Veerst
Lokalråd

 
veerstlokalraad@gmail.com

Vandværket: Niels Peter Landmark - mail:  nplandmark@gmail.com 40575078

Bylauget: Niels Jensen  - mail: arbejdsmand_jensen@hotmail.com tlf: 29782609

Ridefolket: Robert Ørsted mail: Orsted@mail.dk 20252818

Veest Kulturforening: Peter Kjærhus Svendsen pelo1976@hotmail.com

Meninghedsrådet: Hanne Ebbesen h.ebbesen@mail.dk

Veerst SG&I  Carsten Reinholt Petersen familien@bollerup-petersen.dk tlf: 40115637

Veerst Projektstøtteforening: Martin Møhl martinmoehl@gmail.com tlf: 87554237

Vester Thorsted: Flemming Sørensen flemmingds@msn.com tlf: 22648448


 

Vedtægter for Lokalrådet for Veerst Sogn
 

§1 Navn og Hjemsted:
Lokalrådet er en forening med navn Lokalrådet for Veerst Sogn, herefter benævnt som lokalrådet.
Lokalrådets geografiske virke er Veerst sogn.

 

§2 Formål:
1. Lokalrådet har til formål at arbejde for sammenhold, identitet og trivsel i Veerst Sogn gennem:
1. Koordinere aktiviteter og tiltag mellem borgere, foreninger og erhvervsliv.
2. Være kontaktpunkt mellem offentlige instanser – herunder kommunen og borgere,
foreninger og erhvervsliv i sager med almen betydning for lokalområdet.
3. Repræsentere Veerst Sogns interesser udadtil i kommunale og mellemkommunale
organer og foreninger i sager af almen betydning.

 

§3 Medlemmer:
Medlemmerne af lokalrådet udgøres af repræsentanter for de til enhver tid eksisterende foreninger og
grupperinger i Veerst Sogn.
PT er følgende foreninger repræsenteret i lokalrådet:
Bylauget for Veerst og Omegn
Veerst Skytte, gymnastik og idrætsforening
Veerst Vandværk
Menighedsrådet for Veerst Sogn
Veerst Projektstøtteforening
Vester Thorsted Vandværk
Vester Thorsted Forsamlingshus & IF.
Landbrugsinteresser
Erhvervslivet
De enkelte medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse i den enkelte forening /
gruppering.

 

§4 Møder:
Lokalrådet afholder 2 faste møder om året medio april og medio oktober.
Repræsentanten fra Bylauget for Veerst og Omegn indkalder med minimum 14 dages varsel samt
angivelse af dagsorden.
Herudover kan der indkaldes efter behov såfremt et enkelt medlem skønner det nødvendigt.
Referat fra lokalrådsmøder offentliggøres via hjemmesiden Veerst.dk


 

Generalforsamling 2019 Lokalrådet


Beretning: Bestyrelsen har løbende dialog med kommunen og dialogmødet ligger i dag. Bestyrelsen har afholdt et enkelt møde. Bestyrelsens største bekymring er det nye motorvejsprojektet. Derudover henvender vi os også til kommunen, såfremt der er huller i vejen som trænger til at blive repareret. Vi har endvidere arbejdet med skiltning i 
byen senest omkring kirken. Mulighed for at flytte sportspladsen er afsøgt. Men vi har mødt modstand mod dette og derfor sætter vi projektet på holdt.
Martin forslår at vi arbejder mere offensivt med at kommunikere ud af til borgerene i lokalområdet.
Opfordring til at udviklingsplanen som er lavet for omkring 15 år siden lægges på hjemmesiden.Projektstøtteforeningen


Ingen aktivitetsniveau. Vi har ca. 85.000 kr. som kan der kan ansøges om. Projektstøtteforeningen er overskuddet fra Brugsen. Den har lavet en række større og mindre projekter, herunder.
Valg af bestyrelse: Matin Møhl/genopstiller – genvalgt. Niel Peter Landmark tilbyder at opstille. Valgt. Ole genopstiller ikke. Han udgår fra bestyrelsen.

Udviklingsplan 2010 for Veerst

160 underskrifter

160 personer fra Veerst og Vester Torsted er underskrivere på høringssvaret angående Hærvejsmotorvejen. Høringssvaret er afsendt af Lokalrådet og nedenstående kvittering er kommet retur. I kvitteringen er anført hvordan man kan følge med i processen.

Tak for din henvendelse.

Dette er en kvittering for dit indsendte høringssvar til høringen Indledende høring af ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev. Alle høringssvar vil blive behandlet efter høringsperioden er afsluttet d. 1. september 2017. I mellemtiden kan du følge projektet på vejdirektoratet.dk/midtjysk.

Høringssvaret vil først blive tilgængeligt i 'indkomne høringssvar', efter Vejdirektoratet har sikret sig at der ikke indgår personfølsomme oplysninger i høringssvaret.

Der kan ikke svares tilbage på denne mail.

Vi har registreret følgende:

Referencenr. VD-MIDTJYSK-2017-1976

Emne:
Underskrevet høringssvar - Veerst og Vester Torsted

Bemærkninger:
Høringssvar fra potentielt beboere i Veerst & Vester Torsted
Fokus på overordnet relevans samt naturværdie

Du kan gense dit høringssvar her http://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/WebRegistrering/Registrering/Jump?HoeringId=ada2e562-665a-427d-b904-93792e510a0b&indsigelseId=0587ed21-d4ea-4d1e-89d0-d6f76e9d7a45

Indsendt af:
Lokalrådet for Veerst og Vester Torsted
Kirkevej 15
6600 Vejen

Kontaktinformation:
Martin Møhl
martinmoehl@gmail.com
87554237


 


 


 

Handlingsreferat Veerst

- fra dialogmøde den 4. marts 2015

Fra Veerst deltog: Martin Møhl

Fra Vejen Kommune: Vagn Sørensen, Malene K. Nielsen, Frank Schmidt-Hansen, Peer M. Rexen, Hans Peter Due, Trine G. Thomasen

Referat:

Sidste år blev behov for græsslåning og tømning af skraldespande drøftet. Det er nu løst.

Forsikring af legepladser blev også nævnt sidste år. Kommune oplyser nu, at der er ikke mulighed for, at kommunen laver fælles forsikring. Lokalråd ønsker stadig en fælles ordning for tilsyn mm. Dette vil blive behandlet i Landdistriktsudvalget.

Lokalrådet oplyser, at Veerst og V. Thorsted arbejder på et samarbejde om vandforsyning.

Der er opsat pavillion og grill på legeplads, hvilket der er søgt fået 10.000 kr. i fondsmidler hjem til.

I øjeblikket er lokalsamfundet optaget af, at der i forbindelse med Råstofplan 2016 er ansøgt om at lave en stor grusgrav ved Dansebjerg langs Egtvedvej/Hustedvej. Der har været borgermøde om grusgraven med 100 borgere. Der er modstand imod transport gennem byen. Lokalrådet har været i dialog med Gitte Kisbye Fra Teknik og Miljø om at lave tvangsrute uden om byen. Det er især vigtigt, at lastbiler ikke kører, imens skolebussen kører.

Lokalrådet forventer, at regionen giver tilladelse, fordi der er mangel på grus, og efterspurgte derfor hjælp fra Teknik & Miljø til at håndtere det juridiske for at minimere ricisi. De vil gerne sikre at formuleringer er korrekte.

Kommunen er også opmærksom på ricisi i forhold til, hvad dette betyder for Vejen Kommune og kommunens borgere. Vejen Kommune vil beslutte, hvordan sagen skal håndteres og holde lokalrådet orienteret om, hvordan kommunen forholder sig.

Hans Peter Due gjorde opmærksom på, at Region Syddanmark lige nu indkalder ideer og forslag til den ny råstofplan, og at både kommune og lokalråd kan gøre indsigelser i høringsperiode, der varer fra 19. januar til 1. april 2015. Det blev forslået, at lokalrådet kan kontakte Regionen og opfordre dem til at afholde lokalt møde, hvis det bliver aktuelt en anden gang.

Lokalrådet spurgte til, at hvad kommunen ved om linjeføringen ved ny Hærvejsmotorvej, der ser ud til, at skulle gå tæt på Skærsø og tæt forbi Veerst. Kommunen ved endnu ikke noget, og linjeføringen er meget usikker, men vil holde lokalrådet orienterede, når/hvis der kommer mere information.

Lokalrådet fortalte, at der har været klager over larm fra brostenschikaner, men de fjernes, og der lægges rød asfalt i stedet, så det er der tilfredshed med i byen.

Lokalrådet fortalte, at Veerst har svært ved at skaffe frivillige i foreninger, selv om der er opbakning til mange ting. Der er brug for generationsskifte.

Lokalrådet fortalte, at forsamlingshuset i Veerst trænger til penge.  Lokalrådet har diskussion om, hvorvidt de skal give teaterforening underskudsgaranti. Kommunens holdning er, at grundtilskuddet er beregnet til at holde lokalråd kørende, men hvad lokalrådet derudover bruger pengene til, står lokalrådet frit for. Det blev nævnt, at Vester Thorsted nu er begyndt at bruge af deres del af tilskudspengene - indtil videre til renoveringsopgaver i forsamlingshuset.

Kommunen gjorde desuden opmærksom på forsamlingshuspulje, som der er mere information om på kommunens hjemmeside (http://vejen.dk/oplev-vejen/foreninger-og-fritid/faciliteter-og-lokaler/forsamlingshuse). For mere information kontakt Kultur & Fritid.

Lokalråd er interesserede i at vide mere om, hvem der flytter til sognet for at have bedre mulighed for at byde tilflyttere velkomne. Kommunen vil overveje, om der er mulighed for at give information til lokalråder om tilflyttere. Udvikling & Erhverv følger op. 

Ordinært møde i lokalrådet 11. marts 2015

Dagsorden:

1. Møde med kommunen 4/3-15
2. Fjernels af brostensbelægning ved forsamlingshuset i Veerst
3. Grusgravsprojekt ved Dansbjerg samt hærvejsmotorvej
4. Ansøgning om underskudsgaranti fra Veerst Teaterforening.
5. Velkomstpakke til tilflyttere.
 
Tilstede: Niels Jensen, Flemming Sørensen, Carsten Bollerup-Petersen, Hanne Ebbesen, Martin Møhl (ref).
 
Ad 1.
De punkter fra mødet i 2014 var stort set blevet løst: 
Græsset bliver nu slået på legepladsen og skraldespand er etableret. 
Omkring mulighed for fælles forsikring og kontrol af legepladsen er dette fortsat i udvalg så foreløbig betaler hver by særskilt. 
Der var fra kommunen erkendelse af at procedure og værdi af deres velkomstpakke var for ringe (Tilflyttere kan udfylde en blanket -sende den til kommunen og derefter modtage et usb stik med info). Der arbejdes på at etablere en ordning hvor lokalrådene automatisk får information om nye tilflyttere (problemet er at dette i dag koster ca. 10.000 pr udtræk). Se i øvrigt pkt 4.
Der er en ny pulje på  200.000 til  forbedring af  forsamlingshuse.
(frist 31/4!)
 
Ad 2.
Brosten ved forsamlingshuset på kørebanen fjernes og erstattes med rød asfalt. Forventet færdiggørelse juni juli (der kommer dog sort asfalt før).
 
Ad 3. 
Repræsentanterne fra kommunen på mødet den 4/3 var ikke bekendt med grusgravsprojektet. Der var dog enighed om at hjælpe hinanden med info og koordinering således at generene minimeres hvis ansøgningen godkendes (tvangsruter, tidspunkter osv). Omkring en evt. Hærvejsmotorvej er dette projekt så langt ude i fremtiden at man pt. ikke har nogen viden om linieføring men punktet blev noteret så vi fremover bliver inddraget når der kommer nyt.
 
Ad 4.
Ansøgningen om underskudsgaranti til årets dilletant forestilling blev diskuteret og den generelle holdning var at arrangementer som udgangspunkt skal være selvfinansierende. Ansøgningen blev derfor afvist - Men: Det besluttedes at Lokalrådet støtter etableringen af et automatisk scenetæppe med maksimalt 5000.
 
Ad 5.
Da Martin Møhl ikke har evnet at løfte opgaven med at opsøge nye beboere overgår opgaven med det samme til "Vikingesmeden".

Vigtigt nyt fra Veerst Lokalråd

Lokalrådet i Veerst har en forpligtelse, over for byens borgere, om at informere om ansøgte byggetilladelser, miljøsager o.s.v. Mange af disse sager har en høringsfrist og det er derfor svært for Lokalrådet at nå ud til borgerne inden fristens udløb.

Derfor har Lokalrådet besluttet at fremtidige ansøgninger, ekspropriationer samt øvrig information fra Vejen Kommune vil blive offentliggjort på byens hjemmeside: www.veerst-bylaug.dk.

Lokalrådet har sin egen fane på hjemmesiden hvor under al information vil være at læse.

Da hjemmesidens redaktør udsender et nyhedsbrev, når der er nyt på siden, opfordres Veerst-borgerne til at gå ind på hjemmesiden og tilmelde sig dette nyhedsbrev.


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk