Støt Bylauget For Veerst og Omegn,

hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Bylauget For Veerst og Omegn, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores Forening – OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores Forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores Forening en ekstra bonus på 200 kr.  

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Bylauget For Veerst og Omegnnu. Og så sørger de for at ændre det. Du kan også ændre det i appen.

Støt ekstra med OK El

Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til vores Forening. Med el fra OK kan du støtte med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kenneth Bidstrup på 28837971 eller K.bidstrup@icloud.com.

 

 

 

Generalforsamling i Veerst Bylaug den 14. marts 2024 - referat

 

Valg af dirigent

Carsten vælges som dirigent, og starter generalforsamlingen med at konstatere at den er lovlig indkald

 

Valg af stemmetællere

Det besluttes at der kun vælges stemmetællere, hvis behovet opstår.

 

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2023

Bestyrelsens beretning aflægges ved formanden – Niels Peter Landmark.

Der har været en del aktiviteter i 2023:

Der er sat nye nøgler i forsamlingshuset

Den nye EL aftale har mere end halveret udgiften til EL

Hjertestarteren er efterset. Der er indgået ny aftale med Falck

Nye vinduer i den lille sal

Påskehygge på stadium

St. Hans i byparken med få deltagere

Vejen forsyning har tyndet ud i træerne i byparken

Banko blev ikke afholdt pga. manglende tilladelse fra spilmyndighederne

Der planlægges en ny sognevandring 2024

Ujævnhederne i fortovet på Kronborgvej er delvis udbedret af Vejen kommune

Vi har renoveret flagstængerne, med en rigtig stor tilslutning

Hullerne til flagstængerne i fortovet renoverer vi selv i 2024

Der er indgået sponsoraftale med OK, når der tankes med kort eller APP doneres der hhv. 5 eller 10 øre pr. Liter til Veerst Bylaug

Succesfuld ølsmagning, med et sponsoreret pølse bord. Ølsmagningen gentages til november.

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen

 

Fremlæggelse af regnskabet

Det reviderede regnskab viser et overskud på kr. 6.405,75

 

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab

 

Valg til bestyrelse

Kenneth genvalgt for yderligt 2 år

Merete Magnussen er valgt ind i bestyrelsen for en 2 år

Bestyrelsen mangler en kasserer efter Mariannes udtræden af bestyrelse. Der er aktuelt ingen der ønsker at påtage sig opgaven.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til selv at finde en kasserer i den kommende tid

 

Valg af suppleanter

Der var ingen der stillede op til posten som suppleant. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplerer sig selv ved behov.

 

Valg af revisorer

Revisorerne er genvalgt

 

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

 

Evt.

Der er en bred drøftelse af foreningens skrantende økonomi. Flere af de fremmødte opfordre bestyrelsen til at sikre sig, at der ikke afholdes møder eller andre aktiviteter i forsamlingshuset uden at der betales husleje.

Bestyrelsen tager opfordringen til efterretnin.

REFERAT

Bestyrelsesmøde den: 09.01.24 Sted: Forsamlingshuset Kl. 19.30

Deltagere: Niels Peter, Mathias, Marianne, Kenneth og Asbjørn

Afbud: Merete.

 

Dagsorden:.01.2024
 

 1. Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.

Referatet er godkendt.

 

 1. Orientering fra formanden.

Der er ikke noget nyt siden sidste møde.

 

 1. Status på udlejninger v/ Mathias

Der er kommet endnu en udlejning samt en forespørgsel, hvorved bookningen i 2024 nu er på 7, muligvis 8 udlejninger

 

 1. Økonomi v/Marianne

Der er aktuelt et indestående på kr. 36.000, -

Julearrangementet gik i nul og der er lidt vin og andet i overskud.

 

 1. Konstituering med ny kasserer

Marianne fraflytter desværre området og udtræder af bestyrelsen, så der skal findes en ny kasserer.

Niels Peter spørger Merete, hvis hun ikke har lyst til at påtage sig opgaven afsøges andre muligheder frem mod generalforsamlingen.

 

 1. Vedligeholdelse

EL tavlen bliver først udskiftet i januar, elektrikeren har haft travlt.

Der skal sættes en ny rude i mellem den store og lille sal – Asbjørn tager fat i Thorkild.

Asbjørn undersøger hvad det koster at få bredbånd fra Ewii i forsamlingshuset.

 

 1. Evt.

På næste møde planlægges en sognevandring i foråret.

Asbjørn foreslår at der på første møde efter generalforsamlingen tages en drøftelse af Bylaugets opgaver og en drøftelse af hvad bestyrelsen skal fokusere på. Asbjørn laver et forslag til dagsorden for dette møde.

Niels Peter finder, sammen med de øvrige foreninger, en dato for generalforsamling først i marts. Helst i uge 10

Teater og Kulturforeningen inviteres til en drøftelse af huslejen for 2024 på næste møde.

 

 1. Næste møde

21.02 kl. 19.00 i forsamlingshuset

 

Referat bestyrelsesmøde i Veerst Bylaug

Veerst Bylaug, Kronborgvej 46, 6600 vejen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10.10.2023
Sted: Forsamlingshuset Kl. 19.30
Deltagere: Niels Peter, Mathias, Kenneth, Merete og Asbjørn

 

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Dagsordenen er godkendt.
Der er to punkter til Evt.
 Spillemyndighedernes nye krav til forenings banko.
 Status på flagstængerne


2. Orientering fra formanden.
Niels Peter har aftalt med Merete Magnussen at hun indtræder i bestyrelsen. Udvidelsen af
bestyrelsen hjemles i generalforsamlingens tilsagn om at bestyrelsen kan supplere sig selv i
løbet af 2023.


3. Status på udlejninger v/ Mathias
Der er en udlejning senere i år og derudover ingen inden konfirmationssæsonen.


4. Økonomi v/Marianne
Marianne er fraværende.
Der mangler overblik over hvem der har kontakten til Falck i forhold til vores servicesaftale.
Niels Peter og Marianne afklarer.
Marianne kontakter lokalrådet med henblik på betaling af udgifterne til
hjertestarteren/servicesaftalen med Falck.
Ligeledes høres lokalrådet om betaling af renoveringen af flagstængerne.


5. Tema – hvordan får vi flere udlejninger af forsamlingshuset:
a. Prisen – er pris, depositum og rengøring konkurrencedygtig i sammenligning med
andre nærliggende forsamlingshuse?
Veerst forsamlingshus ligger i den dyre ende, men der er usikkerhed i bestyrelsen
om, hvorvidt det er prisen eller en ændret festkultur der er skyld i de få udlejninger.
Men der er enighed om at det kan være hensigtsmæssigt at justerer prislejet.
b. Evt. rabat til medlemmer af Bylauget
Hvis der gives medlemsrabat bliver driften af forsamlingshuset skattepligtig, hvilket
der ikke er et ønske om.
c. Skal vi kun udleje hele huset samlet?
Der har historisk ikke været stor efterspørgsel på leje af dele af forsamlingshuset,
men der er enighed om at det kan være værd at prøve igen, især hvis de store
festers tid er forbi.
d. Øget markedsføring – hvor, hvordan hvem
Vi sætter fokus på markedsføring, når udlejningskonceptet er revideret.

e. Samarbejdspartnere og partnerskaber – servering, catering, blomster o.a
Der enighed at der med det nuværende antal udlejninger ikke et grundlag for at
forhandle partnerskaber.
f. Andet
I det kommende udlejningskoncept laves et attraktiv tilbud til
mindehøjtideligheder.
Asbjørn laver et udkast til nyt udlejningskoncept, der så drøftes på det først
kommende møde.


6. Vedligeholdelsesopgaver
a. Etablering af handicaptoilet – ønske fra teater- og kulturforeningen, der også
betaler.
Der er enighed om at takke ja til Kultur- og teaterforeningens tilbud om at etablere
handicaptoilet i det nuværende herretoilet, og omlægge det nuværende dametoilet
til unisex toilet, hvor der etableres et ekstra toilet.
Ombygningen er betinget af at skillerummene lukkes mod loftet og evt. gulvet,
samt at loftlyset tilpasses, så der bliver lys i alle tre kabiner.
b. Eltavle
Eltavlen skal udskiftes og udvides med to grupper, så varmepumperne kan komme
på hver sin gruppe. De svedne kabler i den gamle tavle skal udskiftes.
Jørgen har estimeret en samlet pris på 30 til 35.000, - hvoraf de 20.000, - + moms er
til en ny tavle. Der er enighed om at det lyder dyrt, hvorfor Mathias indhenter pris
fra en anden installatør.
Kenneth skal være til rådighed når arbejdet skal udføres, da han ved hvor der er
trukket kabler til.
c. Træbeklædning mod gården
Træbeklædningen mod gården er rådden og kan ikke redes. Den skal udskiftes
inden alt for længe.
d. Rør til flagstænger
Områdeleder Ove T. Andersen fra Vejen Kommune har været ude og besigtige de
sammensunkne huller.
Han mener ikke at det er en kommunal opgave at vedligeholde Bylaugets flagalle.
VI kommer selv til at få det løst:
 Niels Peter forsøger at skaffe nogle rør
 Asbjørn forsøger efterfølgende at samle et arbejdshold

7. Evt.
Spillemyndighedernes nye krav til forenings banko.
Der er kommet nye regler vedr. forenings bankospil, som betyder at det kun er personer
med gyldigt medlemskort til foreningen, der lovligt kan deltage i bankospillet.

Niels Peter undersøger i Forsamlingshusforeningen hvordan dette håndteres andre steder.
Hvis der ikke kan findes en god løsning må årets bankospil aflyses.
Status på flagstængerne
Renoveringen af flagstængerne er afsluttet. Alle flagstænger er nymalede og har fået nye
knopper. Flaglinerne er vaskede og forsynet med nye clips. Traileren er forsynet med nyt
næsehjul og nyt skum på bærearmene. Lyset på traileren er renoveret.
Samlet kostede knap et par hundrede pr. stang og så skulle de gerne holde ca. 10 år.


8. Næste møde
21.11.2023 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Bestyrelsesmøde den 08.08.2023
Sted: Forsamlingshuset Kl. 19.30
Deltagere: Niels Peter, Mathias, Marianne, Kenneth og Asbjørn

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og punkter til evt.
Dagsordenen er godkendt og der er ikke andre punkter.
Punkt 7c udgår da Mathias har fikset afløbet
2. Orientering fra formanden.
Der er indgået et nyt abonnement med Falk, der omfatter services på hjertestarter samt
brandslukkere i forsamlingshuset.
Regningen videresendes til lokalrådet, der har påtaget sig udgifterne vedr. hjertestarteren
3. Status på udlejninger v/ Mathias
Der er forespørgsel på en udlejning til en polterabend, hvis det bliver aktuelt skal der laves
en særlig aftale, da det må betragtes som en ”højrisiko ” udlejning.
Asbjørn laver udkast til udlejningsaftaler og sender til de øvrige.
Det drøftes hvorvidt vi skal lave flere kampagner for udlejning på Facebook og evt. andre
medier. Endvidere drøftes det om der kan findes nogle samarbejdspartnere indenfor
catering, servering og rengøring.
Det aftales at muligheden for at øge udlejningen dagsordensættes til det næste møde.
4. Økonomi v/Marianne
Aftalen med Danske Bank er ved at være på plads, men der mangler fortsat en enkelt
underskrift – det kommer på plads i løbet af ugen.
Der har været sendt mail ud, der skulle forestille at komme fra Niels Peter med opfordring
til at købe gavekort.
OBS på den type ”snydemail” – og husk at der aldrig er noget der ikke kan vente til vi har
talt sammen!!
5. Hjemmesidens fremtid og anvendelse af sociale medier jf. mail fra Mogens
Der er enighed i bestyrelsen om at hjemmesiden er et betydelig aktiv for såvel foreningens
virke, som for byens borgere og derfor skal fortsætte i den kendte form.
Bestyrelsen skal være opmærksom på at alle referater med datoer på kommende
arrangementer sendes til Mogens.
Mathias orienterer løbende Mogens om udlejninger at forsamlingshuset.

På trods af en velfungerende hjemmeside samt udsendelse af nyhedsmail så er der borgere
som vi ikke når af denne vej.
Derfor vil vi også benytte os af de sociale medier til at sprede budskabet om foreningens
aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet mest muligt og øge deltagelsen i
Bylaugets arrangementer.
Anvendelsen af de sociale medier skal ikke ses som en konkurrence til hjemmesiden men
som et supplement.
6. Renovering af flagstænger
Flagstængerne skal renoveres. Alle stænger skal slibes og males samt forsynes med nye
knopper og liner.
Nye flagstænger vil koste ca. kr. 24.000, - På den baggrund vurderes det at det økonomisk
forsvarligt at renovere den, ligesom ”smid væk og køb nyt” ikke vurderes som det mest
hensigtsmæssige.
Asbjørn foreslår et par lørdage til arbejdet og så efterlyser vi arbejdskraft på Facebook.
Asbjørn laver et budget over renoveringen.
7. Vedligehold af forsamlingshuset
a. Udskiftning af vinduer
Vinduerne er kommet og de isættes når Thorkild er tilbage fra ferie – formodentlig i
oktober
b. EL installationer
Kenneth aftaler med Jørgen at få det ordnet snarest. OBS på at vi skal kende prisen.

8. Kommende arrangementer
Den 01.11. er der banko. Kenneth og Laila skaffer gevinsterne
Den 17.11. er der ølsmagning – arrangementet kører efter den sædvanlige skabelon.
9. Evt.
Bålet der skulle have været brændt til Sankt Hans, skal brændes af inden der er dyr der
begynder at bruge det som vinterhi.
10. Næste møde
Næste møde er tirsdag den 10.10 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Mødet prioriteres til drøftelse af flg. 2 punkter:
a. Hvad kan vi gøre for at få flere udlejninger af forsamlingshuset?
b. Hvilke arrangementer kan vi lave, inden for den eksisterende økonomi, som
tiltrækker flest mulig af foreningens medlemmer og samtidig styrker den lokale
sammenhængskraft.

Bestyrelsesmøde i Veerst Bylaug den 20.06.2023 kl. 19.30 i Byparken.

 

Deltagere:

Marianne Poulsen, Niels Peter Landmark, Kenneth Bidstrup, Mathias Clausen og Asbjørn Høj, Samt Laila Staal fra Teater- og Kulturforeningen.

 

Dagsorden:

Sankthansaften

Evt.

 

Sankthansaften.

Der gælder afbrændingsforbud i Vejen kommune, men det er fortsat tilladt at tænde op i en grill.

På den baggrund var der enighed om at afholde en Sankthansaften uden bål, med det formål at fastholde traditionen og styrke det lokale fællesskab.

Det er aftalt flg.:

Marianne køber ind og Laver salat.

Kenneth og Asbjørn flytter bord/bænkeset fra forsamlingshuset til Byparken.

Marianne, Peter og Asbjørn mødes i Byparken kl. 17.00 og gør klar.

Salat og flutes sælges til kr. 25,- / pers.

Øl og vin kr. 20,- vand 10,-

Deltagerne skal selv medbringe service og bestik

Der hentes glas i forsamlingshuset

 

Evt.

Der henstår fortsat en del vedligeholdelsesarbejder, men nu bliver det først efter ferieperioden

Renovering af flagstænger

Udskiftning af vinduer

Rep. Af El installation, der arbejdes på at få en elektriker på sagen.

Afløb på herretoilettet.

Det aftales at der laves en plan på næste bestyrelsesmøde.

 

Kommende arrangementer:

Marianne udarbejder en oversigt over alle arrangementer i 2. halvår 2023 og ligger den på Veerst gruppen på Facebook.

Det gælder både for bylaugets og de øvrige foreningers arrangementer.

 

Asbjørn laver skabelon til dagsorden og referat fra fremtidige møder og sender den rundt.

 

Asbjørn opretter et Google drev til bestyrelsens dokumenter

 

Næste møde er tirsdag den 08.08.23 kl. 19.30 i i Byparken, hvis vejret tillader det og ellers i forsamlingshuset

 

Referat fra møde i bylauget for Veerst om omegn


1. Konstituering af bestyrelse:

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde. Formand: Nikolaj, Næstformand: Signe, Bestyrelsesmedlem: Kaj, Dorte, Laila
Suppleant: Benny og Annemarie

Husk vedtægtsændringer. Den tjekker vi til næste ordinærmøde i 
bestyrelsen

2. Borgermøde. Dagsorden til borgermøde den 14-04-2014 udarbejdet og opgaverne ifm. med mødet er fordelt.

3. Påskearrangement. Påskearrangement er planlagt. Laila har styr på 
ideer. Signe snakker med Laila

4. Næste møde 1. maj kl 19.30

5. Evt. ingen punkter hertil - men masser af hygge og snak efter 
afslutningen af mødet.

 

Fælles generalforsamling for foreninger i Veerst

Niels Peter Landmark bød velkommen til generalforsamlinger.

Jens Erik er valgt som dirigent. Han byder velkommen til alle. Han fortæller at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Signe er referent

Bylauget /Nicolai

Beretning fra Nicolai: I 2018 har vi afholdt vanelige arrangementer. Vi lagde ud med påskehygge på legepladsen. Derudover har vi har afholdt banko to gange: en gang i forår og en gang til op mod jul. Vi oplevede den bedste opbakning op mod jul. Derfor har vi besluttet af afholde banko én gang om året – det bliver til jul igen. Sankt Hans godt besøgt som sædvanligt. Sportsfest og erhvervsmesse: Godt besøgt arrangement og derfor tak for opbakning både fra borgere og erhverv som har købt stande. Vi afholder igen i år den 24. august. J Juletræstænding bliv afholdt sammen med menighedsrådet. Dette var velbesøgt og forventes af afhold igen.

Bylauget har indkaldt til borgermøde den 14 april 2019. Her vil vi snakke med jer, byens borgere, om hvad vi skal gøre for at forsamlingshuset bliver mere attraktivt for jer, så vi kommer til at bruge det noget mere. Bylauget ønsker at lave en række forbedringer på forsamlingshuset. For at skaffe midler til det vil gerne søge fonde, men hvis vi skal det, så skal vi vise at vi kan drive et forsamlingshus og kan samle midler lokalt. Ellers får vi ikke de ønskede bevillinger. Udgifterne er fortsat stigende og derfor skal brugen af huset og indtægterne gerne stige. Men hvordan løfter vi den opgave?

Sportsforeningen forventer ikke at de vil bruge huset fra august hvilket vi har forståelse for i bylauget. Derfor vil vi miste en del af denne indtægt.

Og så en rigtig stor tak til Laila som yder er meget stor indsats i bylauget,i udlejningen af forsamlingshuset og i de arrangementer som vi afholder her i huset.

Kommetarer til beretning: Niels Peter: Folder som er omdelt – nye tider i bylauget lige juletræ og mindre Sankt hans bål

Kommentar til regnskab: Niels Peter: Kommunen skal forespørges om muligheden for at forsamlingshuset udtages fra skat. Desuden opfordre Niels Peter til at lokalforeningen ansøges om at overtage driften af hjertestarteren.

Nicolai fortalte om besøget i sdr. Bork forsamlingshus.

Fremlæggelse af revideret regnskab. Nikolaj fremlagde regnskab – dette er vedlagt.

Beretning og regnskab er godkendt.

Vi har fået en forespørgsel om flytning af sportspladsen. Denne lægges over til sportsforeningen

På valg: Signe, Laila, Dorte og Nicolai er på valg og alle er genvalgt. Alle er valgt. Suppleanter: Benny genopstiller og genvælges. Valg af revisor: Kirsten på valg, hun er genvalgt.

Andet: Menighedsråd vil gerne opfordre til at vi tager penge for arrangementerne fortæller Kirsten. Niels Peter opfordre til at bakke op.  Bylauget er bange for at antallet af deltagere aftager såfremt vi øger brugerbetalingen. Mogens Jensen: teaterforeningen oplever at der er få deltager til arrangementet. Prisen er nedsat, men der er stadig for få deltagere til arrangementet.

Referat til ordinær generelforsamling

Dato

19-03-2018

 

Pkt.

Emne

 

1

Valg af dirigent

Carsten Reinholdt Petersen

 

Valg af stemmetæller

 Ikke relevant

2

Valg af referent

Signe

3

 

Formandens beretning

 Bylauget for Veerst og omegn

Igennem det sidste år har vi lavet arrangementer for både unge og de modne i byen og lokalområdet. I 2017 inviterede vi også til påskehygge på legepladsen med blandt andet æggestafet og jagt efter de gemte påskeæg. Æggene blev fundet ligesom vi fik afsløret nogle helt ukendte talenter inden for æggestafet. En hyggelig dag for familier, hvor vi kunne fylde sukkerdepoterne op hos de små.

Et af de faste arrangementer er Sankt Hans fest som altid er godt besøgt. Eftermiddagen og aftenen byder på snobrødslavning, ristning af skumfiduser samt mulighed for at nyde aftensmaden, sammen med naboen inden bålet tændes og sangstemmen skal i sving. Enkelte sørgede fint for at passe bålet til over midnat. De var nok lidt trætte dagen efter pga. den store indsats. Og tak til alle for den gode opbakning hertil.

Juletræstændig var igen i år med julegudstjeneste, hestevognskørsel til forsamlingshuset julesange og glögg, æbleskiver og slikposer til de mindste. Denne fest holder vi sammen med menighedsrådet.

Årets sidste arrangement var ”julebanko” for byens gamblere. Dem har vi åbenbart en del af. Så forsamlingshuset blev flittigt besøgt og vi fik uddelt alle præmier. Også her var vi meget tilfredse med den store opbakning.

Foruden disse småarrangementer er Bylaugets har vi holdt forsamlingshuset åben for udøvelse af kulturelle, gymnastik og festlige arrangementer, for at yde støtte til de øvrige foreninger i Veerst og omegn. (I den forbindelse har der være lidt oprydning i mængden af nøgler. Dette skyldes at vi i Bylauget har behov for at have 3 nøgler til rådighed + samt de som skal bruges til lejere af huset).

Vores plan for næste år er at gentage sidste års successer ligesom vi håber, at kunne samle interessen for erhvervsmesse sammen.

Sankt Hans lander desuden på en weekend. Derfor har vi drøftet muligheden for at udvide arrangementet med mulighed for fællesspisning – såfremt vi kan finde opbakning til det. Øvrige traditioner vil vi forsøge at opretholde. Vi går også med små og store drømme om hvorledes vi kan forbedre vores forsamlingshus.

Hvis I har ideer til hvad vi skal bruge energien på, så vil vi gerne høre fra jer. Vi glæder os til at jer alle igen både til generelforsamling i forsamlingshuset, til arrangementerne og til en hyggelig sludder over hækken. Slutteligt vil vi gerne overbringe en tak til jer: Vi oplever en rigtig god støtte og opbakning fra alle jer i lokalområdet og det vil vi gerne sige jer ”mange tak” for.

Der er stillet forslag om at der sættes en besked op hjemmeside og på facebook om kontingent til Bylauget.

4

Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab gennemgået. Forsamlingshusets forsinkringer har været gennemgået af forsikringsmægler. Denne er nu tilpasset og på flere punkter forbedret ift. den tidligere.

5

Indkomne forslag

Ingen.

6

Valg af bestyrelse

Signe, Laila, Dorte og Niels er på ikke valg. 

Helene og Niels Peter er på valg i år - genopstiller ikke.

Nyvalgte: Kaj, Tom og Anne Marie

7

Valg af suppleanter

 Suppleanter: Benny og Nikolaj er på valg – Genvalgt

8

Valg af revision

Anne er valgt (for 2 år)

 

Kirsten Landmark er valgt (for 1 år) – på valg

9

Spørgsmål

Nej

10

Eventuelt

 Ingen tilføjelser.

 


 

Ordinær generalforsamling for Bylauget for Veerst og omegn i Veerst forsamlingshus d. 22-03-2017

Dagsorden

Dato

04-11-2016

 

Pkt.

Emne

Info/diskussion

1

Valg af dirigent

Jens Erik valgt

 

Jens Erik konstatere at vedtægterne bør ændres eller opdateres. Martin fortæller, at det blev vedtaget sidste år at generalforsamlingerne lægges sammen. Ligeledes vil en opdatering omkring bestyrelsesmedlemmer være passende.

 

Valg af stemmetæller

Vælges ved behov

 

2

Valg af referent

Signe valgt

3

 

Formandens beretning

Årets arrangementer

Sankt Hans i byparken. Vejret var godt trolds trusler om regn, var solen fremme hele eftermiddagen og aftenen. Der er en god opbakning til arrangementet. Fungere godt at vi starter op et par timer tidligere, da børnefamilierne får mulighed for at deltage. Vi regner med at fortsætte med det i næste år.

Halloween fest.. Der var 50 tilmeldte og der kom 70 børn til festen. Det var et rigtig godt arrangement og en sjov aften for alle. En stor tak til Laila, som var primus-motor for arrangementet. Vi vil gerne have tilmeldingerne inden festen, så vi har lettere ved at beregne maden – men vi er særdeles godt tilfredse med den opbakning som vi oplever.

Juletræstænding. Vi manglede hesten i år, men ellers forløb arrangementet fint og som planlagt. Igen en rigtig god opbakning fra lokalområdet. Vi lover til næste år at giver hesten besked i bedre tid, således at den kan nå at sadle op til dagen.

Sommerfest og erhvervsmesse: Kaj har været primus motor for erhvervsmessen som blev afholdt sammen med idrætsforeningen. Sidstnævnte forening tog sig af sommerfesten. Ca. halvdelen af de erhvervsdrivende fra deltog. Det var en rigtig god dag som trak mange af byens borgere til.

Forbedrende tiltag i forsamlingshus. Maling af huset. God hjælp var beboerne i Veerst. Isolering af huset gennemført samt oprydning af loftrum, flytning af elkabler på loftet.

Vi vil gerne forbedre gulv og varmeforsyning til forsamlingshuset. Men har svært ved at samle penge ind til at dække omkostningerne på de forbedringer der er. Men arbejder videre med indsamlinger og overskudsgivende arrangementer, så vi kan få realiseret de mange planer og ønsker som vi har for vedligehold og forbedringer på vores forsamlingshus.

Vi har i sidste weekend installeret en ny opvaskemaskine, så den er klar til konfirmationssæsonen, revy og de andre fester som kommer her i løbet af forår og sommer.

Nye kaffemaskiner er indkøbt. 2 stk. som virker upåklageligt og er lette til at betjene.

Udlejning af forsamlingshuset

Linedanserne er stoppet. Men til gengæld er der flere fester, som er booket ind og en enkelt fest helt hen i 2019. God udlejningen med

4

Fremlæggelse af revideret regnskab

Anne gennemgår regnskab

 

Spørgsmål til regnskab:

Vi har modtaget et tilskud til isolering af huset fra lokalrådet.

 

Er der muligheder for at søge projektstøtteforeningen? Vi har læst vedtægterne som at det er ikke til vedligehold, men ikke til forbedringer.

I forbindelse med at vi laver projekter kan bestyrelsen fra projektstøtteforeningen vurdere om det er dækket af vedtægterne. Alternativt kan vurdering af en ansøgning tages op i bestyrelsen.

5

Indkomne forslag

Vi opfordrer alle til at betale kontingentet til forsamlingshuset, når vi rundsender/uddeler materiale.

Indkomne forslag med opfordring til at reklamerer for at melde sig ind i bylauget. Læg på hjemmeside samt Facebook, som et supplement til folderen.

6

Valg af bestyrelse

Kaj, Anne, Signe, Laila og Niels er på valg.

Helene og Niels Peter er ikke på valg i år.

 

Niels, Signe og Laila indtræder i bestyrelsen

Dorte Kristensen træder ind som kasser

 

Anne og Kaj træder ud af bestyrelsen.

7

Valg af suppleanter

Nikolaj Smedegaard og Benny Hansen (5250 1929/bennyogheidi@gmail.com) er valgt som suppleanter.

 

8

Valg af revision

Anne er valgt (for 2 år)

Kirsten Landmark er valgt (for 1 år)

9

Spørgsmål

Spørgsmål om hvilken alternativ varmekilde bylauget har undersøgt muligheder for at få installeret:

 • Varmepumpe
 • Fjernvarme

Har i undersøgt mulighederne for leasing af varmepumpe?

Har i undersøgt mulighederne for at undersøge om vi kan låne til varmepumpe?

Niels Peter: Nej, men vi tager imod de gode ideer og disse er hermed noteret til bestyrelsen.

 

Martin: Bylauget bør overveje erhvervsmessen igen, fordi det er ærgerligt at det ikke bliver gennemføre hvert år.

Niels Peter: det har ikke været på bestyrelsesmøde, så den endelige beslutning er ikke truffet.

10

Eventuelt

Tak til Mogens for den utrættelige indsats på hjemmesiden. Det er en fornøjelse at du vil hjælpe os med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden, med referater, arrangement

 

Landsbyklynge er oprettet som dækker den gamle Vejen kommune.

 

Marion har fremsendt mail om at borgeravisen ophører. Dette sker på grund af underskud. Hendes information om dette er lagt på hjemmesiden og

Som alternativ bruger vi fremadrettet Facebook og hjemmesiden samt eventuelt annoncer i lokalaviser.

 

Desuden skal lyde en stor tak til Kaj og Anne som træder ud af bestyrelsen. Vi siger jer en tusind tak for jeres indsats i bylauget og for de mange hyggelige stunder i jeres selskab.

 

 

Dorte Kristensen Dokristensen@gmail.com 20492939

Nikolaj Smedegaard nic@tek-nic.dk 4117 1218

Benny Hansen bennyogheidi@gmail.com 5250 1929

 

Ordinær generalforsamling for Projektstøtteforeningen i Veerst forsamlingshus d. 22-03-2017

Dagsorden

Dato

04-11-2016

 

Pkt.

Emne

Info/diskussion

1

Valg af dirigent

 

Martin valgt

2

 

Valg af referent

Signe valgt

3

 

Formandens beretning

Der har ikke være projekter til projektstøtteforeningen.

4

Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab gennemgået. Ingen spørgsmål til dette punkt

5

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag – men en opfordring til at komme på gode ideer og sende ansøgning til projektstøtteforening

6

 

Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg genopstiller og er hermed genvalgt

7

 

Valg af suppleanter

Ingen

8

 

Valg af revision

Genvalgt

9

 

Eventuelt

Ingen kommentarer

 

Husk til næste møde:

Overvej muligheden for ansøgning ti projektstøtteforeningen 

Regnskab 2016


 

Kære Veerst og Bække

 

Gesten Lokalråd og Gestens borgere har på Årsmødet 22. februar 2017 vedtaget at nedlægge Borgeravisen. Begrundelsen herfor er, en faldende omsætning og dermed tiltagende underskud. Endvidere er der efterhånden mange andre muligheder for annoncering, som tilmed er gratis. Vi vil derfor med Borgeravisen være under hård konkurrence fra de digitale medier. Der vil naturligvis stadig være borgere, der ikke er på sociale/digitale medier, som derfor vil gå glip af diverse informationer. Den problematik er vi i Gesten i gang med at løse på anden vis, og håber også at I vil finde en løsning på dette problem.

 

Har enten Bække eller Veerst lyst til, at fortsætte samarbejdet med Ugeavisen, skal der oprettes en ny aftale med Ugeavisen, et nyt CVR nummer og kontonummer i banken.

 

Gesten Lokalråd sender en opsigelse til Ugeavisen i løbet af uge 11, med opsigelse pr. 30. april 2017. Kontoen vil blive opgjort når alle udeståender er bragt i orden og et endelig regnskab foreligger. Overskydende kapital fordeles efter fordelingsnøgle angivet i §9 i Gesten Lokalråds vedtægter (se nedenfor). I bedes derfor indsende oplysning om kontonummer, hvortil beløbene skal indsættes.

 

Vedlagt er regnskab for 2016, godkendt på Gesten Lokalråds årsmøde 22. februar 2017.

 

Gesten Lokalråd vil hermed gerne takke for et mangeårigt samarbejde og fællesskab omkring Borgeravisen Bække, Veerst og Gesten.

Kommentarer til ovenstående modtages gerne.

 

 

§ 9 Borgeravisen Gesten – Bække – Veerst

 

Borgeravisen er underlagt lokalrådene i Gesten, Bække og Veerst Bylaug og har til formål, at formidle oplysninger om arrangementer, omtale m.v. fra de 3 byer Gesten, Bække og Veerst. Borgeravisen skal ikke samle formue, men være rentabel, evt. egenkapital der overstiger kr. 50.000,- vil blive udbetalt til Gesten Lokalråd (fonden) med 2/4 del, Bække Lokalråd med ¼ del og Veerst Bylaug med ¼ del. Annoncepriser fastsættes af bogholderen, ud fra beregninger om rentabilitet.

Der kan kun annonceres såfremt firmaet, personen eller foreningen har adresse i et af ovenstående lokalområder, eller annoncerer for arrangementer som foregår i et af de 3 områder, (Kragelund og V. Thorsted indgår under Bække/Veerst).

Der er lavet samarbejdsaftale med Vejen Avis om placering af Borgeravisen bagerst i avisen, før kirkenyt, med sin egen overskrift. Borgeravisen betaler kun for det side antal, dog ikke mindre end halve sider, der passer med indleverede annoncer og tekst.

Gesten Lokalråd er ansvarlige for den daglige drift, herunder kontakt til ansat bogholder.

Det er bogholderens opgave 1 gang pr. mdr. at udsende regninger til annoncører, betale Vejen Avis, følge op på betalinger og udfærdige obligatoriske afstemninger samt regnskab herunder momsregnskab og årsregnskab.

Gesten Lokalråd kan ikke uden samråd med Veerst Bylaug og Bække Lokalråd ændre samarbejdsaftale med Vejen Avis eller anden form for trykning, idet enhver aftale omkring annoncering, skal underskrives af alle implicerede parter.

Ved evt. ophør af Borgeravisen, tilfalder evt. formue med 2/4 til Gesten Lokalråd, ¼ til Veerst Bylaug og ¼ til Bække Lokalråd, samme fordelingsnøgle er gældende ved evt. underskud.

 

 

Venlig hilsen

 

Formand

Marion Mortensen

Gesten Kærvej 40

6600 Vejen

2049 8054

gestenlokalraad@gmail.com

www.gestensogn.dk

 

 

Regnskab 2016        
         
Borgeravisen        
         
Indtægter     Udgifter  
         
Salg - annoncer    168.278,14   Jysk Fynske Medier  161.323,58
      Administration     23.058,00
      Adm. Omkostninger          383,04
      Tab debitor          397,38
      Rente indtægter  
      Bankgebyr  
         
Indtægter i alt    168.278,14   Udgifter i alt  185.162,00
         
      Årets resultat   -16.883,86
         
         
Ultimo balance 2016
         
         
Aktiver     Passiver  
         
Likvider        
      Skyldige omkostninger:  
      Skyldig moms      -1.416,00
Frøs Herreds Sparekasse      36.779,09   Skyldig udlodning  0,00 
Likvider i alt      36.779,09   Skyldige omk. I alt      -1.416,00
         
         
Omsætningsakiver:     Egenkapital   -66.647,76
Debitorer      11.568,81   Fordeling af indestående                   -  
      Årest overskud/underskud   -16.883,86
Omsætningsaktiver i alt      11.568,81   Egenkapital ultimo 2015   -49.763,90
         
         
Aktiver i alt      48.347,90   Passiver i alt   -48.347,90
         
         
         
Regnskabet er revideret og godkendt      
         
         
Dato:        
         
         
Dato:        

 


 

Referat fra møde i Bylauget fra Veerst og omegn den 18-01-2017
Mødedeltagere: Niels Peter, Niels, Helene, Kaj, Laila og Signe (referent)

Følgende blev diskuteret og evalueret til dagens møde:

Tiden for generalforsamling nærmer sig. Niels Peter vil sørge for at indkalde til generalforsamling som angivet i vedtægterne. Kaj, Anne, Signe, Laila og Niels er på valg.  Kaj genopstiller, Laila genopstiller, Signe genopstiller. Anne genopstiller ikke. Helene og Niels Peter er ikke på valg i år. Skulle der være nogen som har lyst
og tid til at give en hånd med i en flittig, munter og visionær bestyrelse, så har vi en stol til dig.  Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen den 22. marts. Vil du have mere information om 
arbejdet i bylauget så ring til en af os.

Juletræstænding: Fint arrangement med en god opbakning fra både alle sider. Tak for hjælpen til alle. Vi vil rigtig gerne have hestevognen med næste år, hvid det er muligt. Vi laver en tjekliste som vi kan arbejde ud fra til næste gang. Næste juletræstænding vil blive Søndag den 3. december. Vi vil indbyde til juletræsopsætning og pyntning lørdag den 2. dec.  Dette annonceres når arrangementet nærmer sig. Samtidig laver vi tjeklister til Sankt Hans arrangement og udlejning af forsamlingshuset så vi let kan dække for hinanden, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi arbejder mod at kunne lave følgende forbedringer i forsamlingshuset i 2017: udskiftning af enkelte hårde hvidevare i køkkenet samt opfriskning/maling af køkkenskabe. Ny varmekilde til forsamlingshuset samt nyt gulv i den store sal. Det er mange projekter som vi gerne vil have realiseret og vi arbejder på forskellige muligheder for at få finansieringen på plads. Ideer til fremtidig arrangementer: LAN-fest, Fastelavn for voksne, Påskeæggeræs, Kagebord og kaffe i forsamlingshuset, Banko. Er der andre ideer så ring eller skriv.

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen


 

Referat fra møde i Veerst Bylaug den 4-11-2016

Mødedeltagere: Niels Peter, Anne, Kaj, Laila og Signe (referent)

Det sidste arrangement som blev afhold at Bylauget for Veerst og omegn var Halloween. Selve arrangementet evalueres på et separat møde den 3/11. Alle er enige om at arrangementet har været godt, og dejligt med mange deltagere og at vi ønsker at gentage det. Tak for den gode opbakning til lokalsamfundet. Vi ærgre os over det efterspil som der har været på Facebook. Vi poster besked på Facebook og takker for godt arrangement med en super deltagerflok.

Hustandsindsamlingen har været god. Især der hvor vi har haft mulighed for at tale med naboerne om vores ideer, samt at høre deres respons. Der kommer stadig beløb ind på kontoen fra beboer i området og det kan i have brug for, hvis vi skal lave de forbedringer som vi ønsker i forsamlingshuset.

Indsamlingen fra erhvervsdrivende ligesom deltagerkontingent fra erhvervsmessen kigger Kaj på. Vi kan håber på at flere de erhvervsdrivende ønsker at bakke op om arbejdet.

Vi arbejder videre på små og store forbedringer på forsamlingshuset.

Vi glæder os til at byde velkommen til juletræstænding den 27/11. Julegudstjeneste i kirken starter 14.30. Herefter går vi til forsamlingshuset.

Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, te, kaffe, sodavand eller kage og god samvittighed J - da vi forsætter indsamlingen til forbedringer på forsamlingshuset.

Næste gang vi ses er til risengrød og produktion af juledekorationer den 24/11

Nye arrangementer: Forslag til nye arrangementer modtages gerne. Vi har i dag drøftet mulighed for Banko, Påskeæggeræs, Kagebord. Har du flere ideer så byd gerne ind


 

Referat fra møde i Bylauget for Veerst og omegn

Dato

04-11-2016

Mødedeltagere: Niels Peter, Niels, Anne, Kaj Helene, Laila og Signe (referent)

Pkt

Emne

Info/diskussion

Opfølgning

Ansvarlig/dato

1

Opfølgning fra sidste referat

 

Søndagsvagter

Laila d. 23/10

Kaj d. 29/10

 

De nye kaffemaskiner er ankommet og monteret. Den gamle afhentes ad Kaj

VVS er installeret og Niels og Kaj har lavet vandhanen i køkkenet

 

Ansøgning til lokalrådet er færdiggjort og afleveret til lokalrådet. Vi afventer svar fra Martin

 

Nyt gulv: Gulvet i den store sal trænger til en udskiftning. Kaj og Niels Peter har fået overslag hjem fra to firmaer som kan udskifte det.

Niels nævner en anden mulighed, hvor gulvet hviler på flamingoisolering.

Vi kontakter fagfolk for at høre deres mening om hvorvidt det er et muligt alternativ

 

Vejen kommune er med på at vi ændrer over ansøgning fra varmepumpe til flisfyr. Kaj undersøger pris

Vi skal desuden have pris hjem på materialer

 

 

 

 

 

Kaj afhenter den gamle kaffemaskine

 

 

Afventer

 

 

Fagmand kontaktes. Vurdering af alternativ løsning medbringes til næste møde og diskuteres her

 

 

 

 

 

 

 

Pris for levering, fjernvarmerør mv. undersøges til næste møde

 

 

 

 

Kaj

 

 

 

 

 

 

Niels Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj taler med parter

 

2

Juletræstænding og juletræsfod

Laila donerer lyskæde til træet

 

Kaj, Niels og Niels Peter skal finde en løsning på juletræsfodsproblemet

 

 

Juletræsfodsproblematikken diskuteres  videre i andet forum

 

 

Kaj, Niels og Niels Peter

3

Husstandsindsamling blandt private

Anne har udarbejdet en tekst til det brev som vi skal have med rundt til byen borgere. Brevet trykkes på papir med logo

 

Laila printer hos Kaj

 

Deadline for færdig tryksag d. 7/10

Deadline for omdeling af tryksag d. 17/10

 

Indsamlede midler skal gå til gulv samt ny varmekilde, hvis vi kan få råd til begge.

 

 Fordeling af omdelingruter:

Signe: Jordrupvej og Jordrup Skovvej

Kaj: Lykkegårdsvej

 

Niels Peter: Hustedvej, Skærsøgårdsvej og Kirkevej

 

Anne: Magretenborgvej og Hedelundvej

 

Helene: Egtvedvej

 

Laila: Resten J

Alle

4

Indsamling blandt erhvervsdrivende

Anne har skrevet udkast. Brevet justeres og Anne sætter brevhoved på. Brevet sendes per mail til Kaj og Niels.

 

Deadline for færdig tryksag d. 7/10

Deadline for omdeling af tryksag d. 17/10

 

Kaj indsamler blandt de erhvervsdrivende som deltog i erhvervsmessen.

Niels indsamler blandt de erhvervsdrivende som ikke deltog.

 

 

Forslag om konkurrence til juletræstænding:

Blandt den gruppe som har sponseret flest penge trækkes lod om julechokolade

 

 

Runddeling: Kaj og Niels Peter

 

 

Signe sponserer chokolade

 

Vi forventer at have kontaktet alle senest den 2/11.

 

 

 

 

 

 

 

Signe

 

Kaj

Niels

5

Eventuelt

Springvandet skal slukkes inden vi får hård frost. Dette gøre i forbindelse juletræstænding

 

Niels

6

Næste møder

Onsdag d. 2/11 hos Signe på Jordrupvej

Torsdag d. 1/12 giver Helene risengrød

 

 

7

 

 

 

 

 

Referat fra møde i bestyrelsen for Veerst Bylaug d. 12. september

Dato

12-09-2016

Mødedeltagere: Niels Peter, Anne, Kaj, Helene, Laila og Signe

Pkt.

Emne

Info/diskussion

Opfølgning

Ansvar/dato

1

Opfølgning på sidste referat

Evaluering af Skt. Hans. Fint arrangement. Husk flere øl (De 2 kasser vi havde -blev solgt). Forsæt kaffe og kage samt pølser og brød.

 

Ingen

 

2

Økonomichef

Anne er på valg ved næste generalforsamling og genopstiller ikke.

Vi bør søge efter en ny.

Vi har diskuteret potentielle kandidater.

Laila taler med potentielle kandidater.

 

Alle lægger hovederne i blød.

 

Vi Signe laver forslag til ansøgning til Facebook.

 

 

 

 

 

 

Signe

3

Back up ifm. udlejning af forsamlingshuset

På torsdag klarer Laila og Kaj rengøringen.

 

Søndagsvagter  

Signe d. 18/9

Laila d. 23/10

Kaj d. 29/10

 

Ved vores næste møde fordeles rengøringen næste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe sætter punktet på dagsorden

 

 

 

 

 

 

 

Signe

4.

Kaffemaskine

Kaffemaskinen virker kun periodevist. I stedet for at indkøbe en ny industri kaffemaskine er det besluttet at vi i stedet indkøber to almindelige maskiner af god kvalitet.  Helene lejer kaffemaskinen til på lørdag, således at der er en velfungerende maskine i huset, når der er fest på lørdag.

Anne sørger for indkøbet af to nye kaffemaskiner.  Gerne Moccamaster.

 

Vi bruger det fint noterede gavekortet til at få installeret en tab-hane til kaffemaskine samt at kigge på stålvaskene, hvor den ene er utæt.

 

Anne indkøber to kaffemaskiner

 

 

 

 

 

 

Hvem bestiller vvs?

Anne

 

 

 

 

 

 

 

Hvem????

5.

Ansøgning til lokalrådet skal færdiggøres for hulmursisolering

Ansøgningen til lokalrådet vedr. midler til hulmursisolering af forsamlingshuset skal sendes afsted

 

Ansøgningen er færdiggjort og sendes per mail til Niels Peter

 

Signe færdiggør ansøgning

 

Niels Peter printer og underskriver

Signe

 

 

Niels Peter

6.

Tilbud på nyt gulv

Gulvet i den store sal trænger til en udskiftning. Kaj har fået et overslag hjem på hvad det vil koste. For at kunne muliggøre dette skal vi have samlet nogle penge ind.

Indsamling fra husstand (privatindsamling) skal gå til nye gulve.

 

Niels Peter tager et tilbud hjem fra Sunesen & Dahl Nielsen på gulvbelægning.

 

 

 

 

 

 

Tilbud medbringes til næste møde således at vi kan hvem, der skal hjælpe os.

 

 

 

 

 

Niels Peter

7.

Gadeambassadørprojekt/

husstandsindsamling

For at skaffe penge til nyt gulv laver vi en husstadsindsamling. Vi laver et kort oplæg på tryk, som vi kan have med rundet. Heri beskrives projektet.

Anne kigger efter tekst på arbejdet. Helene har logo til brev.

 

Niels sørger for brev med information bliver trykt.  200 trykkes. Deadline for færdig tryksag

Omdeling af tryksag

 

Fordeling af omdelingsruter gøres til næste møde den 4/10

 

Niels Peter kontakter Vejen kommune og diskuterer muligheden for at få ændret ansøgningen som vi har fået godkendt.

 

 

 

 

 

Niels

 

 

 

 

 

Niels Peter kontakter Vejen kommune

 

 

 

 

 

Senest den 4/10

8.

Evt.

Diskussion af varmeforsyning. Oliefyret er dyrt at have kørende derfor er det relevant at vurdere alternativer. Vi arbejder videre med dette projekt på næste møde den 4/10.

 

 

 

 

Datoer for næste møder

Tirsdag den 4/10 hos Helene på Egtved 13,

Onsdag den 8/11 hos Signe på Jordrupvej 8

 

Den 11/10 møde i Roager medborgerhus kl. 19.00 – Her kan vi hører om mulighed for forsikringstilbud.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Bylauget for Veerst og omegn d. 10-05-2016

Dato

10-05-2016

Bestyrelsesmøde

Pkt.

Emne

Indhold

Opfølgning

1

Referent

Mødedeltagere

Signe

Helene, Kaj, Laila, Signe og Anne

 

 

2

Sankt Hans

 

Vi mødes onsdag og flytter bænke over til pladsen, sætter telt op, diske og laver bål klar mv.

 

Grillstarter Signe, Laila og Helene

(Husk medbring onsdag)

 

Kaj eller Niels Peter tænder bål og grill

 

Kage bages af Helene og Signe

 

Indkøb af sodavand og øl.

 

Laila medbringer bålfad

 

Snobrødsdej

 

Husstandsindsamling

 

Ansvarlig

Alle

 

 

Signe, Laila og Helene

 

 

Niels Peter/Kaj

 

Helene og Anne

 

Niels Peter

 

Laila

 

Helene

 

 

 

4

Udlejning af forsamlingshuset

Rettelse i forhold til sidste referat:


Ved leje af forsamlingshuset betales når aftalen forsamling er aftalt. Et depositum på DKK 1000,00 fratrækkes leje ved framelding senere end en mrd. før.

 

 

 

5

Byfest med erhvervsmesse

Idrætforeningen står for selve festen, mens bylauget står for erhvervsmessen.

 

Kaj har sendt de første invitationer ud og prøver at finde mailadresser. Efterfølgende kontakter.

 

Opfordring på hjemmesiden. Kaj sender mailen til Mogens, som kan lægge det på hjemmesiden.

 

Husk Bylauget vil også gerne have en stand på erhvervsmessen

 

Kaj har kontakt taget kontakt med erhvervslivet i lokalområdet.

 

 

 

 

Kaj sender mail til Mogens som lægger det på hjemmesiden

 

Kaj

6

Hvidevarer

Ovn

 

 

 

Opvaskemaskinen

 

Kaj har fået ovnen hjem og er begynd at undersøge hvad der skal til for at den bliver funktionsdygtig. Operationen fortsættes.

 

Opvaskemaskinen er repareret og fungere igen

 

 

Kaj

7

Ansøgninger

 

 

 

 

 

Gulv

Ansøgning om tilskud til forbedring af

varmeforsyningen, maling/kalkning af huset og gulv

 

 

Istandsættelse af gulv vil beløbe sig til 8000-10.000 kr.

Morten fremsender i stedet tilbud på nyt gulv. Tilbuddet dækker kun gulvet og ikke uforudsete udgiver eller at det gamle gulv fjernes.

 

Signe og Niels Peter har ansvaret for at ansøge

Projektstøtteforeningen

Lokalrådet

 

Afventer tilbud fra Morten

8

Arbejdsweekend

Niels Peter koordinerer arbejdsweekend i 4. og 5. juni og tager imod tilmeldinger.

 

Bliver det afholdt?

Hvordan ser det ud med tilmeldinger?

 

Niels Peter har kontaktet Flemming maler. De besigtiger huset

 

Niels Peter

9

Husstandsindsamling

Det beløb som er kommet ind til indbetaling af kontingentet indbetalingerne til Veerst Bylaug er under 1/4 del af de normale beløb. Som en påmindelse om indbetaling af kontingent til Veerst Bylaug lægges dette hjemmesiden og Facebook

 

Anne sørger for brev med information. Deadline for færdig tryksag

Omdeling af tryksag

 

Fordeling af omdelingsruter

 

Anne – send info om kontingent til Mogens og F

Facebook

 

 

 

 

Anne

16. juni

17.-19. juni.

 

Niels Peter og Kaj

10

Evt.

Næste møde afholdes d. 22-06-2016 på legepladsen

 

Alle

Referat af bestyrelsesmøde i Bylauget for Veerst og omegn

 

Dato

30-03-2016

Bestyrelsesmøde 13-04-2016

Pkt.

Emne

Indhold

Opfølgning

1

Konstituering

Formand: Niels Peter Landmark

Næstformand: Niels

Referent: Signe Hvidt-Nielsen

Kasser: Anne

Bestyrelsesmedlemmer: Kaj og Laila

Ansvarlig for udlejning af forsamlingshuset: Helene Filsø

 

 

2

Sankt Hans

 

Plakater sættes op ca. 1 mrd. før

Laila laver et udkast til invitation sammen med Mogens. Invitation leveres ud af Laila.

Priser som sidste år. Dog lille stigning på pølserne, da disse ikke sponsoreres i år. HUSK: Vi sælger også kage i år

 

Store bål tændes kl. 19.30. Vi sørger for ekstra brænde, så bålet kan holde længere.

 

Indkøb af pølser, sodavand, øl kaffe og te.

 

Opstilling af disk, bål og telte onsdag aften

Flytning af borde/bænkesæt fra forsamlingshus.

 

Optænding af grill, bålfad og heks

Laila medbringer bålfad

 

Snobrødsdej

 

Ansvarlig for kagebagning.

Ansvarlig  Niels Peter

Laila

 

 

 

 

 

 

 

Niels Peter/Kaj

 

 

 

Niels Peter står for indkøb

 

 

Alle

 

 

 

 

Kaj

 

 

Helene

 

??

 

4

Udlejning af forsamlingshuset

Prisen for udlejning af huset er nu offentliggjort på forsamlingshuset

Leje af hele huset DKK 2.200,00
Leje af lille sal DKK 1.000,00
Ved leje af forsamlingshuset betales depositum på DKK 800,00.
Obligatorisk rengøring: Store sal DKK 500,00 & Lille sal DKK 200,00/Lille sal inkl. køkken DKK 300,00.
Udlejning af duge pr stk. DKK 15,00

 

Helene har stået for rengøring af forsamlingshuset. Hun vil dog gerne have fri i ferien i år.

Vi vil opdatere vores kontrakt til arrangementer. Niels Peter og Signe tager et møde med foreningerne til udlejning.

 

 

 

 

 

 

 

Helene skal afløses i ferieperioder. Vi afløser gerne.

5

Indkøb eller reparation af hvidevarer

Mulighed for udskiftning af ovn.

Brugt ovn til 1000 kr. Digitalt display skal udskiftes. Priser for denne undersøges.

 

Opvaskemaskinen skal repareres.

 

Kaj undersøger muligheden for reparation

6

Rengøring af forsamlingshuset

I weekenden rengøres skabe og hylder i forsamlingshusets køkken.

 

Laila får nøglen af Morgens.

De som har mulighed for at hjælpe kan biddrage til kan mødes lørdag kl 14.00.

 

Laila, Signe og Helene

 

 

Laila starter allerede i dagtimerne enten torsdag eller fredag.

Signe medbringer kage.

7

Ansøgninger

Ansøgning til tilskud til forbedring af

varmeforsyningen,

maling/kalkning af huset,

gulv, fiberbredbånd diskuteret

 

Vi skal have et tilbud hjem på gulv mhp. at ansøge om midler til at istandsætte.

 

Signe, Anne og Niels Peter har ansvaret for at ansøge:

Projektstøtteforeningen

Lokalrådet

Kaj kontakter: Morten Snabe Sørensen - Tlf.: 24 91 25 81

8

Arbejdsweekend

Niels Peter koordinerer arbejdsweekend i 4+5 juni og tager imod tilmeldinger.

Afdækning af vinduer, ydervægge fejes af, maling.

 

Niels Peter kontakter Flemming maler.

 

Niels Peter og Kaj besigtiger huset og lægger plan for maling af huset.

9

Evt.

Næste møde afholdes d. 10/5 hos Signe kl. 19.00

Helene tager kage med J

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling for Bylauget for Veerst og omegn i Veerst Forsamlingshus

Dato

30-03-2016

Ordinær generalforsamling

Pkt.

Emne

Indhold

Opfølgning

1

Valg af dirigent

Carsten er valgt

-

2

Valg af referent

Signe er valgt

-

4

Formandens beretning

Årets arrangementer

 

Sankt Hans i byparken.

Fint arrangement med god opbakning ikke mindst på grund af det gode vejr. Vi forventer at gentage arrangementet næste år.

 

Ungdomsfest

Godt arrangement, men desværre kun med deltagelse af omkring 50 børn. Arrangement var desværre sammenfaldende med spejderarrangement, som også trak mange deltagere. Vi forventer at afholde igen i år (2016), men rykker det til weekenden før.

 

Juletræstænding

Trods at juletræet skulle sættes op to gange pga. mødet med stormen Gorm, stod træet stadig lidt skævt til juletræstænding. Det var dog et godt arrangement med god deltagelse. Vi forventer at gentage dette i år igen.

 

Energiforbedrende tiltag i forsamlingshus.

Vi har fået hulmursisoleret i forsamlingshuset. Isoleringen er påbegyndt i 2015, men færdiggøres i 2016, samt en række forbedringer på elinstallationerne, tømning af loftsrum samt hævet gangbro. Tilbygningen med køkkenet og ind over scenen er isoleret på loftsrummet og herforuden er alle vægge hulmursisoleret.

Overvejelse omkring alternativ varmekilde. Vi har taget tilbud hjem på varmepumpe. Der er ligeledes overvejelser alternativ varmekilde i form af en privat leverandør af varme. Det kræver, at der skal graves en varmeledning ned. De forskellige muligheder diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.

 

 

Planlægning af aktivitetsdag sammen med idrætsforeningen.

Vi håber at kunne lave et arrangement i samarbejde idrætsforeningen med præsentation af virksomheder og små erhvervsdrivende fra lokalområdet (firmafremstød/messe) og dette kombineres med idrætsdag/aktivitetsdag.

Overskuddet fra arrangementet skal gå til at finansiere forbedringer på forsamlingshuset i første omgang ny varmekilde.  

 

Udlejning af forsamlingshuset

Vi er meget afhængige af indtægterne fra udlejningerne til at drive forsamlingshuset.

Den private udlejning af forsamlingshuset er en faldet lidt i forhold til sidste år.

Der er plads til flere aftaler i kalenderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder for alternativ varmekilde diskuteres ved næste bestyrelsesmøde

5

Fremlæggelse af revideret regnskab

Anne gennemgik regnskabet. Vedlagt nedenfor.

 

Spørgsmål til regnskabet:

 

Spørgsmål vedr. Falck arrangement.

Vi følger op på hvad udgifterne til Falckabonnementet dækker over. Dette undersøges nærmere i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

 

Hvad er årsagen til udsvinget i olieomkostningerne i 2014 ift. 2015

Udgifterne til olie i 2014 dækker blandet andet over en regning for levering af olie i nov. 2013 i alt 1732 L. Denne er først kommet til betaling i januar 2014.

Desuden er olieprisen faldet pga. et fald i det generelle prisudvikling af 2015 og et skift i olieleverandør i 2015 har medført en besparelse. Der betales desuden en regning 2016 for levering af olie i december 2015.

 

Spørgsmål til lejeindtægterne

Indtægterne er højere for linedanserne da de lejer huset to gange om ugen i modsætning til de andre foreninger. Herforuden har de også lejet huset i sommersæsonen. 

 

 

 

 

 

 

Ved næste bestyrelsesmøde undersøges dette nærmere

6

Indkomne forslag

Se eventuelt

-

7

Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg ønsker at genopstille. Alle er genvalgt.

 Vi mangler ikke bestyrelsesmedlemmer men, vi vil gerne nye medlemmer, hvis der er nogen at ønsker at hjælpe.

 

Vi tager også gerne imod hjælp til enkeltarrangementer.

 

-

8

Valg af suppleanter

Vi har ikke behov for valg af suppleanter.  Alle genopstiller og er genvalgt.

-

9

Valg af revisorer

Vi arbejder på at finde en erstatning for revisorer, men indtil videre forsætter de.

 

-

10

Eventuelt

 

Alternative muligheder for runddeling af folderen

Uddelingen af folderen har ikke været helt god i år, da flere fortæller at de ikke har modtaget. Vi skal følge op på hvilke husstande, der ikke har modtaget folderen, således at vi kan runddele de manglende.

Folderen kan med fordel uddeles af gadeambassadør. Laila tilbyder at runddele – vi siger ja, tak til tilbuddet.

 

Er der planer om at male huset?

Vi ønsker at male huset når det bliver varmere i vejret, det vil sige i løbet af foråret.

Vi indkalder til arbejdsdag/dage hvor vi kan

 

Ansøg lokalrådet om støtte til forbedringer og nyanskaffelser

Vi har modtaget en opfordring til at ansøge lokalrådet om tilskud til de forbedringer, som vi ønsker at lave på forsamlingshuset. Ansøgninger skal laves skriftligt.

Afklaring af hvilke hussande, der har modtaget folden. De som ikke har modtaget har Laila tilbudt at uddele folden til.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tages op til næste bestyrelsesmøde

 


 

Referat fra møde i bestyrelsen for Veerst Bylaug d. 11. januar 2016

Dato

11-01-2015

Mødedeltagere: Niels Peter, Niels, Kaj, Helene, Anne, Laila og Signe

Pkt.

Emne

Info/diskussion

Opfølgning

Ansvar/dato

1

Opfølgning på sidste referat

Elinstallationer på loftet er gennemgået. Stikkontakt i entre vendt.

Gangbro er flyttet.

Rør flyttet.

Isolering er foretaget efter vores ønsker.

Huset er mål i gennem for gasforekomst. Regulator udskiftet. 

Brandkassen sydvest har afslået ansøgningen.

Der ligger ikke flere ubehandlede ansøgninger. Vi arbejder derfor med ideer for at skaffe midler til at finansiere varmepumpen.

Kaj følger op på regning vedr. gangbro som er lavet af Niels Peter

 

 

 

Kaj

2

Planlægning af generalforsamling

Veerst Bylaug, idrætsforening, vandværk, Projekts støtteforening samt teater og kulturforeningen samt evt. ”suppelauet”.

 

Dato 16. eller 30. marts

 

Indkaldelse kommer på hjemmesiden, infobladet og Vejenavis - Borgeravisen.

 

 

 

 

 

Annoncen vedr. generalforsamling indrykkes af Niels Peter

 

 

 

 

 

 

Niels Peter

3

Økonomi

Status pt. omkring 20.000 kr.

Udgifter: olie (bestilles i denne uge) samt ifm. istandsættelse af huset før isolering. Indtægter: husleje idrætsforeninger.

 

 

 

Helene bestiller olie

 

 

Helene

4

Evaluering af juletræstænding

God struktur og form.

Økonomi: overskud på ca. 900 kr. på grund af sponsorater til æbleskiver, gløgg, slikposer. Tak til Laila og Helene.

Måske bør vi finde et juletræ som kun har én top og en fod som kan holde i en opret stilling.

 

 

 

5

Forslag til indsamling af private og erhverv

Vi foreslår at fremsender regnskab over forventet omkostningsniveau for installation af varmepumpe og en opfordring til at bidrage fra hustande. Hvis alle hustande bidrager med 500 kr. ud over det almindelige bidrag er det tilstrækkeligt til at dække omkostningerne.

 

Vi kan fremsende opfordring, regnskab mv. med infobladet Veerst info.

 

 

 

Erhvervssponsorater i forbindelse med arrangementer, eks. Skt. Hans.

Folder med kort forklaring af firmaer. De der tegner annonce har automatisk en stand til messen.

 

 

 

 

 

Anne sammensætter infoblad og samler bidrag.

 

 

Svar fra idrætsforeningen.

 

 

 

 

Anne

 

 

 

 

Kaj

6

Erhvervsmesse 2016?

Erhvervsmesse kan kombineres med eksempelvis sommerfest, cykelløb og hoppeborg for at trække hele familien med.

Idrætsforeningen kontaktes med forespørgsel om hvorvidt de afholder sommerfest i år.

Vores forslag er at vi umiddelbart afholder den inden i weekenden uge 25.

 

Vejengarden kan bestilles

 

 

 

 

 

 

 

7

Pigeaften/cafeaften

Forårsarrangement.

Vi lægger planen endeligt i forbindelse med generalforsamlingen.

 

 

 

Uden for referat:

Forslag til kommende arrangement

 • Sommer/høstfest/foreningsfest
 • Firmamesse + bagagerumssalg
 • Wellness aften for piger/kvinder
 • Filmaften for 8-12 årige
 • Vinsmagning
 • Egnsretter/store smagedag/store kagebord
 • Musikcafe aften

 

Referat fra møde i bestyrelsen for Veerst Bylaug d. 09. november

Dato

09-11-2015

Mødedeltagere: Niels Peter, Niels, Kaj, Helene, Laila og Signe

Pkt.

Emne

Info/diskussion

Opfølgning

Ansvar/dato

1

Opfølgning på sidste referat

Referatet gennemgået.

 

Ansøgning er til Brandkassen Syd forventeligt svar medio dec 15.

Lokalrådet har som udgangspunkt givet tilsagn om hjælp. Afventer svar ved udgangen af denne uge.

 

 

2

Opfølgning på Halloween

26 deltagere og fin succes J

 

Husk næste fest –

Ikke 3. weekend i okt. spejderlejr (kontakt Søren Storm- spejderleder)  

Røgmaskine

Arrangementet fra 16-22

 

 

3

Renovering af Veerst forsamlingshus - El

Tilbud på El arbejde 2.900 kr.+ moms for at få hævet el-installationer på loftet. Herved klargøres loftrummet at til isolering.

Husk ekstra smådetaljer

 

Tilbud accepteret

Når arbejdet med gangbroen er færdigt underrettes Kaj

Laila

4

Gangbroen hæves

Loftsrummet er tømt – ved lille Niels Jensen og Kaj J

Niels går i gang med at lave gangbro samt at flytte et rør. Husk liste ved dør.

 

Når arbejdet med gangbroen er færdigt underrettes Kaj

Kaj

5

Isolering – luftrum og hulmur

Andst Hulmursisolering skal stå for arbejdet.

Kaj kontakter firmaet og giver besked om vi gerne vil tage imod tillbuddet og at vi gerne vil have arbejdet gjort i løbet i december.

 

Kaj er tovholder, har kontakten til Andst hulmurs og giver dem besked om at sætte arbejdet i gang.

Kaj

 

6

Julearrangement

Juletræ skaffes af Niels Peter

 

Den 28. sættes træet op. Her hjælper: Kaj, Niels Peter og Niels

 

Juletræstænding d. 29. november – Plan:

Fra kirke kl. 15.00

Julemanden er inviteret J

Hestevogn tager afsted kl 15.30 fra kirken

15.45 juletræ tændes

Slikposer: vi antager at vi skal bruge omkring 50 poser.

Glögg og æbleskiver serveres. Pris stk. 3 æbleskiver og glögg 25 kr. Sodavand 5 kr. Øl 10 kr. Julebryg 15 kr.

 

Mogens lægger nyhederne på hjemmeside

 

 

 

 

 

Helene kontakter præsten med tidplan i kirken.

 

 

 

Laila sponsorere

 

Helene køber ind

 

Helene orienterer Morgens ang. Julearrangement på hjemmeside – husk priser

(mogens.g.jensen@gmail.com)

Niels Peter

 

Kaj, Niels Peter

 

 

 

 

 

Laila

 

Helene

6

Forslag til fremtidige arrangement

 

 • Sommer/høstfest/foreningsfest
 • Firmamesse + bagagerumssalg
 • Wellness aften for piger/kvinder
 • Filmaften for 8-12 årige
 • Vinsmagning
 • Egnsretter/store smagedag/store kagebord
 • Musikcafe aften

 

 

7

Punkter til næste møde 11/1-16

 

Planlægning af generelforsamling i februar mrd

 

 

 


 

Referat fra møde i bestyrelsen for Veerst Bylaug

Dato

18-03-2015

Mødedeltagere: Niels Peter, Niels, Anne, Kaj, Laila og Signe

Pkt.

Emne

Info/diskussion

Opfølgning

Ansvar/dato

1

Konstitution af bestyrelsen

Formand: Niels Peter Landmark

Næstformand: Niels Jensen

Kasser: Anne Christensen

Mening bestyrelsesmedlem: Kaj Christensen

Mening bestyrelsesmedlem: Helene Filsø

Mening bestyrelsesmedlem: Laila

Sekretær/referent: Signe Hvidt-Nielsen

 

 

 

2

Ansøgningen til kommunen til vedligehold af forsamlingshus

Vedligeholdelsesprojekter med en udgift på over 25.000 kr. følgende forslag til vedligehold og istandsættelse:

 1. Gulvbelægningen i forsamlingshuset bør på sigt udskiftes.
 2. Hulmursisolering af forsamlingshuset.
 3. Ligeledes mangler vi handicap toilet i forsamlingshus.

Ad a. Gulvbelægning udskydes foreløbig til næste år.

Ad b.  Kaj indhenter tilbud fra Poul og firma fra Andst.

Ad c. Planlægningen og ændringer af toiletfaciliteter kræver forberedelse og grundig planlægning. Dette udskydes.

Ad b. Kaj samler tilbud sammen. Deadline onsdag d. 25/3. Tilbud rundsendes pr. mail.

 

Der indkaldes til møde d. 26/4 for at lave ansøgningen færdig. Mødedeltagere: Kaj, Anne og Signe

3

Senetæppe i forsamlingshuset

Der kommer nyt senetæppe til senen i forsamlingshuset. Lokalrådet har givet tilsagn om et tilskud til tæppet på 5000 kr.

Regningen tilsendes til bylauget, da lauget er ejer af forsamlingshuset

 

4

Næste arrangement: Sant Hans

Afholdes i krydset ved legepladsen.

Der er idrætsforeningen har investeret i ny telt.

Forslag til arrangement: lav et to-delt arrangement: start børnefamilie arrangement kl 18, med efterfølgende fællesspisning. Efter fællesspisning vil kan vi tænde det store bål.

Dette tages op ved næste bestyrelsesmøde.

5

Forslag til fremtidige arrangementer

Kaj: udnævn gadeambassadør til at få naboerne med.

Ølsmagning eller whiskysmagning.

Anne: Kort over område.

Niels Peter: Gadefodbold, traktortur i lokalområdet.

Laila: sodavandsdiskotek for store børn.

Signe: markedsdag med lokale produkter

Prioritering af arrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

Navn (telefon nummer): mail

Niels Jensen (2978 2609): arbejdsmand_jensen@hotmail.com

Anne Christensen (2815 5046): ancgyr@hotmail.com

Niels Peter Landmark (4057 5078): landmark@veerst.dk

Kaj Christensen (2971 4281): kajsyd@tdcadsl.dk

Laila Staal (2634 7952): staallaila@yahoo.dk

Signe Hvidt-Nielsen (2536 0054) Signe@hvidtnielsen.dk

Helene Filsø : helenesvensson622@msn.com


 

Referat fra Bylaugets generalforsamling 18.2.2015

 1. Valg af dirigent : Jens Erik

Jens Erik konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

 1. Valg af referent: Anne Dorthe
 2. Valg af stemmetællere – var ikke nødvendigt
 3. Formandens beretning: beretningen blev godkendt
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab, se regnskabet andet sted på denne side.

Kommentarer til regnskabet: Der manglede indtægt fra kontingent til Forsamlingshuset i 2014. Udgifterne til Falck er stødt stigende, Bylauget vil derfor undersøge muligheden for at finde anden leverandør.

Prisen for at leje Forsamlingshuset er steget med 200kr for private og 1500kr for foreninger.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag: ingen
 2. Valg til bestyrelse:

Kaj Christensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Anne Christensen og Niels Jensen modtog genvalg.

8.          Suppleanter:

Jim Ryom

Niels Peter skal lige have endelig bekræftet om  Laila og Signe vil tage imod valget til bestyrelsen.

 1.  Valg af revisorer: Dorthe Kristensen var på valg og blev genvalgt. Ole Mortensen fortsætter som revisor.
 2. Eventuelt:

Bylauget har stadig streamere til salg.

Gulvet i Forsamlingshuset er meget slidt og det blev drøftet, om det kan betale sig at reparere det. Det optimale ville helt sikkert være at der blev lagt et nyt gulv. Det store problem er at skaffe penge til det. Endvidere er det nødvendigt at få ordnet strømmen og Forsamlingshuset trænger til at blive malet udvendigt. 

Som det ser ud med de nuværende vedtægter for Projektstøtteforeningen kan det ikke lade sig gøre at få frigivet penge til driften af Forsamlingshuset. Der blev opfordret til Projektstøtteforeningen om at få lavet en vedtægtsændring, så det bliver muligt at få støtte til vedligeholdelse af Forsamlingshuset. Pengene er jo beregnet til at komme Veerst området til gavn.

Det kan være vanskeligt at få opbakning til de forskellige arrangementer i Forsamlingshuset ,så der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt Veerst og omegn egentligt ønskede at bevare Forsamlingshuset? Der er altid en fin opbakningen til juletræstændingen, så der skal måske satses mere på arrangementer for børnefamilierne?

Der blev foreslået at bålet Skt. Hans aften skulle tændes tidligere, så småbørnsfamilierne også kunne deltage. Vi håber på  at småbørnsfamilierne bliver repræsenteret i Bylauget, så deres interesser og ønsker kan blive varetaget i arrangementerne.

Der er et ønske om, at alle tilflyttere til Veerst skal bydes velkommen. Det fungerer ikke i øjeblikket. Lokalrådet har påtaget sig opgaven PT, men det er ikke blevet omsat i handling. Teater og Kulturforeningen vil i år give fribilletter til revyen og Kaj påtog sig opgaven med at dele dem ud J

For både at tilgodese de lokale erhvervsdrivende og for at give borgerne en mulighed for at vælge for eksempel en lokal håndværker, blev det foreslået, at der skulle være mulighed for at reklamere på vores hjemmeside. Bylauget vil i samarbejde med Mogens arbejde videre på ideen.

 

Referent

Anne Dorthe

 


 

Bylauget, referat fra møde den 19.1.2015

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 18.2. 2015 kl.19.30 i Forsamlingshuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg er:

Niels Jensen, modtager genvalg

Anne Christensen, modtager genvalg

Anne Dorthe Mols Kjær, modtager ikke genvalg

Aftaler:

Bogen on Veerst sogn har en konto på 12.247 kr. Kontoen giver ingen renter men koster et årligt gebyr. Det aftales at pengene overflyttes til Bylaugets konto, som en selvstændig post. Niels Peter foretager det fornødne i den forbindelse.

Niels snakker med Mogens om annoncering i Borgeravisen angående generalforsamlingen.

Anne Dorthe bager til generalforsamlingen og sørger for at printe dagsordenen.

Anne vil udskrive brev til omdeling vedrørende betaling for medlemskab af Forsamlingshuset. Niels Peter laver aftale om udbringning af brevene.

Der er store varmeudgifter til Forsamlingshuset så vi havde en begyndende drøftelse af, hvad der kunne gøres ved problemet.

Bylauget vil undersøge det nærmere.

Referent

Anne Dorthe


 

Referat fra Bylaugets møde den 10.6.2014

 

Skt. Hans.

Arrangementet starter kl. 19.30, hvor der kan købes grillpølser, øl og vand. Der er mulighed for at bage snobrød. Bålet bliver tændt omkring kl. 20.30.

Fordeling af arbejdsopgaver:

-Niels Peter: Får fat i nogle hjælpere. Sørger for indkøb af øl, vand og grillkul.

-Niels: ophængning af plakater i portalerne. Undersøger hvor mange pølser med tilbehør der er indkøbt.

-Anne Dorthe: Kontakter Anne ang. pengekasse og vekslepenge. Laver kaffe og tevand i forsamlingshuset og tager med ned på pladsen.

-Kirsten: laver snobrødsdej.

Niels og Niels Peter giv besked når der er fundet hjælpere.

Vi mødes søndag kl. 15 den 22.6. på legepladsen for at stille borde/bænke op, snobrødspinde og aftale det sidste.

 

Forsamlingshuset: Laura, Niels og Anne Marie holder udenomsarealet foran forsamlingshuset J, men vi mangler at få gjort noget ved arealet bag ved huset. Niels vil sprøjte for ukrudt. Niels Peter vil søger for at arrangere opgravning af betonklodser og bestille grus.

 

Anne Dorthe


 

Referat fra Bylaugets generalforsamling 10.3.2014


Valg af dirigent: Martin Møhl

Valg af referent: Anne Dorthe Mols Kjær

Valg af stemmetællere: blev ikke aktuelt

Formandens beretning: Godkendt

Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt

Indkomne forslag:
Da abonnementet hos Falck gradvist er steget i både pris og hvad abonnementet dækker, vil Bylauget undersøge om der er mulighed for en billigere løsning.
Da vi i Veerst gerne vil have en hjertestarter vil Bylauget  ansøge om en sådan ved projektstøtteforeningen.

Valg til Bestyrelsen:
På valg var: Niels Peter Landmark og Helene Filsø. De blev begge valt uden modkandidater. Der var ingen kandidater til at være suppleanter, så pladserne står stadig åbne for interesserede. 

Valg af revisor: Ole Mortensen modtog genvalg J

Eventuelt:
Der blev efterlyst flere til at være flagopsættere. interesserede kan melde sig under fanerne til Niels Peter.
Der blev udtrykt utilfredshed med, at der en del steder i Veerst ikke bliver holdt fortov , at der er manglende klipning af hække og manglende oprydning ud til vejen.  Dette er med til at give Veerst et udtryk af forfald og er ikke befordrende for salg af boliger. Bylauget er enig i problematikken, men ser det ikke som sin opgave – og har heller ikke myndighed – til at påtale dette til de pågældende boligejere

__________

Referat fra Bylaugets møde den 9.1.2014

Drøftelse af nyhedsbrev:
På initiativ fra Lokalrådet vil der blive udsendt to årlige nyhedsbreve, hvor Bylauget, Idrætsforeningen, Teater og Kulturforeningen og Vandværket har mulighed for at informere. Første nyhedsbrev udsendes snarest.

Planlægning af Bylaugets og Projektstøtteforeningens generalforsamling den 10.3.2014 i Forsamlingshuset:
Generalforsamlingen starter kl.19.30. 
Der indledes med generalforsamlingerne.
Derefter er der kaffe og John Nielsen fra Lokal Arkivet  for Bække-Veerst kommer og viser billeder og fortæller om Veerst fra 1950`erne til 1970érne. John har ikke fortællinger til alle billederne, så vi håber , at der kommer gamle Veerst borgere, som kan bidrage med oplysninger. 
På valg til Bylauget er:
Niels Peter Landmark – modtager genvalg J
Helene Filsø – modtager genvalg J
Det betyder, at vi har kandidater til Bylauget men at vi mangler 2 suppleanter – hvem har lyst til at stille op?

Fordeling af arbejdsopgaver:
Anne – bager kage
Niels Peter J – tager kaffe og mælk med, en kasse øl og får fat i et stativ til lærredet. Tager endvidere kontakt til Projektstøtteforeningen.
Niels J – sørger for annoncering af Generalforsamlingen i Borgeravisen, portalerne, hjemmesiden.
Anne Dorthe sørger for småkager

Næste møde i Bylauget : 24.3. i Forsamlingshuset kl. 19.30

Referent
Anne Dorthe 

__________

Møde i Bylauget 7.11. 13


Planlægning af arrangementer:
Juletræstænding: 1.12.13
Møde i Bylauget for at planlægge generalforsamling: 9.1.14. Mødet afholdes hos Anne Dorthe kl. 19.30.
Generalforsamling 10.3.14Fordeling af opgaver:
Niels Peter
 tager kontakt til Lokal Historisk arkiv for at undersøge om, der er en, der kan komme og fortælle om det gamle Veerst til generalforsamlingen.
Endvidere sørger Niels Peter for at skaffe juletræ og sætte det op.


Niels tager kontakt med Beinta angående hestevogn, der skal hente julemanden ved kirken til juletræstænding.

Helene: 
snakker med Mogens om annonce i lokalavisen i uge 47. Der snakkes med menighedsrådet om en fælles annonce.

Anne Dorthe: sørger for indkøb til juletræstænding. Sørger for iblødsætning af mandler og rosiner i rødvin. Endvidere snakkes  med menighedsrådet om indkøb af slikposer. Finder et par ekstra hjælpere.
Helene, Anne, Claus og Anne Dorthe mødes i Forsamlingshuset til forberedelse af juletræstænding samtidig med at Gudstjenesten går i gang.

Referent
Anne Dorthe

__________

Møde i Bylauget den 30.4.13

Dagsorden:

1.    Drøftelse og planlægning af Sankt Hans.

2.    Nye toiletter i Forsamlingshuset

Vi formoder at indvielse af den nye legeplads vil ske på Sankt Hans aften – Niels og Niels Peter tager kontakt til Legepladsudvalget for at høre nærmere. For at koordinere med Bylauget undersøges hvilken plan Legepladsudvalget har for deres arrangement ang. tidspunkt, spise og drikke og eventuelt båltale.
Fordeling af arbejdsopgaver for Bylauget:
Niels: sørger for plakater til portalerne
Helene: sørger for sangtekster og annonce i Borgeravisen i uge 24. Endvidere for at medbringe grill
Niels Peter: Sørger for indkøb
Anne: Medbringer byttepenge
Anne Dorthe: Sørger for dej til snobrød
Tørt træ til bålet kan lægges på bålstedet i ugen op til Sankt Hans. På næste møde den 17.6. tages der stilling til om der skal opsættes telt på pladsen.

2. 
Da der er lidt penge i Bylaugets kasse besluttes det at udskifte de tre dametoiletter. Helene indhenter tilbud og får projektet sat i gang med en VVS ` er.

Referent
Anne Dorthe

__________

Ordinær generalforsamling den 13. marts 2013
i Veerst forsamlingshus

 1.       Valg af dirigent 
Niels Peter blev valgt uden modkandidat. Konstaterer at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
2.       Valg af referent
Anne Dorthe blev valgt uden modkandidat.
 3.       Valg af stemmetællere
Mogens blev valgt uden modkandidat.
 4.       Formandens beretning
Vi startede året med at pille taget af huset, som der var stor arbejdsvilje og opbakning til. Det nye tag blev lagt på at tømreren. Alle udgifter til taget er blevet dækket af tilskud og gaver.
Næste arrangement var dilettant, med en god opbakning, især fra de medvirkendes familier og venner.
Sankt Hans, som sidste år faldt på en lørdag, blev holdt i det nye anlæg med telt, musiker og spisning. En stor succes!
Vi forsøgte at holde julefrokost i fælleskab med alle foreningerne, men på grund af manglende interesse blev det opgivet.
Årets sidste arrangement var juletræstænding, hvor vi igen havde skaffet det skæveste træ i omegnen. I år startede vi i kirken, hvor julemanden også kom. Han fulgte med børnene op til forsamlingshuset, hvor vi fik tændt træet. Derefter gløgg, æbleskiver og slikposer – også en succes!
 Beretningen godkendt.
 5.       Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet godkendt.
 6.       Indkomne forslag.
Ingen forslag
 7.       Valg af bestyrelse
 På valg er:
Anne Dorthe Mols Kjær  - modtager genvalg
Niels Jensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem
Valgt blev: Niels Jensen
                 Anne Christensen
                 Anne Dorthe Mols Kjær
Godkendt           
8.       Valg af suppleanter
Desværre stillede ingen op, så pladserne står åbne indtil videre. Bylauget får mandat til at finde 1-2 suppleanter.
Godkendt                                      
Valg af revisor
 På valg er:          Dorthe Kristensen           modtager genvalg.
Dorthe blev genvalgt.
Godkendt
 9.       Eventuelt
Niels Peter orienterede om en ny aftale med Vejen Uge Avis.
  Mogens blev takket for at redigere/styre hjemmesiden.
Helene blev takket for det store arbejde hun udfører for Forsamlingshuset.
 Ang. nyanskaffelser og reparationer:
Vi skal have udskiftet et toilet. Niels Peter satser på at det er ordnet inden jul.
 Der er blevet doneret et lydanlæg til Forsamlingshuset.
 Bylauget konstituerede sig som følger:
 Formand, Niels Peter Landmark
Næstformand, Niels Jensen
Kasserer, Anne Christensen
Udlejning af Forsamlingshuset, Helene Filsø
Referent, Anne Dorthe Mols Kjær
Referent
Anne Dorthe

__________

Møde i Bylauget den 9.1.13 

Dagsorden:
Planlægning af generalforsamling den 13.3.
Evt.
Ad1.
Niels og Anne Dorthe er på valg – de modtager begge genvalg.
Bylauget mangler 2 suppleanter – så meld dig gerne til at stille op 
Revisorer: Dorthe Kristensen er på valg.
Indkaldelse til generalforsamling: Skal annonceres i Borgeravisen. Helene kontakter Mogens for at høre, om han vi være behjælpelig. Endvidere annonceres på hjemmesiden og i kassen ved Forsamlingshuset.
Helene bager kage til generalforsamlingen.
Konstituerende møde er umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Ad2:
Drøftelse af Bylaugets aktiviteter i år.
Erfaringen har lært os at der er opbakning til juletræstænding og Skt. Hans aften. Det er derfor disse 2 arrangementer vi afholder i år. 
Hvordan får vi etableret/holdt fast i det fællesskab Veerst har været kendetegnet ved? Vi drøftede  om etablering af interessegrupper kunne være en ide. 
F.eks. kunne Anne Dorthe godt tænke sig at mødes med andre der er interesseret i økologisk køkkenhave.
Disse grupper skal ikke høre under Bylauget med etableres af interesserede. Så er der nogen der vil være med er I velkommen til at kontakte mig tlf.: 98 40 75 87, mail: ad@udviklingskonsulenten.dk
Helene går med tanker om at Forsamlingshuset kan bruges til kursusvirksomhed. Hun vil undersøge det nærmere bl.a i forhold til at få etableret internetforbindelse.
Mødedatoer for Bylauget: 30.4. – planlægning af Skt. Hans aften                                                  
17.6. – sidste hånd på planlægningen af Skt. Hans aften 

__________

Bestyrelsesmøde i Veerst Bylaug den 6.9.12 

Præsentation af  den ny kasserer Anne Christensen. Indtræder i bestyrelsen som suppleant.
Bylauget er behjælpelig ved kirkens cafe` arrangement den 16.9. Helene sørger for at bage kage og lave kaffe. Niels Peter (læs Kirsten) bager også kage. 
Der har været en forespørgsel fra legepladsudvalget om brug af Forsamlingshuset til afholdelse af møder uden af betale for leje af lokale. På den ene side ville vi gerne imødekomme forespørgselen, da udvalget arbejder til gavn for hele vores
lokalsamfund. På den anden side står Forsamlingshusets skrantende økonomi. Vi opfordrer derfor udvalget til, at deres møder går igennem Lokaludvalget, der har muligheden for at dække udgiften til leje af lokale. 
Julefrokost fastsættes til afholdelse den 17.11.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen for at deltage. Teaterforeningen indkalder til planlægningsmøde den 19.9. kl.19.30. 
Kommende møder i Bylauget:
          7.11.  Der planlægges juletræstænding.-          
           9.1.     Planlægning af generalforsamling-           
           13.3.   Afholdelse af generalforsamling   

Anne Dorthe
Referent

__________

Fællesmøde Bylaug/Teaterforening
18/04-12

Tilstede:
Anne (Teaterforening)
Helene (Teaterforening)
Mogens (Teaterforening)
Helle (Bylaug)
Niels (Bylaug)
 
Planlægning af Sankt Hans arrangement:
 
To-do-liste:
 
Mogens: Ansøger lokalrådet om tilskud stort kr. 5.000 samt annoncekroner til Borgeravisen. Bestille annonce i Borgeravisen. Ansøgt og fået bevilget gratis strøm fra renseanlægget. Har ansøgt kommunen om en underskudsgaranti, vi får svar efter 01/06-12. Musik er bestilt. En folkesanger med guitar og humor spiller i 4 x 45 minutter. KC Nedbrydning sponsorerer toilet, prislister til baren. Finder båltaler.
 
Niels Peter: Spiritusbevilling, brænde, tilrette og tænde bål, snobrødspinde, Bestille hos købmanden: Pølser, ketchup, sennep, remoulade, brød, pølsebakker, små chipsposer, små pakker slik, kiks og skumfiduser, éngangsvaskeklude, grillkul, sodavand, kaffe, snapseglas i plastik.
 
Helene: Musikscene, grill (både kul og gas), borde og bænke, affaldsstativer med sække, varmeblæsere, tager en snak med Kaffehuset om levering af platter som, mod forudbestilling, kan købes for kr. 100,00 inkl. én øl eller vand. Tager mod bestillinger.
 
Helle: Heks, kaffemaskine, vand,
 
Peter: Fadøl, vin i karton, gajol, snaps, byggetavle, lys i telt og kabler 
 
Niels: Telt, evt. gulv, koordinerer opsætning og nedtagning 
 
Anne Dorthe: Snobrødsdej til 50 børn
 
Anne: Vekselpenge / pengeansvarlig, bage kage til salg, skrive og kopiere sange.
 
Søndag den 24/06-12 møder begge bestyrelser på festpladsen kl. 10.00 til endelig oprydning og nedtagning af telt.
 
Vi indfører salg af platter. Der er levende musik under spisningen. Samtidig salg af pølser. Der spises fra kl. 19.00, bålet tændes kl. 21.00 hvorefter der er musik i teltet til kl. 00.00. Om nødvendigt er baren åben til kl. 01.00 .

__________

Konstituerende møde i Bylauget den 28.3.12

 Dagsorden:
1.    Konstituering som følger:
 
Formand: Niels Peter Landmark                  tlf.: 40 57 50 78
 
Kasserer: Helle Bjørkquist                          tlf.: 31 42 82 73
 
Repræsentant i Lokalrådet Niels Jensen    tlf.: 29 78 26 09
 
Udlejning af Forsamlingshus Helene Filsø tlf.: 22 54 91 22
 
Sekretær Anne Dorthe Mols Kjær                tlf.: 30 27 89 53
 
  
2.    Kommende arrangementer
Generelt er det Bylaugets ønske, at gå sammen med de lokale foreninger i nogle fælles arrangementer, både for at øge sammenholdet i vores lokaområde og for at kunne lave attraktive arragementer, som der er opbakning til.
Første arrangement bliver til Sankt Hans som Bylauget afholder sammen med Teater og Kulturforeningen. Vi planlægger et lidt større arr. da aftenen i år falder på en lørdag.
Der bliver fællesspisning sidst i september måned. Vi er så heldige at Veerst nu huser en kok, som vil være primus motor på spisningen.
Juletræstænding er som sædvanlig 1. søndag i advent.
 
3.    Information
Vi mangler stadig at få financieret 14500 kr. af Forsamlingshusets tag. Der er sendt en ansøgnig afsted til Udvikling og Erhverv ved Vejen Kommune. 
Anne Dorthe

__________

Ordinær generalforsamling den 29.2.2012

 
Valg af dirigent: Martin Andersen. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
Valg af referent: Anne Dorthe Mols Kjær 
Valg af stemmetællere: ikke nødvendigt 
Formandens beretning: Gennemgang af Bylaugets arrangementer i 2011 – se referaterne på hjemmesiden.Formanden kunne ønske sig en lidt større opbakning til arrangementerne, gerne på samme måde, som da tagpladerne skulle tages af Forsamlingshuset.
Takkede alle hjælperne.
Beretningen vedtaget.
 
Fremlæggelse af revideret regnskab: Der er et underskud på 11.522,12kr. 45 husstande har indtil nu betalt medlemskab for 2012.  Regnskabet godkendt. 
Indkomne forslag: Ingen 
Valg af bestyrelse: Der er genvalg til bestyrelsesposterne. Niels Jensen er genvalgt for et år, da han er erstatter tidligere formand Dorthe Vestergaard. Nyt bestyrelsesmedlem: Helle Bjørgquist.  
Der blev ikke valgt suppleanter.Valg af revisorer: Ole Mortensen blev genvalgt for 2 år. Dorthe Kristensen modtog valg for 1 år.
 
Evt.: Det næste arrangement som er Sankt Hans blev drøftet. Det falder i år på en lørdag, så der påtænkes et lidt større arr. i et samarbejde med Kultur og Teaterforeningen.

 

__________

 

Referat fra møde i Bylauget den 1.2. 2012

 
Økonomi
Generalforsamling den 29.2. kl. 19.30 i forsamlingshuset.Fælles arrangement med Idrætsforening, Kultur og Teater forening og Kirken. 
Vi mangler stadig ca. 20.000kr. til at finansiere det nye tag på forsamlingshuset. Vi håber meget på at borgere i Veerst og omegn vil støtte op om Forsamlingshuset ved at betale det årlige medlemsbidrag på 200kr. pr. husstand. Anne Dorthe laver en skrivelse som sendes med ud sammen med girokortet. Indbetalingskortet udsendes inden generalforsamling.
Frivillige bidrag kan stadig indbetales på konto: 1551-8730103442
 
Der afholdes generalforsamling den 29.2. i Forsamlingshuset for både Lokalrådet og Bylauget. Dagsorden ifølge vedtægterne.Helene sørger for annonce i Borgeravisen og bagning af kage. Anne Dorthe laver kaffe.
Niels sørger for ophængning af plakater i portalerne.

På valg til Bylauget:
Niels Peter Landmark – genopstiller
Helene Filsø - genopstiller
Niels Jensen - genopstiller
Dorthe Kristensen – genopstiller ikke
 
Bylauget mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. 
Mød op til generalforsamlingen og benyt muligheden for at bakke op om dit lokalområde – også selvom du ikke ønsker at blive valgt ind i Bylauget.
 
Da vi i Bylauget synes, det er rigtig vigtigt for vores lokalområde at kunne samles til nogle fælles arrangementer i løbet af året, vil vi tage kontakt til Idrætsforeningen, Teater og Kulturforeningen og Menighedsrådet for at høre om de er interesserede i et samarbejde. Fremover vil referatet fra Bylaugets møder blive hængt op i glasskabet på Forsamlingshuset og kan stadig også læses på hjemmesiden.

 

 

__________

 

Referat fra Bylaugets møde den 29.6.2011

Der blev drøftet to punkter:
-          Bestyrelsen og taget på Forsamlingshuset.
Vores forkvinde Dorthe Vestergaard trækker sig på grund af nye arbejdsmæssige betingelser. Bylauget takker Dorthe for hendes meget store indsats!
Niels Peter er nu formand. 
Nanna har også trukket sig fra bestyrelsesarbejdet af personlige årsager – Bylauget takker for perioden hvor du har deltaget i arbejdet!
Vi er så ikke så mange tilbage til at løfte opgaven og vi håber på frivillige til at løse de praktiske opgaver ved de forskellige arrangementer.  
Det 1. arr. vi holder er høstmarked den 10.9. fra kl.11-16.  På grund af de ændrede forhold i bestyrelsen har vi besluttet at forenkle denne dag.  Dagen vil blive et loppemarked for lokale ”lopper” for både børn og voksne. Endvidere vil der være cafe i lille sal og forskellige aktiviteter for børn og voksne. Vi håber på stort fremmøde, da overskuddet for dagen går som et bidrag til Forsamlingshusets nye tag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med til at støtte op om dit lokale forsamlingssted.
Tilmeldning til boder skal ske til Niels Peter.
Angående annoncering af Høstmarked vil Helene tage kontakt til Mogens.
Nyt tag til Forsamlingshuset: Vi mangler nu kun 50.000 kr. Vi vil søge fonde og håber på at kunne dække udgiften på denne måde. Hvis ikke må vi bede medlemmerne om et kontant bidrag. Jo mere medlemmerne støtter op om arrangementerne og endvidere bidrager med arbejdskraft, jo færre udgifter skal dækkes på anden måde.

 

 

__________

 

Referat fra Bylaugets møde den 12. 4. 2011 

Dagsorden:
1        Kort fra besøget hos konservator Jacob Strunge.
2        Niels, gennemgang af, hvad der blev fundet ud af sammen med tømreren vedr. Forsamlingshusets tilstand.
3        Den nye ovn skal sættes til.
4        Tilbud fra Profiber.
5        Hvem vil planlægge høstarrangement?
6        Sankt Hans aften, hvem vil tage sig af den?
Ad 1   God oplevelse! dog ikke så mange med – kunne hænge sammen med sport i fjernsynet. Der overvejes en gentagelse af arr. En lørdag eftermiddag.
Ad 2   Tømreren har været henne at se på forsamlingshusets tag. Ikke muligt at se hvordan tømmerets tilstand er, men det formodes at være i nogenlunde stand.
Den billigste løsning på kort sigt vil være, at skifte rygningen og de mest medtagne tagplader. Bylauget mente, at der skal satses på at få skiftet hele taget nu. Tømreren vil undersøge om Dansk Eternit vil erstatte tagpladerne selvom garantien på de 15 år er udløbet, så vil vi selv sørge for arbejdskraften. Alternativt vil tømreren undersøge om hans byggemarked vil sponsorere noget af udgiften. Vi afventer tilbagemelding.
Ad 3   Den nye ovn virker og vil blive monteret snarest.
Ad 4   Punktet udsættes.
Ad 5  Der blev ikke valgt en tovholder, men datoen er fastsat til den 10.9.
Ad 6   Dorthe V. er tovholder. 

 

 

__________

 

Referat fra Bylaugsmødet tirsdag d. 8. marts. 

    
·        Virksomhedsbesøg hos Konservator Jacob Strunge onsdag d. 30. marts:
Helene bager kage, Dorthe V. og Helene laver kaffe og tager med. Tilmelding til arrangementet til Dorthe V. senest d. 27. marts. 
Det blev besluttet ikke at sætte annonce i Borgeravisen, da prisen for annoncen måske vil overstige indtægten ved arrangementet. Helene laver derfor flyers til at hænge op i forretningerne i Egtved, Bække og Gesten og i infokassen ved Forsamlingshuset. Mogens har sat annonce på Veerst - Bylaug . dk.  Dorthe V. laver plakater til standerne og hænger dem op. 
Prisen er kr. 40,- for voksne inkl. kaffe og kage, kr. 20,- for børn inkl. sodavand og kage. 
·    Arrangementer resten af året:
Sankt Hans aften på den nye legeplads – aftales nærmere. Legepladsgruppen kontaktes for at finde en egnet plads til bålet.
Høstarrangement d. 10. september blev drøftet – det er endnu ikke endelig besluttet, hvad dagen/ aftenen skal indeholde 
Julefrokosten fælles med de andre foreninger d. 19. november blev ikke drøftet.
Juletræstænding d. 27. november blev drøftet – aftales nærmere. 
·        Forsamlingshuset:
Den helt store udfordring for Bylauget er vedligehold og bevarelse af Forsamlingshuset. Det er svært nu hvor olien stiger og der ikke er penge i Bylaugets kasse til andet end driften.
Heldigvis kan vi glæde os over at udlejningen går godt. Forsamlingshuset er fremover udlejet 4 aftener om ugen. For Bylauget er det et incitament til at fortsætte med udfordringen at drive Forsamlingshuset, da det er et bevis på der er brug for det i vores lille samfunds fællesskab. 
Det blev aftalt at vi maler store sal lørdag d. 26. marts kl. 8.30 – Helene tager rundstykker med. Tagrenderne skal renses, vi ser hvor langt vi når d. 26. marts. 
Niels tager kontakt til tømreren for sammen med ham at gennemgå hele forsamlingshuset for at få fundet ud af, hvor meget der skal repareres og en estimeret pris. 
Bylauget vil derefter prioritere reparationerne og lave en langsigtet plan over forsamlingshusets generelle vedligeholdelse og nye tiltag og tage en drøftelse om, hvordan vi skaffer pengene.
Vi vil sætte fokus på Forsamlingshuset og dets fremtidige vedligehold og eksistens. Det betyder, vi vil lave et tillæg til Lokalrådets Udviklingsplan for på den måde at sikre at Forsamlingshuset ikke bliver glemt i andre udviklingsplaner for Veerst. Det kan måske også hjælpe i vores arbejde med at skaffe penge til vedligehold og nye tiltag at Forsamlingshuset er en del af en samlet plan for Veersts fremtid. 
Næste Bylaugsmøde er tirsdag d. 12. april i Forsamlingshuset.

 

 

__________

 

Referat fra generalforsamling 2011

 
1.   Valg af dirigent:            Ole Mortensen 
2.   Formandens beretning
     v/Dorthe Vestergaard:   Formanden berettede om følgende emner:
                                           Bylauget fik ikke tilskud fra Kommunen i 2010, og kom ud af året med                                             et overskud på kr. 2034,09. Ikke det store men dog et overskud.
Udfordringer ved at eje et ”gammelt” hus (utæt tag, utætte rør, utidssvarende toiletter). Bylauget vil fremover have fokus på, hvordan vi får økonomi til at reparere og vedligeholde forsamlingshuset. Det vil være nødvendigt at involvere byens foreninger og borgere.
 
Teater- & Kulturforeningen overtager dilettantarrangementet i 2011
 
Bylaugets nye hjemmeside (www.veerst-bylaug.dk) med Mogens Jensen som administrator. Tak til Mogens, Anette og Lars for deres indsats med at starte Hjemmesiden op – og en stor tak for det store arbejde Mogens udfører med at opdatere siden.
 
Arrangementer i 2010 – Dilettant (vellykket, godt skuespil, god fremmøde) - , Skt. Hans (på den nye legeplads med god fremmøde), Arbejdsdag (det meste af huset blev malet – indendørs, maden/materialerne blev sponseret), Høsthygge (kræmmermarkedet for børnene var der ikke stor tilslutning til, men caféen blev godt besøgt), Juletræstænding (57 slikposer blev delt ud), Oprydningsdag (optælling og oprydning, så vor nye udlejer Helene Filsø kunne få en god start).
 
 
Beretningen blev godkendt.
 
 
3.   Regnskabet for 2010
     v/Dorthe Kristensen:      Regnskabet blev godkendt.
                                           
 
4.   Forslag                          Bylauget fremsatte forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 + 2 suppleanter til 5 + 2 suppleanter . Forslaget blev vedtaget.
 
5.   Forslag                          Bylauget fremsatte forslag om at sløjfe § 5 i vedtægterne, da denne bindeledsfunktions i dag ligger hos Lokalrådet.
                                           ”Områdets øvrige foreninger opfordres til at sende repræsentanter til Bylaugets bestyrelsesmøder. De skal være bindeleddet til foreningerne og være med til at udbygge samarbejdet i hele området”. Forslaget blev godkendt.
 
6.   Valg af bestyrelse
     m.m.                              Ikke på valg:                                                  På valg:
                                           Dorthe Vestergaard (formand)                         Niels Jensen (genopst. som sup)
                                           Niels Peter Landmark (næstformand)              Brit Jakobsen (genopst. ikke)
                                           Helene Filsø (udlejer)                                     Henning Hansen (genopst. ikke)
                                                                                                              Robert Ørsted (genopst. ikke)
                                           Suppleanter:
                                           Dorthe Kristensen (kasserer) – genopst.          Revisorer:
                                                                                                              Ole Mortensen (genopstiller)
                                                                                                              Niels Erik Jensen (genopst. ikke)
 
                                           
                                           Bestyrelse 2011:                                          Suppleanter 2011:
                                           Dorthe Vestergaard                                        Niels Jensen
                                           Niels Peter Landmark                                    Dorthe Kristensen
                                           Helene Filsø
                                           Anne Dorthe Mols Kjær                                  Revisorer 2011:
                                           Nanna Hausted                                             Ole Mortensen
                                                                                                              Brit Jakobsen
 
7.   Evt.                                Bylauget blev opfordret til at lave fællesspisninger i 2011.
 
                                           Referater af bestyrelsesmøder på hjemmesiden blev efterlyst.
 
                                           Opfordring til at søge Brandkassen Sydvest om tilskud til  evt. reparationer.
 
                                           Ønske om adgang til internettet i forsamlingshuset blev fremsat – Anette Knudsen undersøger muligheder og pris. 
 
Bylaugets bestyrel
se konstitureres ved et møde i begyndelsen af marts.

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk