Generalforsamling Veerst Skytte gymnastik og Idrætsforening 14/3 2024

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens Beretning
 4. Kassererens Beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af Suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1

Martin Møhl valgt som ordstyrer

Ad 2

Ingen stemmetællere valgt (ikke nødvendigt)

Ad 3

Vi startede året med Stavgang, hvor vi har en lille gruppe der går gennemgået sognet.

Herudover er der afholdt korsang i vintermånederne.

Vi har hundetræning som foregår på stadion. Det foregår året rundt.

Vi har i sommers afholdt Veerstdag på stadion. Vejret var med os og det blev en god dag, hvor foreningen var vært med gratis Pizza. Vi fik en demonstration af vores hundefolk. Der blev afholdt forskellige konkurrencer. Gaver var sponsoreret af den lokale vognmand Leif Nielsen. Fremmødet var ikke stort men os der var der hyggede os. 

I februar afholdt fastelavnsfest. 12-15 børn deltog og endnu flere voksne var med som tilskuere. Det var et vellykket arrangement. Men vi ville gerne have haft flere med. 

Vi har brug for nogle nye og stærke tiltag, for igen at få gang i idrætten i vores lille lokale samfund. Hermed en opfordring til at melde sig til bestyrelsen og aktivt deltage i dette  - Vi mangler medlemmer

Formand Carsten Petersen

Ad 4 

Kirsten gennemgik regnskabet der viste et underskud på 2.235,-

Ad 5

Ingen indkomne forslag

Ad 6

Bestyrelse består af følgende personer: Søren Storm, Marianne Poulsen (udtrådt – fraflyttet), Martin Møhl, Mathias Clausen (Næstformand), Kirsten Landmark (kasser), Carsten Petersen (formand) Suppleant Christina Falkenbjerg

Ny bestyrelse:

 • Carsten Petersen (valgt 2023)
 • Martin Møhl (valgt 2023)
 • Søren Storm (valgt 2023)
 • Mathias Clausen (valgt 2022)
 • Kirsten Landmark (valgt 2022)

Ad 7

Laila Staal valgt som suppleant

Ad 8

Nanna Hausted og Martin Andersen valgt som revisorer

Ad 9

Forskellige forslag til aktiviteter blev foreslået, og bestyrelsen blev opfordret til at tænke mere i enkeltstående arrangementer, da holdsport viser sig for svært at samle nok til.

Referent Carsten Petersen

 

Generalforsamling i VSG&I
Torsdag d. 23/3 2023 i Veerst Forsamlingshus

Dagsorden:

-    1. Valg af ordstyrer (fælles valgt)

-    2. Valg af stemmetællere (hvis nødvendigt)

-    3. Referat ved formanden

-    4. Referat ved kassereren

-    5. Indkomne forslag

-    6. Valg af bestyrelse

-    7. Valg af suppleanter

-    8. Valg af revisorer

-    9. Eventuelt.

 

Referat:

Ad 1

Martin Andersen valgt til ordstyrer

Ad 2

Ikke nødvendigt

Ad 3

Vi startede året med Stavgang, hvor vi har en lille gruppe der får gennemgået sognet.

Herudover er der afholdt fællessang hver den første onsdag i måneden.

Vi har fra sommerferien startet op med en ny aktivitet i Foreningen. Det er hundetræning som foregår på stadion. De deltagende er rigtig glade (efter sigende også hundene) Vi forsøger i øjeblikket at få tilrettet træningen/lydniveau med naboerne (herunder Kirken)

Så blev det tid til fastelavnsfest. Ca. 20 børn deltog og endnu flere voksne var med som tilskuere. Det var et vellykket arrangement.

En stor tak skal lyde til Arbejdsmand Jensen for sponsorat af tønder. Og ligeledes stor tak til Laila Staal for sponsorat af slikposer.

I 2023 er der aftalt Veerstdag, som planlægges afholdt på stadion. Datoen er fastlagt til 19. august. Omfanget er af Veerstdagen er endnu ikke fastlagt. Det vil blive offentliggjort senere.

Vi har brug for nogle nye og stærke tiltag, for igen at få gang i idrætten i vores lille lokale samfund. Hermed en opfordring til at melde sig til bestyrelsen og aktivt deltage i dette - Vi mangler medlemmer.

Ad 4

Referat af regnskabet, som desværre med tydelighed viser at vores udgifter øges trods mindre aktivitet.

Ad 5

Ingen indkomne forslag

Ad 6

På valg var: Mathias Clausen og Kirsten Landmark (Kasser)- De modtog begge genvalg. Ny i Bestyrelsen er Marianne Hjort Bøgh Poulsen.

Bestyrelsen består således af: Martin Clausen, Marianne Poulsen, Martin Møhl, Søren Storm, Kirsten Landmark og Carsten Petersen

Ad 7

Christina genvalgt som suppleant

Ad 8

Nanna Hausted og Martin Andersen genvalgt som revisorer

Ad 9

Fremtidsudsigter – nye initiativer – afvikling blev alle drøftet. Det er synligt at kassebeholdningen svinder ind. Opfordring til at få tilrettet vedtægter på hjemmesiden.

 

Referent: Carsten Petersen

 

 

 

Hej Veerst!

Vi er et lille team der træner hunde i et såkaldt "brugsprøveprogram" IGP. Det består af spor, lydighed og forsvarsarbejde (figurantarbejde) - hvor sporene trænes på landbrugsarealer og resten på plant græsareal.

Jagten på et lille sted "udenfor byen" førte os til Veerst stadion. Vi kunne ikke tro, der fandtes så skønt et sted, som umiddelbart stod "urørt". En meget positiv reaktion på vores henvendelse og et møde med en del af idrætsforeningens bestyrelse, resulterede i en aftale om medlemsskab og benyttelse af areal og klubhus.

Vi er flyttet ind og har holdt vores første arrangement. Nu gælder det en arbejdsdag, hvor klubhuset skal have en tur både ind- og udvendigt, hvilket vi hellere end gerne gør, for at have denne fantastiske mulighed. Vi vil også rigtig gerne bidrage til arrangementer i Veerst (har flere idéer) - og vil samarbejde med bestyrelsen omkring dette.

Holdet består af 7 personer og 8 hunde (Schæfer, malinois, schnauzer, dobermann) - heraf er 5 træningsaktive. Nogle kommer langvejs fra - og jeg, som er ansvarlig og kontaktperson, kommer fra Gesten.

Målet er prøver, konkurrencer (og for nogle VM) - og vi har ofte besøg af træningskammerater. Vi træner torsdag aften og søndag. Når der laves figurantarbejde, gør hundene - men det er kun en del af tiden og vi håber ikke, det vil forstyrre nogen.

Kæmpe tak til Carsten og co. for den venlige modtagelse! Vi stortrives allerede - og ser frem til et godt samarbejde som en del af jeres forening og det aktive Veerst ;o)

Karina Annesen

 

Referat af den ordinære generalforsamling i Veerst SG&I afholdt den 21/4 i Veerst Forsamlingshus

 

Dagsorden

 

1.    Valg af dirigent.

2.    Aflæggelse af beretning ved formanden.

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Behandling af forslag.

5.    Valg af:  

a. bestyrelsesmedlemmer

b. suppleanter

c. revisorer

6.    Eventuelt

..............

Ad. 1

Som dirigent valgtes Martin Andersen som startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt iht reglerne.

 

Ad 2 . Formandens beretning ved Carsten Bollerup Petersen

2021 var kendetegnet ved et begrænset aktivitetsniveau – Dels grundet Corona men også fordi der er for lidt tilslutning til aktiviteter på boldbanen kan oprettes. Dog fortsætter sangaftener og stavgang

Der blev afholdt fastelavn – grundet corona i år på legepladsen. Fremmødet var meget begrænset (ca 14 børn) hvilket kan skyldes en kombination af ”træghed” efter Corona og sen annoncering.

I denne sæson er sportspladsen er udlejet til hundetræning 6 gange til en klub fra Lunderskov

Herudover er der ikke planlagt yderligere aktiviteter men såvel forslag som nye ansigter efterlyses.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Kirsten Landmark

Kirsten gennemgik regnskabet som viste et resultat på godt 37.000 som primært kan henføres til en overførsel i forbindelse med nedlæggelsen af Projektstøtteforeningen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4. Indkomne forslag

Kirsten Landmark foreslog at opstarte en ”Gåklub” en dag om ugen fra 10:30 - 11:30.

Kirsten Landmark foreslog at nedlægge Ørnereden som i dag figurerer som en særskilt konto i Idrætsforeningens regnskab. Beløbet på ca. 10.000 skulle så overføres til Bylauget.

Det besluttedes at bestyrelsen overvejer dette i forbindelse med alternativt at øremærke pengene til aktiviteter for de mindste.

 

Referent Martin Møhl

 

 

Idrætsforeningen Generalforsamling 

24. juni 2021

Ad 1 (valg af ordstyrer)

Jens Erik Iversen valgt til ordstyrer

 

Ad 2 (formandens beretning)

Aktiviteter:

De har været meget begrænsede og omfatter kun stavgang og sangaften i forsamlingshuset, som faktisk også blev sat i bero pga Covid 19.

 

Vi mangler frivillige, vi mangler personer der har lyst til at iværksætte nye tiltag, for at holde foreningen i gang.

Foreningen tegnes i dag af Søren Storm, Martin Møhl, Mathias Clausen, Kirsten Landmark (kasser) og Carsten Petersen (Formand)

Alle er på valg.

Vi vil med glæde tage imod nye ansigter der kunne have gode ideer, gå på mod, og noget positiv energi til at hjælpe foreningen videre.

 

Ad 3 (Fremlæggelse af det revidere regnskab)

Regnskabet blev gennemgået ved Kirsten Landmark for 2019 og 2020

 

Ad 4 (behandling af indkomne forslag)

Ingen indkomne forslag

 

Ad 5 (valg af: bestyrelsesmedlemmer, valg af suppleanter, valg af revisorer)

 

Genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer 

Genvalg af suppleant (Kristina)

Genvalg af revisorer Martin Andersen og Nanna Hausted.

 

Ad 6

Spørgsmål under evt. hvorvidt suppleanter var med til Bestyrelsesmøder?

Hertil var svaret: Det er de.

 

Referent: Carsten Petersen

Generalforsamling

i Veerst Skytte Gymnastik og Idrætsforening 2019
Dagsorden:
-    1. Valg af ordstyrer
-    2. Valg af stemmetællere
-    3. Referat ved formanden
-    4. Referat ved kassereren
-    5. Indkomne forslag
-    6. Valg af bestyrelse
-    7. Valg af suppleanter
-    8. Valg af revisorer
-    9. Eventuelt.

Ad 1: Jens Erik Iversen
Ad 2: Ikke nødvendigt
Ad 3:
I lig med de tidligere år har vi afholdt Boldspil og Leg i forsamlingshuset som vi afsluttede i april. Det blev varetaget af Naja Kristensen – tak til hende. Vi havde ca. 5-6 piger og drenge der var aktive huset. Herudover var og er der fællessang hver den første onsdag i måneden. Vi afholdte Generalforsamling fælles med de fleste af byens øvrige foreninger. Vi er stadig udfordret med at hverve medlemmer til bestyrelsen. Så blev det tid til fastelavnsfest som igen blev en succes. Ca. 30-35 børn deltog og ca. 20 voksne deltog desuden i tøndeslagning for voksne. En stor tak skal lyde til Arbejdsmand Jensen for sponsorat af tønder. Vi startede udendørsaktiviteter (fodbold) på stadion op, men kun for en kort bemærkning. Et fremmøde på 4-5 drenge er ikke nok til at spille fodbold. Stavgængerne er stadig aktive og kommer godt rundt i lokalområdet. 2018 bød igen på Veerstdag/Erhversmesse, som blev afholdt i samarbejde med Bylauget. Vi startede med fælles frokostbord sponsoreret af Leif Nielsen. Som noget nyt havde vi plæneklipper traktortræk til stor glæde for især det yngre publikum. Om aftenen var der fællesspisning med ca. 100 deltagere. Så blev det efterår og i år har der ikke været aktiviteter for de små i forsamlingshuset grundet den manglende opbakning. Vi har dog i vinterhalvåret som et nyt tiltag haft Yoga med ca. 10 deltagere pr. gang. En stor tak til Alina for hendes engagement. Vi forventer at gentage succesen til næster år.

Vi har som det seneste afholdt Fastelavnsfest og lig tidligere med en god opbakning. Tak til Niels Jensen for sponsorat af tønder og tak til Allan (Spar købmanden Gesten) for gaven til de voksnes tøndeslagning. Vi er som forening virkelig udfordret med faldende antal deltagere (især børn) til de aktiviteter vi har haft. Nu med så få deltagere, at vi har set os nødsaget til helt at droppe dem. Det er ærgerligt og bekymrende. Vi har brug for nogle nye og stærke tiltag, for igen at få gang i idrætten i vores lille lokale samfund. Hermed en opfordring til at melde sig til bestyrelsen og aktivt deltage i dette - Vi mangler medlemmer. 

Spørgsmål: Hvor mange børnefamilier? Laila fortæller at der er 56 børn under 15 i byen. Derfor burde der være basis for arrangementer.
Kaj: forældrene skal opfordre børnene til at deltage ellers vil byens aktiviteter langsomt aftage. Så skal vi være gode til at sige ja til alle ideer.
Ad 4: Regnskabet blev gennemgået. Kort forklaring af hvad Ørnereden er. Regnskab er godkendt.
Ad 5: Ingen indkomne forslag
Ad 6: På valg er Martin Andersen og Carsten Petersen
Carsten Petersen modtager genvalg.
Nyvalgt til Bestyrelsen er Mathias Clausen
Ad 7: Heidi Boysen modtager genvalg som suppleant, nyvalgt suppleant er Christina.
Ad 8: På valg er Nanna Hausted – hun modtager genvalg.
Ad 9: Intet under eventuelt


 

Regnskab 2016


 

Generalforsamling 25/01-16 i Veerst S,G & I (Idrætsforeningen)

 1. Valg af ordstyrer

Martin Møhl blev valg som ordstyrer.

 1. Valg af stemmetællere

Ikke aktuelt

 1. Referat ved formanden

Formandens Beretning 2015

Vores første arrangement i 2015 var fastelavnsfest der blev afholdt i forsamlingshuset. Der var præmier til kattekonger og dronninger, og ligeledes til de bedst udklædte. En stor tak til Arbejdsmand Jensen. for fastelavnstønder og en ligeledes en stor tak til Marianne for sponsoratet af de gode fastelavnsboller. De fremødte så ud til at til at nyde dagen. Der deltog ca. 30 børn og 30 voksne.

Fodboldtræningen startede efter påske. I år har vi haft et hold i alderen 9-11 år som Martin har taget trænertjansen på – tak for det. Martin har meddelt at han ønsker en pause som træner, så vi har en opgave med at få en ny på banen.

Oldboys har på vanlig vis trænet og spillet gennem det meste af året.

Stavgængerne har som sædvanligt været meget aktive, og besøgt mange ruter i hele landsdelen. En stor tak til Marianne for indsatsen.

I år har vi ikke afholdt nogen sommerfest, men der er udsigt til at den igen kommer på programmet for indeværende år – i en revideret udgave.

Vinteraktiviteter i forsamlingshuset startede op i efteråret. Vi har i år et hold mixed hold 7-11 år som spiller forskellige boldlege og hockey. Det er endnu engang Martin der har taget trænertjansen.

Det lykkedes desværre ikke at få yderligere aktiviteter startet op.

I foråret startede vi som noget nyt en løbeafdeling og en cykelafdeling.

Der kommer flere trofaste deltagere, nogle endda på begge hold.

På udvalgte onsdagsaftener er der desuden korsang i forsamlingshuset.

Bestyrelsen har i år ikke været specielt flittige med afholdelse af bestyrelsesmøder. Det kan jeg kun opfordre til må blive bedre til næste år.

Vi har som mange andre små foreninger en stor opgave med at rekruttere nye medlemmer og ikke mindst ledere. Normalt er der ikke mange deltagere til vores generalforsamling, hvilket har fået bestyrelsen til at stille et forslag om afholdelse af en fælles generalforsamling med flere af byens øvrige foreninger. 

Carsten Reinholdt Petersen

 

 1. Referat ved kassereren

Referat fremlagt med et lille overskud og godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Der er indkommet forslag om afholdelse af generalforsamling i fællesskab med Bylauget, Vandværket og Teaterforeningen i Veerst, hvilket vil kræve en ændring af vedtægterne. Ændringen der skal foretages skyldes tidspunktet for afholdelse af generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne opdateres: Carsten sender til Martin Møhl der digitaliserer og returnerer.

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg er: Martin Møhl og Marianne Jeppesen.

Marianne Jeppesen modtager ikke genvalg.

Martin Møhl modtager genvalg.

 

 1. Valg af suppleanter

På valg er Lene Jensen, og modtager ikke genvalg.

 

 1. Valg af revisorer

Martin Andersen er på valg og modtager genvalg. Anette Bang Jensen er ikke på valg.

 

       9. Eventuelt.

Forslag om at hanke op i lokalsamfundet.

Prøve at hverve nye medlemmer og trænere ved fastelavn.

Fælles afholdelse af sommerfest med by-lauget.

Fastelavn afholdes 7/2 kl. 14:45, vi mødes og gør klar kl.13:30.

Sangaften afholdes første onsdag i måneden kl.19-21 startende februar til og med maj.

Stavgang starter 4/4

Fodbold starter udendørs 11/4 kl. 17:00 til 17:45

Cykling kører hele året torsdag kl. 19:00

Løb kører hele året torsdag kl. 17:00


 

Bestyrelsesmøde d. 4. april 2013

Bestyrelsesmøde afholdt d. 4/10 2013 kl. 19:30 hos Carsten R. Petersen
Deltagere: Carsten, Martin M. Kirsten, Martin A. (ref).
Dagsorden:
 1.       Afslutning af vinteraktiviteter
2.       Evaluering af fastelavn
3.       Planlægning af udendørssæson
Hold
Tidspunkt
Trænere
Dommer
4.       Forårsrengøring / vedligehold
5.       Udlejning af klubhus
6.       Sommerfest: tidspunkt
7.       Evt.
8.       Planlægning af næste møde
 

Ad. 1: 
Gymnastik, blev afholdt for ca. 6-7 børn. Vi skal have en bedre annoncering, med uddeling af flyers eller lignende. Cecilie og Astrid vil gerne være instruktører til gymnastik næste år, vi bør sende dem på trænerkursus inden sæson start næste år.  Carsten undersøger mulighederne.
 Zumba blev desværre ikke til noget i år, vi skal have afklaret om Gitte vil være instruktør til næste år.  Kirsten spørger Gitte om hun vil være med til næste sæson. Ved negativt svar: prøver Carsten at kontakte Trine Schjøtz. Hvis det heller ikke er noget, prøver Martin A. at kontakte en zumba instruktør fra Andst.
                           
Ad. 2:                 Evaluering af fastelavn
Tidspunktet var meget uheldigt på grund af vinterferien. Det var ny bundrekord med ca. 40 deltagere 15 voksne, og 25 børn. Vi har tidlige flyttet det på grund af vinterferien, men det var heller ikke nogen succes. Der var heller ikke mange i kirken, 2-3 familier var det hele.
Til næste år får vi ikke samme problem, da fastelavnen først falder i uge 9.
                            
 
Ad. 3: 
Planlægning af udendørs sæson 
 ·         Hold: U13 piger er i fuld gang mellem muldvarpeskuddene. De er allerede tilmeldt turnering under DBU.
·         Potentialet for de andre hold er svært at blive klog på.
·         Piger/drenge U7: 2006, 2007, 2008
·         Piger/drenge U9: 2004, 2005
·         Tidspunkt 17:00-18:00
·         Trænere: Karsten vil gerne være træner for de små hvis der ikke er andre. Ulla forsætter tjansen for U13 pigerne. 
·         Dommer: Karsten vil godt kunne dømme nogle af kampene, alternativt vil vi prøve Kim Hansen(Carsten har skrevet)
Martin A. laver flyers. Fordelingsnøgle og sender til Marianne (hun laver opslag til portalerne)
 
Fordeling af flyers:
 Martin A.          : Varregårdvej og Gyden
Martin M.         : Kirkevej
Carsten            : Kronborgvej ,Jordrupvej og Veerst skovvej
Kirsten             : Lykkegårdsvej
Marianne         : Hustedvej (måske Skærsøvej?)
Lene                : Egtvejvej og Margretenborgvej
  
Ad. 4:                 
Rengøring sker d. 21.april klokken 10, vi vurderer om der skal laves noget vedligeholdelse. 
 
Ad. 5:                 
Udlejning af klubhuset til arrangementer (unge der gerne vil feste) er det overhovedet noget vi må?
Vi har besluttet at der i forbindelse med udlejning, vil være alt for meget arbejde og for lidt indtjening.
 
Ad. 6:    
Sommerfesten fastlægges til d. 17. august 2013-planlægning følger. Martin A. sender info til administrator for Veerst hjemmeside.
 
Ad. 7:                 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 6/6-2013 klokken 19:30 hos Martin A. Varregårdvej 3
 
Ad. 8: evt.-

__________

Bestyrelsesmøde d. 29. marts.

Bestyrelsesmøde afholdt d. 29/3 2012 kl. 19.30 hos Karsten 
Deltagere: Lene, Marianne, Karsten, Carsten og Kirsten (ref).
 
1.   Konstituering af bestyrelsen
Formand:                   Carsten Petersen 
Næstformand:            Martin Møhl
Sekretær:                   Martin Andersen
Bestyrelsesmedlem:  Marianne Jeppesen
                                  Lene Jensen
Kasserer                    Kirsten Landmark
2.   Resume fastelavnsfesten
Kattekonge blev det barn, som slog tønden ned. Kattedronning blev barnet før kongen. De 60 poser og 100 fastelavnsboller passer fint. Hvis vi husker det næste år, kan vi fugte den tønde de store børn skal slå ned. 
 
Et forslag, om at lave en tønde til de udklædte voksne, overvejes. Beslutning tages senere. 
 
3.   Afslutning af vinteraktiviteter (gavekort til lederne): 
Vinteraktiviteter er afsluttet. Ulla lavede skatteløb Gyden rundt. Carsten og Kirsten købte gavekort til trænerne.
 
4.   Fodboldsæson:
Udendørsaktiviteter starter mandag den 16. april 2012 på stadion.
 
Ulla er startet med U12 pigeholdet. De er tilmeldt kampe i år. 1. kamp bliver 30. april. Vi skal skaffe 1 dommer. Vi spørger Niels Jensen, om han vil påtage sig det job med Karsten, som afløser.
Ulla vil gerne tage 1 hold med de yngste. Mikkel og Karsten danner hold med resten efter behov.
 
Trænerne skal have dragter i år. Vi henstiller til at de vælger samme farve.
 
Børneattester
Kirsten indsender blanketter på Ulla og Mikkel. Attest på Karsten fik vi sidste år.

Annoncering
Carsten laver annonce om opstart.

Rengøringsplan klubhuset:
Karsten og Ulla skal give besked, når der er behov for rengøring.
 
Vi ønsker os et eller to bord/bænkesæt. Det behøver ikke være nyt. Vi spørger naboer og andre, om de skulle have et sæt stående, som de vil give til Veerst Stadion.
 
Carsten spørger Ulla, om der skal anskaffes nye bolde.
 
5.   Skift af tagplader på overdækning klubhus, opmærkning af baner og
forårsrengøring
Vi mødes lørdag den 14. april 2012 på Veerst Stadion kl. 9:00 til forårsrengøring og udskiftning af tagplader. Karsten skaffer materiale til udskiftningen.

6. OK benzinkort
Karsten undersøger, hvordan vi kan få indtægter fra OK.
 
6.   Sommerfest (forslag fra Bylaug)
Vi bliver ved med at stå for arrangementet, som foregår på stadion. Vor mål med arrangentet er forskelligt fra Bylauget, som skal skaffe penge til Forsamlingshuset. Vort mål er at arrangementet ”render rundt”, og at vi får en hyggelig dag med Veersts borgere.

8. Næste bestyrelsesmøde dato
Næste møde afholdes hos Marianne torsdag den 28. juni 2012 kl 19:30. Lene bager.

 

 

__________

 

Generalforsamling
i Veerst Idrætsforening
Mandag d. 30/01 2012 kl. 20.30 i Veerst Forsamlingshus. 

Dagsorden:
-          1. Valg af ordstyrer 
-          2. Valg af stemmetællere
-          3. Referat ved formanden
-          4. Referat ved kassereren
-          5. Indkomne forslag
-          6. Valg af bestyrelse
-          7. Valg af suppleanter
-          8. Valg af revisorer
-          9. Eventuelt.
Ad. 1
Brian Spens blev valgt som ordstyrer. 
Ad. 2
Stemmetælling ved håndsoprækning 
Ad. 3
Året 2011 startede for idrætsforeningens vedkommende med fastelavnsfesten i forsamlingshuset. Igen i år var der et stort opbrud af børn og voksne fra by og opland. Kattekonger og dronninger blev kåret, præmier var der som sædvanlig også til de bedst udklædte. Tak til Lego (Lene) for de fine præmier og ligeledes en stor tak til Marianne for sponsoratet af de gode fastelavnsboller. 
Fodboldsæsonen gik i gang i starten af maj, hvor vi for første gang i 8-10år har haft et hold med i turnering, et U12 pigehold. 
De har klaret det fint, på trods af manglende pointhøst er der ingen tvivl om, at de har fået store sociale og fysiske resultater.
Mixhold U5-6-7 og ligeledes mixhold U8-9 var også repræsenteret. En stor tak til Karsten, Mikkel og Ulla for deres store indsats.
Oldboys har på vanlig vis trænet og spillet gennem det meste af året.
Deltagelse i turneringen har ligeledes betydet, at vi igen er medlem af DBU.
Stavgængerne har som sædvanligt været meget aktive.  
Vores største arrangement (familiedagen) løb af stablen lørdag d. 13/8. 
Som noget nyt prøvede vi at flytte starttidspunktet til kl. 12.00 for at forsøge at fastholde folk hele dagen. På trods af regnvejret blev stort set alle deltagere på stadion, indtil aftensmaden var sat til livs. Vores skydtelt/skur trængte voldsomt til en udskiftning, hvilket Karsten sørgede for i løbet af forsommeren, så den var klar til brug til familiedagen. 
Mandag d. 10/10 var sidste træningsdag for de små fodboldspillere. Der blev udelt medaljer til alle og pokalen for årets hold blev uddelt. Den tilfaldt ikke overraskende U12 pigerne, som det eneste hold der var tilmeldt turnering.  Foreningen var vært ved pølser, brød og sodavand til alle.    
Vinteraktiviteter i forsamlingshuset startede op i efteråret. Vanen tro er det om mandagen. Først er der Ulla der afholder gymnastik med de små 5-7 årige. Derefter tager Mikkel over med boldspil for børnene fra 8-10år. Ulla har herefter igen været i gang med styrketræning og boldspil med U12pigerne. Aftenen slutter af med fitness dans og redondo bold for alle aldre, ledet af Gitte og Marianne. Hver onsdag aften er der desuden korsang i forsamlingshuset. 
Lørdag d. 19/11 var foreningen medarrangør af årets julefrokost i forsamlingshuset, hvis formål var øget samarbejde på tværs af foreningerne i Veerst, og i tilfælde af overskud for arrangementet skulle penge gå ubeskåret til forsamlingshusets nye tag.
Arrangementet forventes gentaget i 2012, et evt. overskud af dette er endnu ikke øremærket.   
Samlet set har der i 2011 været ca. 100 deltagere i forskellige aktiviteter. Mange er trofaste og deltager flittigt både sommer og vinter. Jeg betragter aktivitetsniveauet som flot af et Sogn på vores størrelse. 
Økonomisk set er 2011 gået rigtigt godt, dette vil Kirsten kunne bekræfte i hendes beretning.  
En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og ledere der har været med til at sikre at vi stadig har en god og aktiv idrætsforening i Veerst. 
Carsten Reinholdt Petersen 
Ad. 4
Kasser Kirsten Landmark gennemgik regnskabet, som viste et rigtigt flot resultat på ca. 16.000,- i overskud. 
Ad. 5
Ingen indkomne forslag 
Ad. 6 + 7
Martin Møhl, Karsten Jørgensen og Carsten Petersen var på valg. De modtog alle genvalg. 
Ad. 8
Anette Bang Jensen og Martin Andersen modtog begge genvalg. 
Ad. 9
Fastelavnsfesten blev drøftet og opgaverne fordelt.
ü  Carsten sender indkøbsseddel til Marianne og Spar Gesten
ü  Lene undersøger muligheden for 6 x sponsorgaver fra Lego
ü  Kirsten medbringer pengekasse
ü  Marianne laver opslag til portaler og SFO på Gesten og Bække skole
ü  Karsten medbringer kompressor
ü  Niels Jensen sponsorerer Fastelavnstønder og ”katte kroner”
ü  Marianne sponsorerer fastelavns boller
ü  Karsten henter fastelavnsboller i Vorbasse 
Vi mødes kl. 12.30 i forsamlingshuset til opstilling og pyntning. 
Fastelavnsgudstjenesten starter kl. 13.00
Fastelavnsfesten løber af stablen fra kl. 14.00

__________

Bestyrelsesmøde d. 22. september

Bestyrelsesmøde afholdt d. 22/9 2011 kl. 19.30 hos Carsten 

Deltagere: Lene, Marianne, Karsten, Carsten og Martin A (ref).

 
Familiedag opgørelseRegninger afleveret til Carsten, de gives videre til Kirsten
Dagen gik godt og det ser ud til at der er mellem 2-3000kr i overskud i følge Carsten
Sommerfesten skal flyttes en uge, så vi lige når at komme igang efter sommerferien.
Den bliver flyttet til d. 25 august.
Opslag omkring fastelavn, med starttider både i kirken og på stadion.
Marianne snakker med præsten, angående gudstjeneste før sportsfesten, samt fastelavn d. 19. februar kl.14
Marianne snakker med Søren angående spejderne i Bække.
Marianne tjekker op på A-skilte eller andet til reklame for sommerfest eller lignende.
 
Afslutning udendørsaktiviteterFodbold afslutning for pigerne afholdes i bokseklub i Kolding en weekend. Afslutning for de små afholdes mandag d. 10. oktober, der serveres pølser og brød samt sodavand. Marianne stiller gril til rådighed.
Der indkøbes 60 pølser og brød fra Metro, ketchup, sennep og remulade.
Pokal til årets hold: U12 pigerne 2011, medaljer udleveres til alle børn. Der skal købes 16 medaljer, Karsten køber ind.
 
Tag på udhæng klubhusDer skal nye plader på, det skal laves som vedligeholdelse. Pladerne købes ved J.E. Clausen, og regningen sendes videre til kommunen. Vi venter med at sætte de nye plader på til foråret, så der ikke sker noget vinteren over.
 
Liste over ”nøgle” personerMartin A. laver liste, eller tilføjer i adresselisten.
 
Opstart vinteraktiviteter i forsamlingshusetOpstart i uge 45, d. 7. november, Ulla afleverer sedler angående afslutning og opstart af indendørs aktiviteter. Martin A. Påstår han kan lave nogle fine sedler ud fra det Ulla har liggende. Husk sedler til opslag i SFO, Bulderbo og Møllebo 
16:45-17:30     Gymnastik for de små (3-6 år) v. Ulla, vil gerne træne igen.
17:30-18:15     Boldspil ( 1. til 3. klasse) Martin A. Kunne muligvis stå for dette, Mikkel var også en mulighed
18:15-19:00     Træning af fodboldpigerne v. Ulla
19:30-20:30     Fitnessdans ved Gitte og Marianne.
 
Ny trampolin og madras vha. evt. Tuborg fondenCarsten har haft besøg af PE-redskaber, der har gennemgået muligheder for forskellige redskaber der kunne være interessante for os.
Carsten foreslår at vi ansøger Tuborg fonden. Marianne siger at kommunen måske også var en mulighed.
Karsten stemmer i med Veerst fonden og tipsmidlerne.
Der skal muligvis ryddes lidt op i redskaber til gymnastik i forsamlingshuset. Carsten søger ved de forskellige fonde.
 
OK benzinkortMartin Møhl har lidt flere informationer, det vender vi tilbage til ved næste møde.
 
Fælles julefrokost (byens foreninger) d. 19/11-11Idrætsforeningen skal organisere borddækningen. Idrætsforeningen skal selvfølgelig være med til at ”pushe” billetterne. Billetterne skal være købt inden d. 10 november. Marianne finder ud af hvornår festen starter, så hun kan lave portalerne.
 
EventueltReferatet sendes til Mogens, der er webadministrator- MAA får Mogens til at lægge dato og tidspunk ind i kalenderen, hvis/når gudstjenesten falder på plads skal disse også lægges i kalenderen
 
Næste møde – Generalforsamling bliver næste møde, formanden indkalder.

__________

Referat fra bestyrelsesmøde
Veerst Gymnastik Skytte og Idrætsforening d. 9/2-2011 kl. 19.30 hos Marianne

Dagsorden som følger: 
Konstituering af Bestyrelsen 
Fastelavnsfest 6/3 2011 
Afslutning vinteraktiviteter i forsamlingshuset 
Fodbold opstart 
Fastsættelse af dato for sommerfest 
Løbetræning 
Banelys stadion 
Eventuelt: Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, annoncering, bookning af forsamlingshus, opdatering af telefonliste/mailliste
Ad 1
Formand: Carsten Petersen 
Næstformand: Martin Møhl
Referent: Martin Andersen
Kassér: Kirsten Landmark 
 
Ad 2
Marianne (MLJ folie og textil) sponsorere fastelavnsboller (100 stk.)
Niels (Arbejdsmand Jensen) sponsorere 2 stk. tønder (Lene sørger for det)
Vi mødes d. 6/3 kl. 12.30 til forberedelse, Carsten tager kompressor med, dørene åbnes kl. 14.00
Lene tager kontakt Lego om de vil sponsorere 6 gaver. 2 x 2 for kattedronning og kattekonge. 2 x for bedste udklædning.
Carsten sender indkøbslisten til Marianne som står for indkøb. Vi vurderer på antallet af fastelavnsboller.
 
Følgende bestilles til fastelavnsfesten: 
70 stk. slikposer á 10,-
2 poser kaffe
3 x Kaffe fløde
7 ks. Sodavand – husk light
2 rl. Serpentiner (hvis det er på lager)
Ca. 100 stk. Balloner 
Big Ben karameller til tønden
100 stk. fastelavnsboller
4 stk. kongekroner
 
Prisliste:
Indgang 25,- pr. barn (i prisen er indeholdt slikpose og sodavand)
1 stk. fastelavnsbolle inkl. Fri kaffe kr. 15,- pr. person
Fastelavnsbolle u. kaffe 10,-
  
Marianne opdaterer nummerskilte.
Lene tjekker op om vi har forsamlingshuset.
Carsten sørger for annoncering i Borgeravisen.
 
Ad 3
Lene tager kontakt til Helene hvorvidt idrætsforeningen har forsamlingshuset d. 14 og 21/3.
I tilfælde af at vi har den afholdes afslutning d. 21/3
Ulla (træner) spørges om hvad de får brug for. Carsten giver besked til Marianne. Lederne Ulla og Rikke for hvert et gavekort på 300,- (tjek sidste år). 
 
Ad 4
Stavgang starter 28/3 kl. 19.00 og fodbold starter op 2/5 kl. 17.00.
Karsten og Ulla vil gerne stå for træningen. Karsten vil prøve at få arrangeret nogle stævner i løbet af sæsonen.
Oldboys fortsætter uændret.
 
Ad 5
Datoen fastlagt til 13/8-11
Vi planlægger familiedagen på bestyrelsesmøde 1/6 2011 kl. 19.30
 
Ad 6
Martin prøver at kontakte DGI vedr. program for løbetræning. Så vurderer vi om det er realistisk at starte op.
 
Ad 7
Karsten sørger for at få justeret banelyset og spørger samtidig ved kommune efter 2 små mål. U6/U7. 
 
Ad 8
Vi skal have en plan for rengøring af klubhuset. Vi starter med hovedrengøring søndag 1/5 kl. 10.00
Carsten laver plan for rengøring. 
Vi skal have nøgler (klubhuset) lavet til alle bestyrelsesmedlemmer.
Marianne tager kontakt til Niels Mathiesen vedr. opfyld af sodavand og øl inden 1/5.
Martin Møhl sørger for opdatering af datoer på ”Veerst aktivitetskalender”
Næste bestyrelsesmøde 1/6 kl. 19.30 i klubhuset.
Martin sørger for at få lavet en tlf. og mailiste.

 

 

__________

 

Referat fra generalforsamling

Dagsorden Generalforsamling 2011-01-24
 Dagsorden som følger:
1                                        Valg af ordstyrer.
2                                        Valg af stemmetæller.
3                                        Referat ved formanden.
4                                        Referat ved kasséren.
5                                        Indkomne forslag.
6                                        Valg af bestyrelse: Pernille, Marianne og Kirsten er på valg, Pernille modtager
                                         ikke genvalg.
7                                        Valg af suppleanter: Bjarke er på valg, modtager genvalg.
8                                        Valg af revisor.
9                                        Eventuelt.
 
Ad 1
Martin blev valgt som ordstyrer. 11 stemmeberettigede var fremmødt. 
 
Ad 2
Niels blev valgt som stemmetæller
 
Ad 3
Fastelavn 40 børn ok, Marianne og Henrik sponsor fastelavnsboller, skal holde fast i den rette dato fremover.I vintersæson blev der spillet hockey og der var gymnastik for de små – sluttede til påske Med Ole, Karin og Jeanette som trænere.
Opstart af fodbold blev lidt tumult, da Ole stoppede som træner og vi ikke havde fundet en løsning, men Ulla var hurtig til at træde til med kæmpe succes og masser af små børn. Desværre har vi mistet dem mellem 8-15 år, et par stykker spillede vist sammen med Oldboys. Der skal igen bedre styr på kontingenterne.
Stavgang kørt som vanligt med god succes, 12-14 aktive, det er faktisk rigtig hårdt og sjovt og ikke kun for gamle nisser.
Sommerfest i Veerst gik rigtig godt med helstegt gris og 70 spisende om aftenen, stor tilslutning og meget tilfredsstillende, overskud lå ca. på 3000 kr. tror jeg. Arrangement skal revideres tidsmæssigt.
Fodboldafslutning, blev denne gang lavet med Skattejagt, desværre var flere af børnene forhindret, men vi hyggede os med fint vejr og pølser på grill.
Vintersæson, Ulla har igen meldt sig frivilligt til at træne børnene og der er rigtig mange små, desværre må vi konstaterer at have mistet de ældre børn. Men som noget nyt har Gitte og Marianne startet Fitness dans op for voksne med fuldt hus, har hørt at der absolut ikke er plads til flere, så det er meget glædeligt, med de frivillige vi har.
Musikaftenerne køre 1 gang hver måned. 
Fremtiden skal byde på bedre samarbejde med Bylaug, som også er indstillet på dette.
Der er arrangeret fælles sommerfest med bylauget 27/10-11
Personligt takker jeg af efter 7-8 rigtig gode og sjove år, har nydt tiden men syntes er det er nok nu. Vil meget gerne fortsætte med at hjælpe til arrangementer i fremtiden, så i siger bare til. 
 
Ad 4
Kirsten fremlagde underskrevet regnskab fra Ørnereden egenkapital på 13.600,00  
 
Idrætsforeningen.
Regnskabet blev godkendt med et underskud på 1213,00
 
Ad 5
Ingen indkomne forslag
 
Ad 6
Pernille modtager ikke genvalg. Marianne modtager genvalg, Martin Ahrendt Andersen blev valgt til bestyrelsen. Kirsten modtager genvalg som kassér.
 
Ad 7
Lene Jensen og Søren Hall blev valgt som suppleant. 
 
Ad 8
Anette Bang Jensen, Martin Andersen blev valgt som revisor.
 
Ad 9
Forslag fra Martin Møhl om at Mogens Jensen (veerst.info) får formandens beretning og referat fra generalforsamlingen (ok). Forslag om kursus til trænere i fodbold eller andre alternativer.
Forslag fra Martin om løbetræning via DGI. Forslag om flere hold til fodbold. Banelys på stadion skal indstille (kommunen kontaktes).
Næste møde 9/2 hos kl. 19.30 hos Marianne hvor bestyrelsen vil konstituere sig.
Marianne er vært ved lidt kage. 

”Træning” af byens unger

 

Vi mangler træner(e)!!!!

Idrætsforeningen har indtil nu tilbudt både sommer og vinteraktiviteter, og det vil vi gerne blive ved med. De seneste par år er det blevet varetaget af Martin Andersen (Varregårdvej 3), men han træder tilbage nu.

Udendørs træningen har været fodbold på stadion, som både har været tekniktræning, kamp og fodboldrundbold. Det kræver ikke at man har været træner tidligere, ej heller at man er gammel superligaspiller.

Vintertræningen foregår i forsamlingshuset og her er nogle af de tilbagevendende aktiviteter dødbold, vinkegemme, høvdingebold og hockey. Der er også mulighed for gymnastik, bordtennis og badminton. Hvis du er jysk mester i et eller andet specielt, du gerne vil lære byens unger, så skal du heller ikke holde dig tilbage.

 

Målgruppen for træningen har været byens børn i alderen ca. 7-12 år, men kan udvides i begge retninger alt efter træningsindhold/ønsker. Vintertræningen foregår om mandagen da det er denne dag idrætsforeningen råder over forsamlingshuset. Sommertræningen kan for så vidt godt være på andre dage alt efter træner/udøvere.

For yderligere info skriv eller ring til Martin på 60603348, eller maa@profibermail.dk

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk