BESTYRELSEN:

Formand Carsten Reinholdt Petersen, Gyden 10, Veerst, 6600 Vejen, 38 11 32 76 / 40 11 56 37, email

Næstformand Martin Møhl, Kirkevej 15, Veerst, 6600 Vejen, 75 55 50 54 /30 98 01 97, email

Bestyrelsemedlem Mathias Clausen

Kasserer Kirsten Landmark, Kirkevej 21, Veerst, 6600 Vejen,75 55 50 78 / 61 78 12 65, email

Bestyrelsesmedlem Søren Storm, Lunderskovvej 21, 6622 Bække, 75 38 99 17 / 23 27 83 37, email

VEDTÆGTER

§1.
Foreningens navn er Veerst skytte, gymnastik- og idrætsforening. Stiftet i 1868. Hjemsted: Vejen Kommune.
 
§2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§3.
Foreningen er tilsluttet Vejle Amts skytte, gymnastik og idrætsforening og dermed undergivet amtsforeningens vedtægter.
 
§4.
1.    Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.
2.    Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§5.
1.    Foreningen ledes af bestyrelse bestående af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
2.    Formanden vælges for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år.
3.    Valgbar er et ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
4.    Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer.
5.    Bestyrelsen fastsætter kontingent.
6.    Bestyrelsen kan efter behov nedsætte de nødvendige udvalg.
 
§6.
1.    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2.    Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser, over for foreningen ud over

kontingentforpligtelsen.
3.    Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§7.
1.    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i Marts måned og annonceres i relevant lokal medie med angivelse af dagsorden med mindst 12 dages varsel.
2.    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før genralforsamlingen.
3.    Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.
4.    På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5.    Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§8.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.    Valg af dirigent.
2.    Aflæggelse af beretning ved formanden.
3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4.    Behandling af forslag.
5.    Valg af:                  

a. bestyrelsesmedlemmer
b. suppleanter
c. revisorer


6.    Eventuelt
 
§9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§10.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved overtagelse af lån af den samlede bestyrelse.
 
§11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§12.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
 
§13.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.
 
§14.
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12, og senest den 15/2 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
 
§15.
1.    Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §9).
2.    Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
3.    Ophører foreningen at eksistere, skal deres eventuelle formue overgå til Veerst forsamlingshus, men formuen skal dog forblive henstående i 15 år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne atter kan finde anvendelse til de oprindelige formål (§2).

 

 

 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk