Halloween

(u)hygge

 

Er der en troldmand eller en heks gemt i dig? 

Det finder vi ud af, hvis du møder op til halloweensjov i ”Troldmands- og hekse-skolen” 

 

 

søndag d. 31. oktober 2021 kl. 14.00 - 16.30 

i Veerst Forsamlingshus 

I løbet af eftermiddagen vil der være sjove aktiviteter, edderkoppekage, heksebryg, klamt slik og en lille smule uhygge på programmet. Hvis du har lyst, må du gerne komme udklædt. 

De første to timer er ”Troldmands- og hekseskolen” kun for børn fra 0. - 3. klasse, men kl. 16.00 kommer Mira og holder en kort halloweengudstjeneste, hvor ”Spirekoret” også synger. Her håber vi, at resten af din familie har lyst til at komme og være med. 

 Der skal selvfølgelig være edderkoppekage og klamt slik nok til alle hekse- og troldmændslærlinge, så hvis du har lyst til at være med, skal du tilmelde dig til Jette Daugaard på sms 27 75 83 57 senest søndag d. 24. oktober 2021. Det er gratis at være med 

 

 

Vi håber at se dig til en uhyggelig hyggelig eftermiddag Hilsen 

Heksemutter og hendes hjælpere 

 

Arrangør: Veerst Menighedsråd

 

FÆLLESSANG I FORSAMLINGSHUSET

Vi synger kl. 19.00 - 21.00.

I løbet af aftenen holder vi en kaffepause. Kaffen medbringer vi på skift.

Vel mødt, ingen tilmelding.

Vi synger gerne lige den sang du ønsker.


Dato:
Onsdag den 3. november 2021

Veerst SG&I

Stavgang

i Veerst er startet

Har du lyst til at være med?

Vi mødes på

Veerst Stadion hver mandag kl 19:00.

Vel mødt

Venlig hilsen

Veerst Idrætsforening

Kirsten Landmark

   LOKALRÅDET   

Lokalrådet i Veerst skal nu moderniseres og gøres mere "foreningsagtigt". Det betyder at der skal oprettes CVR-nr, der skal afholdes generalforsamlinger, der skal revideres og der skal oprettes opdaterede vedtægter. Martin Møhl (martinmoehl@gmail.com) har lavet et udkast til vedtægterne. Lokalrådets nuværende bestyrelse og ikke mindst byens borgere har nu mulighed for at gennemlæse vedtægterne og eventuelt komme med kommentarer til Martin på mail. Der vil, hurtigst muligt, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Vedtægter lokalrådet for Veerst Sogn

 

§ 1 Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for fremme af Veerst sogns særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Vejen Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde. Dette sker gennem Lokalrådets fane på hjemmesiden Veerst Bylaug.dk eller gennem medierne.

 St. 4. Lokalrådet er upolitisk.

 

§ 2 Generalforsamling

Stk. 1. Veerst lokalråds øverste myndighed er borgerne i Veerst Sogn omfattende byerne Veerst og Vester Torsted samt beboerne i områderne knyttet hertil defineret af Veerst Sogns sognegrænse. Alle myndige borgere bosiddende i Veerst sogn er stemme og opstillingsberettigede til Veerst Lokalråd.

Lokalrådet vælges på den årlige generalforsamling der afholdes på den fælles generalforsamlings dag sammen med de andre foreninger i Veerst. Ordinær generalforsamlingen skal afholdes indenfor kalenderårets første 6 måneder.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med mindst to ugers varsel på hjemmesiden Veerstbylaug.dk. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden inden 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  • Valg af revisorer.
  • Eventuelt.

Stk. 3. De behandlede emner på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvor hver stemmeberettigede har én stemme. En fremmødt borger kan kun repræsentere sig selv.

Stk. 4.  Borgere, der er fastboende i Veerst Sogn kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

 

§ 3 Lokalrådet

Stk. 1. Lokalrådet består af minimum 4 medlemmer, samt 2 suppleanter og 2 revisorer. 

For at sikre bredest mulig vidensdeling og hensyntagen skal hver aktiv forening eller gruppering som udgangspunkt stille med et medlem til Lokalrådet.

Lokalrådsmandatet er toårigt med ca. halvdelen på valg ulige år og halvdelen på valg lige år. Formand og næstformand er ikke på valg samme år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning hvis et medlem kræver det. 

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne.

 

§ 4 Lokalrådets virke

Stk. 1. Det påhviler formanden kvartalsvist at indkalde til lokalrådsmøde, samt efter behov. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel og gennem udsendelse af dagsorden.
Suppleanter medindkaldes og har stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest syv dage før mødets afholdelse.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde som offentliggøres på Forenings fane under Veerst Bylaug.dk.

Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 60& af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

Stk. 3. Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere m.fl.

 

§ 5 Lokalrådets økonomi

Stk. 1. Lokalrådet modtager en årlig driftsstøtte fra Vejen Kommune.

Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12. I regnskabet skal fremgå fordelingen af foreningens aktiver og forbrug  mellem Veerst og Vester Torsted. Fordelingsnøglen af det årlige generelle tilskud mellem Veerst og Vester Torsted fordeles med 1/3 til Vester Torsted og 2/3 til Veerst.

 

§ 6

Stk. 1. Såfremt mindst 10 borgere skriftligt begærer indkaldt til borgermøde, er lokalrådet pligtig til at indkalde til et sådant, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

 

§ 7

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for generalforsamlingen og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 8

Stk. 1. Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue.

 

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 10 medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.

Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på to efter hinanden følgende borgermøder.

Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i lokalrådets dækningsområde.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den xx/xx 2021

 

Nyhedsbrev

 

HJERTELØBERE I VEERST

Byens hjertestarter er nu registreret hos alarmcentralen 112. I den forbindelse er der oprettet to hjerteløbere som alarmcentralen vil ringe til hvis hjertetilfældet befinder sig langt fra hjertestarteren. Meningen er så at hjerteløberen skal bringe hjertestarteren til brugeren eller, i det mindste, køre brugeren i møde således at behandling kan foretages hurtigst muligt.

Byens hjerteløbere er Jacob Strunge, Benny Bøgh Hansen og Mogens Jensen.

Hjertestarteren er placeret på Forsamlingshuset, på udvendig side mod Kronborgvej. Se registreringen her: http://www.hjertestarter.dk/Kort?


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk