VIGTIG INFO 

fra

Veerst Vandværk

INFORMATION

til brugere af vand fra Veerst Vandværk

Rystelser fra gravearbejde eller trafik kan medføre sort bundfald af Mangan i drikkevandet. Det er ikke giftigt og vandværketkan ikke gøre noget ved det.

Mangan i drikkevandet viser sig som en sort "substans" som kan ses i vandet. Lade vandhanen løbe lidt og vandet bliver atter klart.

Mangan er et grundstof. For eksempel er te og kaffe, samt kornprodukter, tørrede frugter og nødder rige på mangan

TAKSTBLAD 2024

Godkendelse af takstblad 2024

Takstblad 2024

(tryk på linierne for at læse)

 

 

Referat fra generalforsamling Veerst Vandværk

 

Dato: 14. marts 2024

Tidspunkt: Kl. 18.30

Sted: Veerst Forsamlingshus

Referent: Mogens Jensen


 

Jf. Dagsordenen

 

1

Valg af dirigent

Carsten Reinholt Petersen

2

Valg af referent og stemmetællere

Referent Mogens Jensen

Stemmetællere vælges om nødvendigt

3

Bestyrelsens beretning

Beretning godkendt

4

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskab godkendt

5

Fremlæggelse af budget

Ingen kommentarer

6

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Niels Peter Landmark, Thomas Christensen og Carsten Reinholt Petersen modtog genvalg

Suppleant Robert Ørsted modtog genvalg

7

Valg af revisor

Martinsen, Kolding 

8

Indkomne forslag

Der er ingen forslag

9

Eventuelt

 

Referat fra bestyrelsesmøde Veerst Vandværk

 

Dato: 4. marts 2024 / 11. marts 2024

Tidspunkt: Kl. 19.30

Sted: NP

Referent: Mogens Jensen

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Thomas Christensen (TC),  Martin Møhl (MM), Mogens Jensen (MJ), tre repræsentanter fra V. Thorsted

 

Afbud: Carsten Reinholdt Petersen (CP)

 

Jf. Dagsordenen

 

1.

V. Thorsted

Efter indgående drøftelse accepteredes forhøjelse af vandpris frem til 2026.

2.

Økonomi

Formanden beretter om seneste års udfordringer vedr. økonomien, på næste  generalforsamling. Bestyrelsen bestræber sig på tilslutningsafgifterne skal afspejle de faktiske udgifter. NP undersøger muligheden herfor. 

3.

   

4.

 
 

5.

Indkomne forslag

Ingen

6.

   

7. 

Evt. 

Ingen

 

Drikkevandsanalyse februar 2024

Drikkevandsanalyse november 2023

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 28.november 2023

Tidpunkt: 19.30

Sted: Niels Peter

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

 

Afbud: Martin Møhl (MM)

 

Jf. Dagsordenen 

Følgende er blevet besluttet:

1.

Siden sidst
 

Tanken har været tømt, fuget op og ny gummipakning i låge, Vandprøver er udtaget den 27. november. Svar i løbet af et par dage. 

Der er kommet en ny forbruger. 

Brandhanen ved Lykkegårdsvej fjernes inden nytår (kommunen betaler)

2.

Budget
 

NP undersøger om der kan spares på administrationen vedr. revisor til f.eks. generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Der skal undersøges om MM har lavet skriftlig varsel til V. Thorsted om prisforhøjelse. 

3.

Økonomi
 

NP undersøger om man komme i kontakt med en fysisk person i banken angående gode råd om salg af vore værdipapirer eller modsat fald tilladelse til et kortvarigt overtræk.

4.

 
 

5.
 
 

6.

 
 
 

Evt.


 

Vi har fået et reklamebrev fra et firma som er specialister i opsætning af solceller på vandværker. TC undersøger om vi kan finde fordele dér. 

 

Referent: Mogens Jensen  

 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 21. juni 2023

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Thomas Christensen (TC) Repræsentant fra V. Thorsted

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

 

1.

 

Konstituering

 

 

 

Formand: NP

Sekretær: MJ

Næstformand: CP

Bestyrelsesmedlemmer: MM og TC

Suppleant: Robert Ørsted

2.

 

Økonomi

 

Vi skaffer likvider ved at sælge et depot i banken.

P.g.a. fremtidige stigende udgifter og afgifter bliver vandafgiften øget med 50 øre pr. kbm fra 1. januar 2024.

MM ringer til V. Thorsted og giver mundtligt varsel om hævelse af vandpris.

 

3.

 

Ny tilslutning

 

 

Ny tilslutning på Lykkegårdsvej er under etablering.

4.

 

Øget prøvefrekvens

 

 

 

Da vi pumper mere end 100 kbm vand om dagen skal vi have oftere prøvetagninger.

Hvilket også giver øgede omkostninger.

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

Vandværket er overgået til grøn strøm

Tilslutningsafgiften stiger pr. 1. januar 2024: Inden for bygrænse: til 40.000 kr. Uden for bygrænse: til 50.000 kroner. Begge excl. moms.

 

Referent: Mogens Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 4. januar 2023

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

Jf. Dagsordenen

 

Følgende er blevet besluttet:

 

 

1.

 

Nye tilslutninger

 

 

 

To nye er tilsluttet samt yderligere to på vej.

2.

 

Økonomi

 

Thorsted informeres om en afgiftsforhøjelse som træder i kraft ved kommende årsskifte.

Værket har haft en rimelig sund økonomi i det forgangne år.

3.

 

Valg/generalforsamling

 

 

Afholdes en torsdag i marts 2023. NP koordinerer med de øvrige foreninger.

MM og MJ er på valg ved den kommende generalforsamling.

   

 

   

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

Bestyrelsen er opmærksom på CO2-neutralitet pr. 2030. Vandværket overvejer at overgå til grøn strøm.

 

Referent: Mogens Jensen

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 31. oktober 2022

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

Afbud:

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

 

1.

Konstituering

Formand: NP Næstformand: CP Sekretær: MJ Ekstern kasserer: Kirsten Landmark Bestyrelsesmedlemmer: MM, TC

2.

Vandanalyser

Fine. Sidste analyse var stor analyse med mere end 10 prøver.

3.

Tilstand vandværk og ledningsnet

sort vand - kompressor

Kompressor gik ud ved strømafbrydelse og startede ikke op igen. Har formentlig stået stille i et par uger. Derved har vandet været ufiltreret. Det vil ikke kunne ske i fremtiden.

4.

L.E.R.

Orientering om ændringer i L.E.R. (gravetilladelser)

5.

Brandhaner

 

Begge brandhaner i byen bibeholdes. Såfremt vi bliver bedt om at sløjfe en bliver brandhanen ved Løkkegårdsvej sløjfet.

6.

Ukraine.

Depot

Takstblad

Ukraine: Vores donation er modtaget i landet.

Depot: Dårlig kurs for tiden. Vi lader depotet bestå.

Takstblad: Det er vedtaget at tilslutningsafgiften fremover bliver kr. 35.000 indenfor byskiltene og kr. 45.000 uden for byskiltene. Begge priser er eksklusiv moms. Revisor sørger for godkendelse hos Vejen Kommune. Forventet ikrafttrædelse 1. januar 2023.

 

Evt.

Budget

 

Budget: Der udarbejdes budget senere

Påtænker at afholde nyt bestyrelsesmøde inden jul.

Referent: Mogens Jensen

Drikkevandsanalyse april 2023

Drikkevandsanalyse oktober 2022

 

Drikkevandsanalyse juni 2022

Drikkevandsanalyse 19. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 22. september 2021

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

Afbud: 

 

Jf. Dagsordenen 

Følgende er blevet besluttet:

1.

Nødforsyning/gravearbejde Knudsbøl
 

Bestyrelsen har besigtiget graveområdet. Omkostninger ved gravearbejde er ca. kr. 90.000.

NP spørger revisor om regler og dokumentation vedr. ”penge” på kontoen. Samtidig drøftes oprettelse af budget over eventuelle fremtidige tilslutninger/gravearbejder.

2.

 

Hævning af et obligationsdepot


 

NP rådfører sig med revisor og pengeinstitut om salg af obligationer således at konto udlignes.

3.

 

VVS jubilæum 

NP køber gave til receptionen og tilmelder sig.

4.

 
 

5.
 
 

6.

 
 
 

Evt.


 
 

 

Referent: Mogens Jensen 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 

i Veerst Vandværk

Dato: 08-07-2021

Tidspunkt: 19:00

Sted: Veerst Vandværk

 

Jf. Dagsordenen 


 

1.

 

Vedtægtsændring 

De fremmødte vedtog enstemmigt at navnet er Veerst Vandværk a.m.b.a.  

2.

 

Budget 2021 

Budget godkendt    

3.

 
 

4.

 
 

5.
 

 

6.

 
 

7

Evt.


 
 

 

Referent: Mogens Jensen  

 

 

 

Referat af generalforsamling i Veerst Vandværk a.m.b.a.

Dato: 26-06-2021

Tidspunkt: 19:00

Sted: Veerst Forsamlingshus

 

Jf. Dagsordenen 


 

1.

 

Beretning 

Formandens beretning er godkendt   

2.

 

Regnskab 

Regnskab godkendt    

3.

 

Budget 

Formanden bekendtgjorde at der ikke endnu var udarbejdet budget. Dette vil komme senere.

4.

 

Valg 

P.g.a. Manglende generalforsamling i 2020 er alle på valg. Alle er genvalgt.

Robert Ørsted blev valgt som suppleant. 

Revisor genvalgt.

5.

 

Indkomne forslag


 

Ingen

Formanden fortalte at vandværket er registreret som I/S visse steder. Vandværket er AMBA. Der skal laves en vedtægtsænding. Det kræver en ny generalforsamling som afholdes om 14 dage (8. juli) på vandværket. Ligeledes ændres pgf 7 til annoncering i relevante medier. De fremmødte vil være beslutningsdygtige.

6.

 
 

7.

Evt.


 
 

 

Referent: Mogens Jensen  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 11.januar 2021

Tidpunkt: 19.30

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Carsten Reinholdt Petersen (CP), Mogens Jensen (MJ)

 

Afbud: 

 

Jf. Dagsordenen 

Følgende er blevet besluttet:

1.

Siden sidst
 

Coronaen har bremset mange aktiviteter i vandværkets bestyrelse. Der mangler en generalforsamling. Et bestyrelsesmedlem er fraflyttet byen. Suppleant Carsten Reinholdt Petersen er indkaldt. Alle analyser er foretaget planmæssigt og alle med positivt resultat. Analyserne er offentliggjort på byen hjemmeside.

2.

 

Investering / udgift 
 

Der er skiftet to pumper på værket. Før var der tre pumper... Men, effektmæssigt, er det nu tilstrækkeligt med to pumper.

3.

 

Formanden 

Formanden ønskede bestyrelsesmedlemmerne godt nytår. Han håbede at der kunne afholdes generalforsamling i 2021. Nok ikke i marts, men så senere. Til næste generalforsamling vil hele bestyrelsen være på valg. Der skal vælges en ny suppleant.

4.

 
 

5.
 
 

6.

 
 
 

Evt.


 
 

 

Referent: Mogens Jensen  

 

Vandanalyse april 2021

Vandanalyse af 13. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 28-01-2020

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ), To repræsentanter fra Vester Thorsted.

Afbud: Thomas Christensen (TC)

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Siden sidst

 

 

 

Opgravning på Veerstvej var ikke Vandværket vedkommende, men et sammensunket dræn. 

 

2.

 

Evaluering jubilæum

 

 

 

Gaven fra VVSeren bestilles. Messingskilt til udendørs montering.

Fuld tilfredshed med arrangementets udførelse.

 

3.

 

Thorsted

 

 

 

Konstruktiv snak om kontrakten. Thorsted foreslår at tillægget ændres fra 20% til 50 øre. Kontrakten forbliver uændret. Vandpris til Thorsted forhøjes med 50 øre. Takstblad sendes til Thorsted.

4.

 

Generalforsamling

 

 

 

Besluttet onsdag den 25. marts 2020 kl.18.30. Teaterforeningen har godkendt. NP kontakter Bylauget.  Med hensyn til dagsorden, modtager de berørte genvalg.

5.

 

Eventuelt

 

 

..

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

Vandanalyse 27. marts 2019


Vandanalyse af 5. marts 2019

Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

Vandanalyse af 10. oktober 2018

Tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse

Prøveresultat

Der er nu svar på de bakteriologiske prøver udtaget i køkkenet på Jordrupvej 2C. Alle værdier er 0. Det vil sige at prøverne ikke indeholder sundhedsfarlige bakterier. Vandværkets bestyrelse er stadig uden forklaring på hvorfor enkelte brugere har mundtørhed ved indtagelse af vandet. Analysefirmaet er derfor blevet bedt om at foretage den ordinære prøve på vandværket. Resultatet heraf offentliggøres på et senere tidspunkt.


 

Tørhed i munden af at drikke vand

Enkelte af vandværkets brugere (tre stk) oplever tørhed i munden efter at have indtaget vand fra Veerst Vandværk. Vandværkets bestyrelse har ikke tidligere oplevet lignende fænomen og skønner at vandkvaliteten er af en sådan beskaffenhed, at vandet ikke er sundhedfarligt at drikke. De tre berørte forbrugere bor i samme område af byen og der bestilles derfor en snarlig vandanalyse af drikkevandet i hele nettet og i særdeleshed i det berørte område.

Er der spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til vandværkets formand Niels Peter Landmark. 

Veerst Vandværk anbefaler at man følger situationen her på hjemmesiden.


 

Vandets hårdhed

Ved anskaffelse af nye hvidevarer, som regel opvaskemaskine og vaskemaskine, skal vandets værdier indtastes

Vandets hårdhed i Veerst:

11 dH

Vandets PH-værdi i Veerst:

7,4


 

Vandværkets nye opkrævningssystem

Vandværket i Veerst er overgået til nyt opkrævningssystem. Det betyder at vandforbrug og vandafgift ikke længere opkræves af elselskabet.

Alle forbrugere har modtaget skrivelse/opkrævning fra BS Betalingsservice. Vandværkets bestyrelse anbefaler at man tilmelder betalingen til PBS via netbank eller pengeinstitut. Man kan læse på opkrævningen hvordan man gør.

Det er vigtigt at få styr på betalingen idet der ellers vil udløses rykkergebyrer og i værste fald lukning af vandforsyningen.

Har man spørgsmål eller har man IKKE modtaget opkrævningen kan man kontakte Lene Nielsen 23 29 43 97 / lene@krags.dk


 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 16-05-2018

Tidpunkt: 19:00

Sted: Veerst Vandværk

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC),  Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Lars Hyldtoft (LH)

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Konstituering

 

 

 

 

Formand: NP

Referent: MJ

Kasserer: Ekstern

Bestyrelsesmedlemmer: MM, TC og LH

2.

Vandopkrævning

 

 

 

 

De nye opkrævninger er på vej med posten. NP har fået sin. Bestyrelsen bedes give NP besked når de er havnet i de forskellige postkasser. MJ skriver en forklarende tekst på hjemmesiden og på Facebook.

 

3.

Udvendig vedligehold af vandværket

 

 

 

 

Der indhentes tilbud fra lokal. NP kontakter Arbejdsmand Jensen.

Fuger mod vest bør udskiftes. MM indhenter tilbud.

 

4.

Aflæsning på vandværket

 

 

 

 

Kim Hansen aflæser vandværkets målere fire gange årligt.

5.

Yderligere vedligehold

 

 

 

Der er foretaget en del vedligehold på ”hanen” til Bække bl.a. påsat kontraventil.

Der er for nyligt foretaget service på vandværket.

6.

Vester Thorsted

 

 

 

 

Vandforbruget i Vester Thorsted er steget betragteligt. MM skriver en mail til kontaktperson. ”Sagen” er ved at blive undersøgt.

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 


 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 20. december 2017

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ)

 

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Dokument til underskrift

 

 

 

 

Fuldmagt til underskrift fra Danske Bank således at revisor kan få indsigt i konti.

 

2.

Orientering om stophaner

 

 

 

 

Guldbjerg Andersen VVS orienterer om digital placering af stophaner. Det går planmæssigt således at alle stophaner/målerbrønde bliver kortlagt med GPS-koordinater.

 

3.

Vandmålere

 

 

 

 

Producenten har nu lokaliseret fejlen på de monterede digitale målere. Nye målere er undervejs og udskiftes i løbet af 2018 uden beregning.

4.

Økonomi

 

 

 

 

Ved salg af værdipapirer er alle regninger betalt. Der har været en del ekstraordinære omkostninger i forbindelse med stophane-finding og GPS-koordinering.

5.

Analyser

 

 

 

Fremover tages vandanalyser ude på ledningsnettet. Berørte forbrugere bliver adviseret.

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

Dato: 31. oktober 2017

Tidpunkt: 19.30

Sted: NP

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Thomas Christensen, Lars Hyldtoft.

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Aconto-faktura fra Guldbjerg-Andersen VVS

 

 

 

Acontofaktura modtaget på kr. 125.000 for renovering af stophaner samt vandledninger skyllet igennem.

Vi udbeder en udspecificeret faktura senest medio november. Ligeledes udbedes en status over det videre forløb.

 

2.

 

Ledningsnettet

 

 

 

 

Ledningsnettets stand på Kronborgvej skal identificeres og kortlægges snarest muligt så vi har et beslutningsgrundlag for den videre renovering.

3.

 

Udvendig renholdelse ved vandværket

 

 

 

 

NP taler med Pau

4.

 

Aftale om levering af måleraflæsninger og målerskifte

 

 

 

 

Indgået aftale med Vejen Forsyning A/S

5.

 

”Serviceaftale vedrørende afregning” er opsagt

 

 

EWII har opsagt serviceaftale med ophør pr. 31-12-2017. Vi er ved at finde ny løsning.

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 


Vandanalyse maj 2017

 

Ordinær generalforsamling 2016

Formandens beretning: Der er desværre problemer med de opsatte vandmålere og derfor har leverandøren besluttet at samtlige skal udskiftes. Der har kun været et brud på forsyningsledningen  i 2016. VVS og entreprenør er gået igang med at lede efter (og kortlægge) stophaner. Ved den lejlighed bliver ledning ud ad Jordrupvej gennemspulet og renset for sand. Formanden er stolt over de fine vandanalyser vi har på vores vandværk. Der er bestilt serviceeftersyn på værkets "bevægelige" dele. Pau er ny vandværkspasser efter Kim Hansen. Hyldtoft Tag udskifter tag på vandværksbygningen ved lejlighed.

Regnskab godkent.

Budget godkendt.

Valg: Genvalg til alle.

Suppleant genvalgt.

Revisor genvalgt.

Ingen indkomne forslag.


 

Vandanalyse januar 2017


Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 23. december 2016

Tidpunkt: 14.00

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Lars Hyldtoft (LH), Mogens Jensen (MJ)

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Velkomst

 

 

 

NP bød velkommen

2.

Bemanding

Kim vil fritages for pasning af vandværket. NP foreslår Pau fra Gyden. Dette er enstemmigt vedtaget.

 

3.

Nyt tag på pumpehus

 

 

 

Lokalt tilbud modtaget af lokale Hyldtoft Tag: Kr.14.000 excl. Moms. Vedtaget. Udføres marts/april 2017

4.

Ny vandtilslutning

 

 

 

 

Ny bruger på Egtvedvej har bestilt tilslutning.

 

5.

Vejen Forsyning

 

 

 

Forsyningen er nu oprettet som bruger på LER og søger nu, for Veerst Vandværk, på timeløn.

6.

Stophaner/vandmålere

 

 

 

 

Stophaneplaceringer findes på papir hos Vejen Forsyning. Der arbejdes på at få en kopi af tegningerne. NP følger op.

Der er stadig fejl på visse målere. De udskiftes løbende efterhånden som leverandøren kan levere.

 

Evt.

Vester Thorsted

 

 

 

Forsyningen er uproblematisk. MM gennemser kontrakt inden næste møde for eventuelle ændringer.

 

Referent: Mogens Jensen 


 

Vandanalyse oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 8. juni 2016

Tidpunkt: 19.00

Sted: Hos NP

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM), Thomas Christensen (TC), Mogens Jensen (MJ), Lars Hyldtoft (LH)

 

Afbud:

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

 

Renovering af hovedledning

 

 

 

 

Hovedledningen har 51 tilslutninger og en distance på 1,6 kilometer.

Entreprenør Erik Mikkelsen, Bække, oplyser at en del af hovedledningen formentlig er lavet af plastic og derfor ikke kræver renovering. Mikkelsen foretager 10 prøvegravninger på strækningen for at se dimensioner samt materialer. Han gav et overslag på ca. kr. 3.000 pr. prøvehul. Stophaner findes og klargøres så de alle er gangbare. Gravestart til august 2016.

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Referent: Mogens Jensen 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Veerst Vandværk

 

Dato: 9. april 2016

Tidpunkt: 14.00

Sted: Veerst Vandværk

 

Tilstede: Niels Peter Landmark (NP), Martin Møhl (MM) Thomas Christensen (TC) Mogens Jensen (MJ)

Afbud: Lars Hyldtoft (LH)

 

Jf. Dagsordenen

Følgende er blevet besluttet:

 

1.

Konstituering

 

 

 

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem: Thomas Christensen.

 

Formand: NP, Sekretær: MJ, Kasserer: Kirsten Landmark, Menige bestyrelsesmedlemmer: MM, LH og TC

2.

Budget

 

 

 

NP hjemtager tilbud/overslag til renovering af hovedledning (Kronborgvej)

NP laver forespørgsel i bank angående lånemuligheder.

NP vil også snakke med Vejen Kommune om de skal have gravet i Kronborgvej.

3.

Elektroniske vandmålere

 

 

 

Der er en mindre misvisning i de nye elektroniske vandmålere. Producenten vil udtage stikprøver til nærmere undersøgelse.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

Næste møde: 12. maj 2016 kl. 19.00 hos NP - Referent: Mogens Jensen 

 

Ordinær generalforsamling 30. marts 2016

I det forløbne år er der pumpet ca. 38.000 kbm. vand op. Det er en stigning i forhold til tidligere, idet Vester Thorsted nu aftager vand fra Veerst Vandværk. Vi har fået en regulering af vandindvindingen godkendt ved Vejen Kommune således at der nu må pumpes 50.000 kbm op af undergrunden pr. år. Levringen til Vester Thorsted fungerer nu ganske problemløst.

I forbindelse med at vi er begyndt at levere vand til Vester Thorsted er der bestilt udvidet service til Veerst Vandværk.

Nyt takstblad er godkendt af Vejen Kommune. Tilslutningsgebyret er hævet fra kr. 25.000 til kr. 35.000.

I fremtiden skal vore stophaner lokaliseres, graves fri for at se om de virker og markeres med GPS-koordinater.

Hovedledningen skal, med tiden, renoveres. Forskellige løsningsmoduler undersøges. For eksempel vil det måske være formålstjenligt at optage et lån og få renoveret hovedledning på én gang.

De nye elektroniske målere viser et mindre udsving som muligvis kan være en fejl fra producentens side. Målerne aflæses p.t. fire gange årligt.

Per Solgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet valgtes Thomas Christensen. Som suppleant genvalgtes Thomas Melander. Ny revisor: Syddansk Revision.


 

Vandanalyse februar 2016


 

Vandanalyse oktober 2015


 

Vandanalyse maj 2015


 

Ordinær generalforsamling

31. marts 2015

Dagsorden ifølge vedtægterne

Ad1.

Referat Martin Møhl, dirigent Jens Erik Iversen

 

Ad2.

Der er nu +160 husstande som, i 2014, har aftaget i alt 28.100 kubikmeter vand.

Elektroniske vandmålere er nu færdig-installeret og alle virker. Det vil give en forventelig bedre aflæsning.

Der er udskiftet en del stophaner og en del er genfundet. Resten skal findes i løbet af 2015.

Kompressor er renoveret for kr. 26.000.

Vester Thorsted er tilsluttet som stor-aftager da de havde problemer med Prefix-forurening. For at sikre tryk pumpes vand til Vester Thorsted på tidspunkter med minimalt forbrug. Vester Thorsted er, fremover, repræsenteret ved Vandværkets generalforsamlinger, men har dog ingen stemmeret.

Der er en midlertidig forurening af vandet i rørsystemet til Vester Thorsted som forventes hurtigt afklaret.

Vi er blevet tilknyttet AutoLER under Vejen Forsyning til en pris af kr. 10,00. Der skal samkøres kort og opkrævninger via TreFor.

Veerst Vandværk har en aftale med Tre-For, som bibeholdes idet Vejen Forsyning vil være ca. kr. 15,00 dyrere pr. opkrævning.

Da nuværende revisor ikke ønsker genvalg og reglerne er blevet mere komplekse, foreslås at der vælges en registreret revisor.

 

Ad3.

Regnskabet blev fremlagt af Kirsten Landmark. Vedligeholdelsesomkostningerne er steget som følge af målerudskiftningerne. Overgang til elektronisk aflæsning har kostet en éngangsafgift til Tre-For, som har lavet softwareændringer på timebetaling. Der er solgt værdipapirer til betaling af VVS-regning i forbindelse med udskiftning af målere. VVS regningen var i overensstemmelse med overslaget. Ledningsføringen i de gamle jernrør langs Kronborgvej vil blive løbende udskiftet. De store udsving i ”solgt vand” som vi så 2012-2014 er uforklarligt, men kan skyldes usikkerhed ved aflæsning af de gamle målere. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad4.

Mogens Jensen samt Martin Møhl modtog genvalg. Som ny suppleant blev valgt Thomas Melander. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en registreret revisor. Kim Hansen fortsætter som medlemsvalgt revisor.

 

Ad5.

Forslag kunne ikke vedtages da antallet af fremmødte ikke var tilstrækkeligt.

 

Ad6.

Bestyrelsen overvejer at hæve tilslutningsafgiften til kr. 35.000

Helene Filsø har fået acceptabelt vandtryk efter en omvendt stophane samt tilgroet rørsystem er udbedret.

Der foreslås at bestyrelsen indtænker muligheden for sponsorater hos leverandørerne.


 


 

Vandanalyse september 2014

Tryk på billeder for at forstørre dem


 

Vandanalyse maj 2014

Tryk på overskrifterne for at læse analyserne


 

Generalforsamling i Veerst Vandværk

Den 31. marts 2014 var der generalforsamling i Veerst Vandværk hvor ni borgere deltog (inkl. bestyrelsen). Formanden kunne berette at der i det forgangne år havde været én overgravning af vandledning. Der var ligeledes kommet én ny forbruger i 2013.
Man er nu meget tæt på at at udskifte samtlige vandmålere i Veerst. Der er modtaget tre tilbud hvoraf en lokal VVS-installatør var den billigste. Målerne er indkøbt og leveret. Udskiftningen starter midt i april og husstandende i Veerst vil, inden da, modtage et informationsbrev direkte fra installatøren.
De nye målere er baseret på elektronisk aflæsning og vil, via computer, blive aflæst af samarbejdspartner fra Kragelund.
Vandværket har i 2013 solgt 30.498 kubikmeter vand. For at pumpe alt det vand ud til borgerne er der brugt 23.865 KWH elektricitet.

Formandens beretning blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg.
Der var indkommet et forslag om at efterfølgende generalforsamlinger udelukkende annonceres på byens hjemmeside. Formanden er i tvivl om lovligheden heraf, men undersøger sagen.
Der var ligeledes forslag om at alle fire foreninger i byen, afholder generalforsamling på samme dato. Generalforsamlingen godkendte at der arbejdes videre med forslaget.
Efter generalforsamlingen var der smørebrød og et glas vand (læs øl).

__________

Drikkevandsanalyse maj 2013

Drikkevandsanalyse fra maj 2013 kan ses her: BILLEDER/Vandværk/Vandanalyse maj 2013.pdf

__________

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk