BESTYRELSE:

Formand Helene Filsø

helenesvensson622@msn.com
Næstformand

Sekretær
Kasserer Peter Leth

Revisor Heidi Bojsen

Bestyrelsesmedlem Niels Jensen

Suppleant Rasmus Laursen

 

 

 

 

Vedtægter for
Veerst teater- og kulturforening

§ 1
Foreningens navn er "Veerst teater- og kulturforening". Foreningen er oprettet den 27. juli 2010 og er hjemmehørende i Vejen Kommune og dens postadresse er formandens adresse.

§ 2
Teater- og kulturforeningens formål er at fremme teater- og kulturinteressen inden for foreningens område.
Herudover bør teater- og kulturforeningen supplere det lokale teatertilbud uden for abonnement, for børn og voksne.
Teater- og kulturforeningen kan selv producere forestillinger, ligesom teater- og kulturforeningen skal medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. Teater- og kulturforeningen samarbejder med centrale organer.
Teater- og kulturforeningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 
Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål og som respekterer dens love.

§ 3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær og to ordinære medlemmer. 
3 medlemmer vælges i lige år og de to øvrige i ulige år. Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Alle poster kan genvælges.
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Det reviderede regnskab ved kassereren
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. §3
Valg af revisor samt to suppleanter til bestyrelsen
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest en uge før afholdelsen.
Alle betalende medlemmer har stemmeret.
Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5
Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel med kontakt til hvert medlem eller ved annoncering på byens officielle hjemmeside.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller hvis ønske herom fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.

§ 7
Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde senest tre uger efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 8
Formanden og kassereren har tegningsret på foreningens vegne.

§ 9
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 10
Foreningens opløsning kan besluttes ved almindeligt flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af foreningens opløsning påhviler det den siddende bestyrelse at fungere videre indtil foreningens aktiver og passiver er gjort op og opgørelsen er godkendt af revisor. Eventuelle aktiver overgår til Bylauget for Veerst og Omegn som forpligter sig til at fordele aktiverne kulturelle formål.


*****************

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling.
Veerst, den 27. juli 2010.
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 1. november 2011.
Vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. november 2012

__________

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2017

Formandens beretning: Formanden glædede sig over et overskud ved sidste års dilettant. Foruden dilettant har Veerst Teater- og Kulturforening været arrangør af fælles juledekorationsfremstilling samt risengrødsspisning. Foreningen har ligeledes været behjælpelig ved andre arrangementer.

Regnskab godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Helene samt Mogens blev genvalgt.

Heidi Bojsen blev valgt som ny revisor.


 


 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 30. marts 2016

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dirigent Carsten Reinholdt Petersen konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Formanden beretning blev godkendt.

Regnskab godkendt.

Valg: Peter Svendsen, Anne Christensen og Karsten Nielsen modtog genvalg.

Til revisor valgtes Lotte Svendsen

Til suppleanter valgtes Dino Jepsen og Niels Jensen


 

Ordinær generalforsamling

31. marts 2015

Formanden bød velkommen.

Formandens beretning: 

Siden sidste generalforsamling har Teaterforeningen været involveret i fem arrangementer.

Vi afsatte én mand til pølsesalg ved Bylaugets Sankt Hans arrangement.

DM i rally blev gennemført i Veerst og Teaterforeningen besluttede at åbne stadion for pølse- og ølsalg. Arrangørerne antydede at der ville komme adskillige busser til Veerst som skulle parkeres på eller i nærheden af stadion. Af forskellige årsager blev det ikke sådan. Området omkring stadion var simpelthen blevet spærret så kun lokale borgere havde adgang i en begrænset periode. Det blev derfor ikke nogen økonomisk succes, men vejret var fint, der blev kørt stærkt, det støvede og det var sjovt.

I øvrigt har Rallyklubben sendt en forespørgsel om yderligere et løb i Veerst i 2015. Det vi ved, indtil videre, er at forsamlingshuset og pladsen ved den gamle Brugs denne gang skal inddrages. Hvis arrangementet gennemføres vil der komme meget mere herom på et senere tidspunkt.

I sensommeren arrangeredes en Mandehørmsaften. Mændene skulle grille, dække og pynte borde o.s.v. hvorefter damerne skulle komme og og blive vartet op. Vi måtte imidlertid aflyse på grund af manglende tilslutning.

I slutningen af november afholdt vi et arrangement hvor byens borgere, under kyndig vejledning, kunne lave deres egen juledekoration. Arrangementet havde en begrænset succes, men det var hyggeligt og vil ganske givet blive gentaget.

I samarbejde med Bylauget har Teaterforeningen gennemført en demonstrationsaften med henblik på at lære vores nye hjertestarter at kende.

For nylig er der afholdt den første revy i Veerst. Knap 100 mennesker benyttede lejligheden til at se den. Veerst Teater- og Kulturforening tøver ikke med at kalde de to forestillinger for succesfulde. Den eneste malurt i bægeret er at der, atter, manglede lokal opbakning. Omkring halvdelen af de fremmødte var fra vore nabobyer. Måske alligevel ikke så mærkeligt idet teaterforening ej heller kunne mønstre det nødvendige antal skuespillere og måtte hente forstærkning i Bække, Jordrup og Vorbasse. 

Vi vil nu evaluere på arrangementerne og til november vil der komme et udspil til fremtidig revy/dilettant i Veerst!

Formanden fortalte endvidere om kommende arrangementer.

Regnskabet fremlagt af Peter Svendsen. Godkendt.

Der er ikke indkommet nogen forslag til foreningen.

Fastsættelse af kontingent: Der betales officielt ikke kontingent, men der skal "slås et slag" på hjemmesiden om økonomisk støtte til foreningen.

Helene Filsø og Mogens Jensen modtog genvalg.

Suppleanter Niels Jensen samt Karsten Nielsen modtog genvalg.

Veerst Teater- og Kulturforening
Ordinær generalforsamling
25. marts 2014


6 deltagere

Formanden bød velkommen
Peter Svendsen valgt som ordstyrer
Mogens Jensen valgt som referent

Formandens beretning: Teaterforeningen har, siden sidste generalforsamling, afholdt et arrangement, nemlig dilettantstykket "Et svips med et knips". Arrangementet løb over to dage og var en stor succes. Tilblivelsen af arrangementet var turbolent. Teaterforeningen "mistede" i år tre skuespillere, men tre nye kom til. Kort før generalprøven måtte en af de nye skuespillere sige fra. Instruktøren tog selv denne rolle og hjælpeinstruktør Peter Svendsen trådte til. I år er forestillingen blevet optaget på DVD af ikke mindre end tre kameraer, som beredvilligt blevet styret af Jens Smed og søn.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabet gennemgået og godkendt.

Dilettant 2014 har givet et overskud på godt kr. 3.000,-.

Indkomne forslag: Grillaften for mænd. Mænd griller og familie kommer og spiser. Peter foreslog at grill skal være til stede (Peter kan skaffe dem) måske skal der være foredrag og smagsprøver af øl. Eventuelt en spillemand der underholder under madlavningen. Der indkaldes til hurtigt bestyrelsesmøde hvor arrangementet fastsættes.

Kontingentfastsættelse: Uændret kr. 100,00 pr. husstand. Hjemmesiden vil nævne kontingentet (støttemedlemsskab) i forbindelse med omtaler og annonceringer.

Valg til bestyrelse: På valg er Næstformand Peter Svendsen, Revisor Lotte Svendsen, Suppleanter Niels Jensen og Karsten Nielsen. Alle modtog genvalg.

Eventuelt: Peter mener der skal flere læseprøver inden jul og først derefter øves der på scenen. Når vi nærmer os næste dilettant-sæson har Jens Smed  tilbudt at lave en reklamevideo samt hjemmesiden promoverer dilettantstykket og opfordrer nye skuespillere og hjælpere til at melde sig.

Mogens mener (som sædvanlig) at der skal være live-musik til festen efter dilettant-forestillingen. Alle var, i princippet, enige om at live-musik er det bedste, men at vi så er afhængige af støttekroner. Der arbejdes videre med sagen.

Peter foreslår at der indkøbes et stationært fadølsanlæg til forsamlingshuset. Dertil skal der også skaffes sponsorer. Det vil samtidig højne udlejningen af huset.

Mødet slut i god ro og orden.

 

 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk