Møhl ikke har evnet at løfte opgaven med at opsøge nye beboere overgår opgaven med det samme til "Vikingesmeden".

Vigtigt nyt fra Veerst Lokalråd

Lokalrådet i Veerst har en forpligtelse, over for byens borgere, om at informere om ansøgte byggetilladelser, miljøsager o.s.v. Mange af disse sager har en høringsfrist og det er derfor svært for Lokalrådet at nå ud til borgerne inden fristens udløb.

Derfor har Lokalrådet besluttet at fremtidige ansøgninger, ekspropriationer samt øvrig information fra Vejen Kommune vil blive offentliggjort på byens hjemmeside: www.veerst-bylaug.dk.

Lokalrådet har sin egen fane på hjemmesiden hvor under al information vil være at læse.

Da hjemmesidens redaktør udsender et nyhedsbrev, når der er nyt på siden, opfordres Veerst-borgerne til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig dette nyhedsbrev.


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk