Regler om beskæring af beplantning langs vej,

renholdelse af fortov med mere

I mail af 7. juli 2016 spørger du til reglerne for grundejeres pligt til at renholde fortove, beskære buske

og træer langs veje med mere.

Har du spørgsmål til mailen, er du velkommen til at kontakte os i Vej & Park.

 

Beskæring af beplantning langs fortove, stier og veje

Langs statsveje og kommuneveje, og langs private fællesveje i byområder har grundejeren pligt til at beskære

sin beplantning ud mod vejen.

 

Grundejeren har pligt til at beskære beplantningen, så beplantningen ikke vokser ud over fortov, sti eller vej og

generer fodgængere, cyklister, bilister med flere, og så beplantningen ikke dækker for færdselstavler,

vejbelysning, teknikkasser med mere.

 

Reglen gælder for statsveje, kommuneveje, offentlige fortove, stier, gågader, pladser med mere, uanset om de ligger

i byzone eller landzone.

 

Med hensyn til private fællesveje og private fællesstier gælder reglen kun i byområder, der ligger i byzone. Reglen

gælder derfor ikke for private fællesveje og private fællesstier, der ligger i landzone.

 

Veerst ligger i landzone, og derfor gælder reglen for private fællesstier og private fællesveje ikke i Veerst.

 

Renholdelse af fortove, stier med mere

I byområder har vores Byråd besluttet, at grundejere skal glatførebekæmpe, renholde og snerydde offentlige fortove,

pladser og stier ud for deres ejendomme. Reglen fremgår af vores Vinter- og renholdelsesregulativ af 2015.

 

Reglen gælder dog kun for ejendomme i byområder, der ligger i byzone.

 

Veerst ligger i landzone, og derfor gælder reglen ikke i Veerst.

 

Det betyder, at Vejen Kommune har pligt til at glatførebekæmpe, renholde og snerydde offentlige fortove og stier i Veerst.

 

Med hensyn til private fællesveje og private fællesstier i Veerst gælder privatvejslovens landregler. Det betyder, at vejens

vejberettigede og stiens stiberettigede har ansvaret for, at vejen og stien er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

 

Lovgrundlag:

·         Vejloven – Lov nr. 1520 af 27-12-2014

·         Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 11-11-2015

·         Vejen Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ af 2015

 

 

Venlig hilsen

Carsten Wagner Sørensen 
Ingeniør

Teknik & Miljø
Vej & Park

Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Telefon: 7996 6212 
E-mail: cws@vejen.dk