VEDTÆGTER FOR ”VEERST PROJEKT STØTTE FORENING”

 

 1. Foreningens formål er fremme af udviklingen og almen nyttige formål i Veerst og omegn, ved udbetaling af beløb til nye projekter og investeringer med maksimum 50 % finansiering. Der udbetales ikke støtte til drift og vedligehold.
 1. Medlemmer er personer der er medlem af Bylauget for Veerst og Omegn.
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. De vælges ved stemmeflertal og ved skriftlig afstemning. Ingen kan vælges uden tilsagn. Valget gælder for 2 år. Der afgår henholdsvis 2 og 1. Første år 1 ved lodtrækning. Der vælges 1 suppleant for et år af gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling. Det nye bestyrelses medlem vælges for den eventuelt resterende valgperiode. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen; første år vælges den ene kun for et år. Valg af henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker hver for sig. Ud over bestyrelsesmedlemmerne er Formanden for Bylauget og Formanden for Idrætsforeningen faste medlemmer af bestyrelsen, dog uden stemmeret.
 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Over forhandling ved bestyrelsesmøder og generalforsamling føres en protokol.
 1. Ansøgning om tilskud fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at uddele beløb op til Kr. 50.000,-. Større beløb afgøres af Generalforsamlingen.
 1. Foreningens regnskaber følger kalenderåret.
 1. Der afholdes generalforsamling i løbet af februar hvert år. Der indvarsles 14 dage forinden i lokalavisen. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Vedtægtsændringer og andre forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, indgives skriftligt til formanden 8 dage før generalforsamlingen.

 1. Ordstyreren, der vælges af generalforsamlingen, underskriver sammen med formanden forhandlingsprotokollen.
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Her godkendes holdninger og takster. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal og disse kan foretages på en enhver lovlig indvarslet generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 16 medlemmer med motiver og dagsorden forlanger det. Beretning herom indgives skriftligt til formanden. Denne må så indkalde med 14 dages varsel.
 1. Foreningen opløses automatisk når hele egenkapitalen er udbetalt. Eller ved Generalforsamlingens beslutning.

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk