BESTYRELSE:

Formand: Niels Jensen mobil: 2978 2609

Kasserer: Anne-Marie Stenderup mobil: 2016 2659

Sekretær: Karin Mikkelsen mobil: 2851 2030

Revisorer: Tom Jensen / Martin Andersen

Bestyrelsesmedlem: Thorkild Mikkelsen mobil: 4085 9628

 

 

 

Vedtægter for
Veerst teater- og kulturforening

§ 1
Foreningens navn er "Veerst teater- og kulturforening". Foreningen er oprettet den 27. juli 2010 og er hjemmehørende i Vejen Kommune og dens postadresse er formandens adresse.

§ 2
Teater- og kulturforeningens formål er at fremme teater- og kulturinteressen inden for foreningens område.
Herudover bør teater- og kulturforeningen supplere det lokale teatertilbud uden for abonnement, for børn og voksne.
Teater- og kulturforeningen kan selv producere forestillinger, ligesom teater- og kulturforeningen skal medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. Teater- og kulturforeningen samarbejder med centrale organer.
Teater- og kulturforeningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 
Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål og som respekterer dens love.

§ 3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær og to ordinære medlemmer. 
3 medlemmer vælges i lige år og de to øvrige i ulige år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Alle poster kan genvælges.
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Det reviderede regnskab ved kassereren
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. §3
Valg af revisor samt to suppleanter til bestyrelsen
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest en uge før afholdelsen.
Alle betalende medlemmer har stemmeret.
Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5
Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel med kontakt til hvert medlem eller ved annoncering på byens officielle hjemmeside.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller hvis ønske herom fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.

§ 7
Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest tre uger efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 8
Formanden og kassereren har tegningsret på foreningens vegne.

§ 9
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 10
Foreningens opløsning kan besluttes ved almindeligt flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af foreningens opløsning påhviler det den siddende bestyrelse at fungere videre indtil foreningens aktiver og passiver er gjort op og opgørelsen er godkendt af revisor. Eventuelle aktiver overgår til Bylauget for Veerst og Omegn som forpligter sig til at fordele aktiverne kulturelle formål.


*****************

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.
Veerst, den 27. juli 2010.
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 1. november 2011.
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. november 2012

__________

 

Referat fra Veerst kultur og teaterforening Dato: 26-06-2021

Jf. Dagsordenen

 

1.

Beretning

Formandens beretning er godkendt 

2.

Regnskab

Regnskab godkendt  

Det samme som 2019

3.

Budget

Ingen

4.

Valg

Formand: Niels Jensen 

Kasser: Anne-Marie Stenderup 

Sekretær: Karin Mikkelsen 

Bestyrelsesmedlem: Thorkild Mikkelsen Revisor: Tom Jensen 

Revisor: Martin Amdersen

5.

Indkomne forslag

Ingen

6.

   

7. 

Evt. 

Ingen


 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2017

Formandens beretning: Formanden glædede sig over et overskud ved sidste års dilettant. Foruden dilettant har Veerst Teater- og Kulturforening været arrangør af fælles juledekorationsfremstilling samt risengrødsspisning. Foreningen har ligeledes været behjælpelig ved andre arrangementer.

Regnskab godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Helene samt Mogens blev genvalgt.

Heidi Bojsen blev valgt som ny revisor.


 


 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 30. marts 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dirigent Carsten Reinholdt Petersen konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Formanden beretning blev godkendt.

Regnskab godkendt.

Valg: Peter Svendsen, Anne Christensen og Karsten Nielsen modtog genvalg.

Til revisor valgtes Lotte Svendsen

Til suppleanter valgtes Dino Jepsen og Niels Jensen


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk