Veerst
Lokalråd

 
veerstlokalraad@gmail.com

Vandværket: Niels Peter Landmark - mail:  nplandmark@gmail.com 40575078

Bylauget: Niels Jensen  - mail: arbejdsmand_jensen@hotmail.com tlf: 29782609

Ridefolket: Robert Ørsted mail: Orsted@mail.dk 20252818

Veest Kulturforening: Peter Kjærhus Svendsen pelo1976@hotmail.com

Meninghedsrådet: Hanne Ebbesen h.ebbesen@mail.dk

Veerst SG&I  Carsten Reinholt Petersen familien@bollerup-petersen.dk tlf: 40115637

Veerst Projektstøtteforening: Martin Møhl martinmoehl@gmail.com tlf: 87554237

Vester Thorsted: Flemming Sørensen flemmingds@msn.com tlf: 22648448


 

Vedtægter for Lokalrådet for Veerst Sogn
 

§1 Navn og Hjemsted:
Lokalrådet er en forening med navn Lokalrådet for Veerst Sogn, herefter benævnt som lokalrådet.
Lokalrådets geografiske virke er Veerst sogn.

 

§2 Formål:
1. Lokalrådet har til formål at arbejde for sammenhold, identitet og trivsel i Veerst Sogn gennem:
1. Koordinere aktiviteter og tiltag mellem borgere, foreninger og erhvervsliv.
2. Være kontaktpunkt mellem offentlige instanser – herunder kommunen og borgere,
foreninger og erhvervsliv i sager med almen betydning for lokalområdet.
3. Repræsentere Veerst Sogns interesser udadtil i kommunale og mellemkommunale
organer og foreninger i sager af almen betydning.

 

§3 Medlemmer:
Medlemmerne af lokalrådet udgøres af repræsentanter for de til enhver tid eksisterende foreninger og
grupperinger i Veerst Sogn.
PT er følgende foreninger repræsenteret i lokalrådet:
Bylauget for Veerst og Omegn
Veerst Skytte, gymnastik og idrætsforening
Veerst Vandværk
Menighedsrådet for Veerst Sogn
Veerst Projektstøtteforening
Vester Thorsted Vandværk
Vester Thorsted Forsamlingshus & IF.
Landbrugsinteresser
Erhvervslivet
De enkelte medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse i den enkelte forening /
gruppering.

 

§4 Møder:
Lokalrådet afholder 2 faste møder om året medio april og medio oktober.
Repræsentanten fra Bylauget for Veerst og Omegn indkalder med minimum 14 dages varsel samt
angivelse af dagsorden.
Herudover kan der indkaldes efter behov såfremt et enkelt medlem skønner det nødvendigt.
Referat fra lokalrådsmøder offentliggøres via hjemmesiden Veerst.dk


 

Vejen Kommunes landdistriktskonference

Kære alle lokalråd

 

Så er der nyt herfra med diverse tiltag, der sker henover efteråret/vinteren.

 

Vejen Kommunes landdistriktskonference

Jeg vil bede jer alle om at sætte kryds i kalenderen, torsdag den 22.november kl. 17-22. Her afholdes der landdistriktskonference for jer lokalråd. Program og yderligere detaljer følger.

 

Danmarks Naturkanon
Miljøministeriet er i gang med at lave en naturkanon, som skal indeholde 15 steder i Danmark, hvor naturen er noget helt særligt, og som samtidig er en oplevelse at besøge. I den forbindelse efterspørger de naturoplevelser i alle kommuner. Vi vil herfra kommunen også indsende forslag. Men der er jo mange skønne natursteder i Vejen Kommune, så fat tasterne og send lige præcis jeres favorit natursted ind som forslag. Frist for at indsende forslag er 22.september. Derefter vil en jury udvælge 30 steder, som går videre til den endelige afstemning (hvor siden åbner op igen, så vi alle kan stemme).

Læs mere på www.naturkanon.dk

 

Danmark Redder Liv
Ny kampagne efterlyser lokalt forankrede førstehjælpere, som bliver tilknyttet en ordning, hvor man inden for en radius af x-antal km skal stå til rådighed, hvis der er en der får brug for førstehjælp. Kampagnen vil gerne i dialog med lokalråd. Jeg har her i mailen vedlagt informationsbrevet. Hvis I mener det er noget for jeres lokalråd at arbejde videre med, så står kontaktinfo i brevet. 

 

Bogbussen

Vejen Kommunes biblioteker kommer rundt omkring i landdistrikterne, men vil gerne gøre endnu mere opmærksom på, hvad bogbussen egentlig er for en størrelse. Et tiltag er derfor, at de gerne vil dukke op i forbindelse med jeres årlige byfest.

Jeg vil derfor gerne vide, hvornår I holder byfest. Jeg vil sende datoerne videre til min kollega på biblioteket. De får også brug for en kontaktperson fra hver by, så det må I også gerne skrive.

 

Sundhedsambassadør
Der er igangsat et tiltag, hvor det er muligt at blive frivillig sundhedsambassadør. Og hvad er lige det, tænker I måske… Læs mere om det i vedhæftede fil.

 

Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje

To gange om året åbner Erhvervsstyrelsen op for ansøgninger til deres landdistriktspulje. Temaerne skifter lidt. Denne gang er er der dog intet bestemt tema. Relevant for jer lokalråd er puljen til forsøgsprojekter.

Ansøgningsfrist er 8.oktober kl. 12.

https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter

Der står på siden, at ”Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne”.

 

 

Så glemte jeg alligevel en ting(!).  Det beklager jeg.

 

Det drejer sig om regeringens nye teleudspil, hvor der også ses på optimering af mobildækning. Herfra går vi i gang med at afdække Vejen Kommune i forhold til hvor godt (eller skidt) vi er dækket ind.

 

Men jeg vil også meget gerne høre fra jer. Send derfor gerne en mail retur om, hvordan det står til med mobildækning i forhold til både tale og data.

Også om I oplever nogle selskaber giver bedre dækning end andre.

 

Efter en opsamling, vil vi vurdere om vi kan presse på for at få bedre dækning overalt i kommunen.

 

 

På forhånd tak for hjælpen!

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Det var alt fra mig i denne omgang. Jeg håber I har haft en god sommer.

 

Venlig hilsen

Marie Bøttcher Christensen

Landdistriktskonsulent  & Fundraiser

Udvikling & Erhverv - Kultur & Fritid
Tlf.: 79 96 60 52 / 30 58 62 31

160 underskrifter

160 personer fra Veerst og Vester Torsted er underskrivere på høringssvaret angående Hærvejsmotorvejen. Høringssvaret er afsendt af Lokalrådet og nedenstående kvittering er kommet retur. I kvitteringen er anført hvordan man kan følge med i processen.

Tak for din henvendelse.

Dette er en kvittering for dit indsendte høringssvar til høringen Indledende høring af ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev. Alle høringssvar vil blive behandlet efter høringsperioden er afsluttet d. 1. september 2017. I mellemtiden kan du følge projektet på vejdirektoratet.dk/midtjysk.

Høringssvaret vil først blive tilgængeligt i 'indkomne høringssvar', efter Vejdirektoratet har sikret sig at der ikke indgår personfølsomme oplysninger i høringssvaret.

Der kan ikke svares tilbage på denne mail.

Vi har registreret følgende:

Referencenr. VD-MIDTJYSK-2017-1976

Emne:
Underskrevet høringssvar - Veerst og Vester Torsted

Bemærkninger:
Høringssvar fra potentielt beboere i Veerst & Vester Torsted
Fokus på overordnet relevans samt naturværdie

Du kan gense dit høringssvar her http://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/WebRegistrering/Registrering/Jump?HoeringId=ada2e562-665a-427d-b904-93792e510a0b&indsigelseId=0587ed21-d4ea-4d1e-89d0-d6f76e9d7a45

Indsendt af:
Lokalrådet for Veerst og Vester Torsted
Kirkevej 15
6600 Vejen

Kontaktinformation:
Martin Møhl
martinmoehl@gmail.com
87554237


 


 


 

Handlingsreferat Veerst

- fra dialogmøde den 4. marts 2015

Fra Veerst deltog: Martin Møhl

Fra Vejen Kommune: Vagn Sørensen, Malene K. Nielsen, Frank Schmidt-Hansen, Peer M. Rexen, Hans Peter Due, Trine G. Thomasen

Referat:

Sidste år blev behov for græsslåning og tømning af skraldespande drøftet. Det er nu løst.

Forsikring af legepladser blev også nævnt sidste år. Kommune oplyser nu, at der er ikke mulighed for, at kommunen laver fælles forsikring. Lokalråd ønsker stadig en fælles ordning for tilsyn mm. Dette vil blive behandlet i Landdistriktsudvalget.

Lokalrådet oplyser, at Veerst og V. Thorsted arbejder på et samarbejde om vandforsyning.

Der er opsat pavillion og grill på legeplads, hvilket der er søgt fået 10.000 kr. i fondsmidler hjem til.

I øjeblikket er lokalsamfundet optaget af, at der i forbindelse med Råstofplan 2016 er ansøgt om at lave en stor grusgrav ved Dansebjerg langs Egtvedvej/Hustedvej. Der har været borgermøde om grusgraven med 100 borgere. Der er modstand imod transport gennem byen. Lokalrådet har været i dialog med Gitte Kisbye Fra Teknik og Miljø om at lave tvangsrute uden om byen. Det er især vigtigt, at lastbiler ikke kører, imens skolebussen kører.

Lokalrådet forventer, at regionen giver tilladelse, fordi der er mangel på grus, og efterspurgte derfor hjælp fra Teknik & Miljø til at håndtere det juridiske for at minimere ricisi. De vil gerne sikre at formuleringer er korrekte.

Kommunen er også opmærksom på ricisi i forhold til, hvad dette betyder for Vejen Kommune og kommunens borgere. Vejen Kommune vil beslutte, hvordan sagen skal håndteres og holde lokalrådet orienteret om, hvordan kommunen forholder sig.

Hans Peter Due gjorde opmærksom på, at Region Syddanmark lige nu indkalder ideer og forslag til den ny råstofplan, og at både kommune og lokalråd kan gøre indsigelser i høringsperiode, der varer fra 19. januar til 1. april 2015. Det blev forslået, at lokalrådet kan kontakte Regionen og opfordre dem til at afholde lokalt møde, hvis det bliver aktuelt en anden gang.

Lokalrådet spurgte til, at hvad kommunen ved om linjeføringen ved ny Hærvejsmotorvej, der ser ud til, at skulle gå tæt på Skærsø og tæt forbi Veerst. Kommunen ved endnu ikke noget, og linjeføringen er meget usikker, men vil holde lokalrådet orienterede, når/hvis der kommer mere information.

Lokalrådet fortalte, at der har været klager over larm fra brostenschikaner, men de fjernes, og der lægges rød asfalt i stedet, så det er der tilfredshed med i byen.

Lokalrådet fortalte, at Veerst har svært ved at skaffe frivillige i foreninger, selv om der er opbakning til mange ting. Der er brug for generationsskifte.

Lokalrådet fortalte, at forsamlingshuset i Veerst trænger til penge.  Lokalrådet har diskussion om, hvorvidt de skal give teaterforening underskudsgaranti. Kommunens holdning er, at grundtilskuddet er beregnet til at holde lokalråd kørende, men hvad lokalrådet derudover bruger pengene til, står lokalrådet frit for. Det blev nævnt, at Vester Thorsted nu er begyndt at bruge af deres del af tilskudspengene - indtil videre til renoveringsopgaver i forsamlingshuset.

Kommunen gjorde desuden opmærksom på forsamlingshuspulje, som der er mere information om på kommunens hjemmeside (http://vejen.dk/oplev-vejen/foreninger-og-fritid/faciliteter-og-lokaler/forsamlingshuse). For mere information kontakt Kultur & Fritid.

Lokalråd er interesserede i at vide mere om, hvem der flytter til sognet for at have bedre mulighed for at byde tilflyttere velkomne. Kommunen vil overveje, om der er mulighed for at give information til lokalråder om tilflyttere. Udvikling & Erhverv følger op. 

Ordinært møde i lokalrådet 11. marts 2015

Dagsorden:

1. Møde med kommunen 4/3-15
2. Fjernels af brostensbelægning ved forsamlingshuset i Veerst
3. Grusgravsprojekt ved Dansbjerg samt hærvejsmotorvej
4. Ansøgning om underskudsgaranti fra Veerst Teaterforening.
5. Velkomstpakke til tilflyttere.
 
Tilstede: Niels Jensen, Flemming Sørensen, Carsten Bollerup-Petersen, Hanne Ebbesen, Martin Møhl (ref).
 
Ad 1.
De punkter fra mødet i 2014 var stort set blevet løst: 
Græsset bliver nu slået på legepladsen og skraldespand er etableret. 
Omkring mulighed for fælles forsikring og kontrol af legepladsen er dette fortsat i udvalg så foreløbig betaler hver by særskilt. 
Der var fra kommunen erkendelse af at procedure og værdi af deres velkomstpakke var for ringe (Tilflyttere kan udfylde en blanket -sende den til kommunen og derefter modtage et usb stik med info). Der arbejdes på at etablere en ordning hvor lokalrådene automatisk får information om nye tilflyttere (problemet er at dette i dag koster ca. 10.000 pr udtræk). Se i øvrigt pkt 4.
Der er en ny pulje på  200.000 til  forbedring af  forsamlingshuse.
(frist 31/4!)
 
Ad 2.
Brosten ved forsamlingshuset på kørebanen fjernes og erstattes med rød asfalt. Forventet færdiggørelse juni juli (der kommer dog sort asfalt før).
 
Ad 3. 
Repræsentanterne fra kommunen på mødet den 4/3 var ikke bekendt med grusgravsprojektet. Der var dog enighed om at hjælpe hinanden med info og koordinering således at generene minimeres hvis ansøgningen godkendes (tvangsruter, tidspunkter osv). Omkring en evt. Hærvejsmotorvej er dette projekt så langt ude i fremtiden at man pt. ikke har nogen viden om linieføring men punktet blev noteret så vi fremover bliver inddraget når der kommer nyt.
 
Ad 4.
Ansøgningen om underskudsgaranti til årets dilletant forestilling blev diskuteret og den generelle holdning var at arrangementer som udgangspunkt skal være selvfinansierende. Ansøgningen blev derfor afvist - Men: Det besluttedes at Lokalrådet støtter etableringen af et automatisk scenetæppe med maksimalt 5000.
 
Ad 5.
Da Martin Møhl ikke har evnet at løfte opgaven med at opsøge nye beboere overgår opgaven med det samme til "Vikingesmeden".

Vigtigt nyt fra Veerst Lokalråd

Lokalrådet i Veerst har en forpligtelse, over for byens borgere, om at informere om ansøgte byggetilladelser, miljøsager o.s.v. Mange af disse sager har en høringsfrist og det er derfor svært for Lokalrådet at nå ud til borgerne inden fristens udløb.

Derfor har Lokalrådet besluttet at fremtidige ansøgninger, ekspropriationer samt øvrig information fra Vejen Kommune vil blive offentliggjort på byens hjemmeside: www.veerst-bylaug.dk.

Lokalrådet har sin egen fane på hjemmesiden hvor under al information vil være at læse.

Da hjemmesidens redaktør udsender et nyhedsbrev, når der er nyt på siden, opfordres Veerst-borgerne til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig dette nyhedsbrev.


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk